ANBI-publicatie

ANBI-publicatie
ANBI Hervormde Gemeente te Bennekom

Algemene gegevens
Naam                   Hervormde Gemeente te Bennekom
RSIN                    824107883         
Adres                   Kerkhoflaan 34, 6721 EZ Bennekom
Postadres            Postbus 185, 6720 AD Bennekom
Telefoon               0318-413400
Website               www.hervormd-bennekom.nl
Email                   akscriba@hervormd-bennekom.nl

De Hervormde Gemeente te Bennekom is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat in ordinantie 2 artikel 1 omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “ (ordinantie 1 artikel 1 lid 1 kerkorde).
Onze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook omschreven in ordinantie 11 artikel 5 lid 1 van de Kerkorde.
De Kerkorde van de PKN bevat onder meer bepalingen betreffende het bestuur, de financiën, het toezicht en de (tucht)rechtspraak die gelden voor de leden van de kerk, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.
De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Hervormde Gemeente te Bennekom.

Samenstelling bestuur
Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de algemene kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de algemene kerkenraad 8 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.
Het College van kerkrentmeesters is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden. De algemene kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van onder andere de begroting en de jaarrekening. Het college van Kerkrentmeesters bestaat uit tenminste twee leden. Verder hebben zowel de algemene kerkenraad als het college van kerkrentmeesters, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken (Ordinantie 11, art. 6-9).

Doelstelling
De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.
 • De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God.
 • Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen.
 • Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

Beleidsplan
Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via de link: beleidsplan Protestantse Kerk in Nederland.
Op de website www.hervormd-bennekom.nl vindt u het beleidsplan 2019-2023 van onze gemeente. De belangrijkste punten hieruit zijn:
 • De Hervormde Gemeente te Bennekom en de Gereformeerde Kerk in Bennekom zijn in 2016 een federatie aangaan. Het bereiken van de federatie was geen doel op zich, maar een – belangrijke – stap in de voortdurende groei in samenwerking van de twee gemeenten.
  De federatieovereenkomst is aangegaan voor bepaalde tijd, en wel tot de datum van vereniging van de twee gemeenten, dan wel tot juni 2024 (met mogelijkheid van verlenging).
 • Als financieel uitgangspunt dient te gelden dat de jaarlijkse lasten in de regel dienen te worden gedekt uit de jaarlijkse baten en dat niet, anders dan tijdelijk, wordt ingeteerd op het vermogen. Omdat daaraan sinds enkele jaren niet wordt voldaan is beoogd toe te werken naar herstel van evenwicht tussen baten en lasten.
 • Pogingen om de Ichthuskerk te verkopen zijn in het najaar van 2016 gestaakt. Daarbij is besloten verkoop van de Ichthuskerk de eerste vijf tot zeven jaar niet meer ter discussie te stellen, tenzij een speciale reden daarom vraagt.

Beloningsbeleid
De beloning van de predikanten van onze gemeente is geregeld in de ‘Generale regeling rechtspositie predikanten’. De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijk werkers, kosters/beheerders, is geregeld in de ‘Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’.
De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link: Generale regelingen Protestantse Kerk in Nederland.
Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

Verslag activiteiten
De algemene kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. Als belangrijkste activiteiten kunnen worden genoemd:
 • De algemene kerkenraad treft voorzieningen ten behoeve van de gemeente in haar geheel, waar dat nodig is om recht te doen aan de binnen de gemeente voorkomende kerkelijke verscheidenheid.
 • De algemene kerkenraad zorgt waar nodig voor coördinatie van werkzaamheden en stimuleert samenwerking van de delen in het geheel van de gemeente.
 • Aan de algemene kerkenraad zijn opgedragen de vermogensrechtelijke aangelegenheden van de gemeente en datgene wat te maken heeft met de rechtspositie van de predikanten en de gesalarieerde medewerkers.
 • Het is de taak en de bevoegdheid van de algemene kerkenraad om de volgende zaken te regelen:
  • Het opstellen van een rooster voor een evenredige verdeling van de kerkgebouwen over de kerkdiensten van de drie wijkgemeenten
  • Het dragen van de verantwoordelijkheid voor het gezamenlijke kerkblad Bij-Eén met de Gereformeerde Kerk in Bennekom en voor het daartoe overeengekomen statuut.
  • Het invulling geven aan een PR beleid voor de Hervormde Gemeente in haar geheel.
 • De algemene kerkenraad vergadert in de regel zes keer per jaar. Van die vergaderingen wordt verkort verslag gedaan in het kerkblad.
 • De algemene kerkenraad is vertegenwoordigd in de Federatieraad, en is nauw betrokken bij de vormgeving en voortgang van het PGB-proces.
 • De algemene kerkenraad is eindverantwoordelijk voor de vormgeving en het beheer van de website van de gemeente. Voorgenomen bestedingen
 • De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht onder ‘Verkorte staat van baten en lasten’ is dit cijfermatig in beeld gebracht.

Resultaatoverzicht met korte toelichting
Onderstaande resultaatoverzicht geeft via de kolom ‘begroting’ inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolommen ‘rekening’ geven inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.
De jaarrekening 2021 en 2022 (financiële verantwoording) zoals deze zijn vastgesteld door de Algemene Kerkenraad van de Hervormde Gemeente Bennekom in de vergadering van respectievelijk 7 juni 2022 en 6 juni 2023. De begroting 2023 is door de Algemene Kerkenraad vastgesteld in de vergadering van 6 december 2022.Toelichting
Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via de Actie Kerkbalans gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.
Soms bezit de kerkelijke gemeente ook nog enig vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de gemeente nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de gemeente. 
Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van  monumentale (kerk)gebouwen of een specifiek project.
Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salarissen voor de predikant en eventuele kerkelijk werkers en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten.
Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie (salaris koster, overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk.
Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de kerkelijke bezittingen.
 

ANBI Diaconie van de Hervormde Gemeente te Bennekom

Algemene gegevens
Naam                                Diaconie van de Hervormde Gemeente te Bennekom
RSIN                                 824094165
Adres                                Kerkhoflaan 34, 6721 EZ, Bennekom
Telefoonnummer               0318-413400
Website adres                   www.hervormd-bennekom.nl
E-mail                                diakonie@hervormd-bennekom.nl

College van Diakenen Het College van Diakenen geeft vorm aan de diaconale taak die wij als Hervormde Gemeente hebben. Voor de werkzaamheden van dit college wordt verwezen naar het tabblad [Organisatie] op de hoofdpagina. Het College van Diakenen wordt gevormd door gekozen diakenen en is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en eigendommen van de Diaconie. De Algemene Kerkenraad is eindverantwoordelijk.

Beloningsbeleid
Het College van Diakenen heeft geen betaalde medewerkers in dienst, de diakenen en diaconale vrijwilligers ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Indien gewenst ontvangen deze leden wel vakliteratuur, een opleiding en worden werkelijk gemaakte onkosten vergoed. 

Doelstelling en activiteiten
De doelstelling en het beleid van het College van Diakenen zijn onderdeel van de doelstelling en het beleid van de Hervormde Gemeente te Bennekom, waarbij de nadruk ligt op:
 • betrokken zijn bij zwakkeren in samenleving en wereld;
 • oog willen hebben voor de ontwikkelingen in de wereld.
Diaconale steun wordt gegeven aan oud en jong, ongeacht afkomst of geloofsovertuiging. Als kerkgemeenschap voelen we ons verbonden met de samenleving, zowel dichtbij in onze eigen woonplaats, in eigen land als wereldwijd. Kernwoorden daarbij zijn:
 • Signaleren van misstanden, armoede, mensen in de knel);
 • Melden aan verantwoordelijken/overheid en onze gemeenteleden (fondswerving);
 • Helpen met woord en daad.
Als plaatselijke gemeente zijn wij een onderdeel van een landelijke kerk met vele Diaconieën. Door samenwerking via ons landelijk orgaan Kerk in Actie (zie www.kerkinactie.nl) en daarmee inzet van professionele krachten is het “Signaleren, Melden, Helpen” effectiever.
Lokaal kunnen wij menskracht en financiën inzetten om rechtstreeks mensen te ondersteunen die hulp nodig hebben. Tevens ondersteunen wij financieel (woord èn daad) organisaties die zich inzetten voor de medemens die hulp nodig heeft. De steun aan een aantal binnenlandse projecten en aan de meeste buitenlandse projecten verloopt via Kerk in actie, dat (ook in het buitenland) een goede controle kan houden op een juiste besteding en voor continuïteit kan zorgen.
Meer over onze missie en visie kunt u lezen onder [Organisatie > Diaconie]
Onze hoofdactiviteiten zijn 'Signaleren, Melden, Helpen'. Het helpen resulteert vaak in activiteiten (zoals inzamelingen voor projecten) die worden aangekondigd via ons kerkblad Bij-Een, de zondagsbrief/nieuwsbrief en soms ook via de website.

Resultaatoverzicht met korte toelichting
Onderstaande resultaatoverzicht geeft via de kolom ‘begroting’ inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolommen ‘rekening’ geven inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.
De jaarrekening 2021 en 2022 (financiële verantwoording) zoals deze zijn vastgesteld door de Algemene Kerkenraad van de Hervormde Gemeente Bennekom in de vergadering van respectievelijk 7 juni 2022 en 6 juni 2023. De begroting 2023 is door de Algemene Kerkenraad vastgesteld in de vergadering van 6 december 2022.Toelichting
Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar gevraagd om hun bijdrage voor het diaconale werk van de diaconie van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.
Soms bezit een diaconie ook (enig) vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de diaconie nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de diaconie.
De ontvangen inkomsten van de diaconie worden besteed aan diaconaal werk, zowel plaatselijk, landelijk als wel wereldwijd in de vorm van ondersteuning van activiteiten en doorbetaling van voor specifieke projecten gehouden inzamelingen. 
Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan de kosten van de eigen organisatie (eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijke diaconale werk van de kerk.
Onder lasten beheer en administratie zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de diaconale bezittingen.
 
terug