Pastoresconvent Pastoresconvent

Voorgangers van diverse kerken in Bennekom hebben regelmatig contact met elkaar in het zg. Pastoresconvent Bennekom.Het gaat niet alleen om predikanten en pastores van kerken die aangesloten zijn bij de Raad van Kerken Bennekom (RvKB). Ook predikanten van andere kerkgenootschappen zijn betrokken bij dit informele contact, evenals de geestelijk verzorger van Opella. Door het jaar heen hebben zij overleg over activiteiten die georganiseerd worden door de Raad van Kerken Bennekom. Maar ook andere onderwerpen komen aan de orde. Daarnaast is er gelegenheid om over geloofszaken te spreken of om op informele wijze over bepaalde onderwerpen van gedachten te wisselen.
Bij de vergaderingen van het Pastoresconvent Bennekom is een vertegenwoordiger van de Raad van Kerken Bennekom aanwezig en andersom is dat ook het geval.

Het Pastoresconvent Bennekom is in januari 1991 opgericht.
Voor contact: Anne Verbaan, tel. O318-225187
 
 
samenwerking samenwerking
Onze hervormde gemeente wil verbonden zijn met ons dorp en andere christenen. We weten ons verbonden met de Gereformeerde Kerk in Bennekom. Met deze Brinkstraatkerk maken we samen deel uit van de Protestantse Kerk in Nederland. Wijkgemeente Oost heeft regelmatig gezamenlijk diensten met de Brinkstraatkerk.
In de gezamenlijke activiteiten van onze hervormde gemeente en de Brinkstraatkerk presenteren we ons als de protestantse gemeente in wording. Een voorbeeld van deze gezamenlijkheid is het gezamenlijke protocol vertrouwenspersoon, om een veilige gemeente te zijn. 

Ook met andere kerken is er constructief contact.

Zo participeert Wijkgemeente Oost in de Bennekomse Raad van Kerken

Wijkgemeente West houdt jaarlijks een Reformatieherdenking met de plaatselijke Christelijke Gereformeerde Kerk, de Sionkerk. Ook gaan de predikanten in elkaars diensten voor.

Daarnaast participeren we in het Bennekoms Evangelisatieoverleg.

Bennekoms Evangelisatie Overleg (BEO)

De Gereformeerde Kerk, de PKN (wijk Oost en West), de Christelijk Gereformeerde Kerk en de Vrije Evangelische Gemeente ontmoeten elkaar in het Bennekoms Evangelisatie Overleg (BEO). Het BEO is een initiatief waarin plaatselijke kerken zich in een veelkleurige verentooi presenteren aan alle inwoners van Bennekom. Het BEO bestaat sinds 1998 en vergadert 3x per jaar.

Wat doet het BEO concreet?
Activiteiten die vanuit het BEO worden ondernomen zijn:
de persoonlijke bezorging van een folder bij de christelijke feestdagen: Kerst, Pasen en Pinksteren.
deelname aan de zg. Dickensmarkt in Bennekom. Een plaatstelijk initiatief rond kersttijd waarin standaard ook een kraam is ingeruimd voor het BEO. De kraam is bedoeld om passanten op een aantrekkelijke, laagdrempelige manier te attenderen op de boodschap van het Evangelie.
koffie-ochtenden die voor iedereen open zijn. Een maandelijkse gebeurtenis waarin sprekers a.d.h.v. actuele en interessante onderwerpen laten zien hoe het Evangelie waar ook ter wereld kracht heeft. Ochtend om elkaar, ongeacht achtergrond of kerkelijke voorkeur, te bemoedigen en perspectief te geven.

Hieronder lichten we 1 van de activiteiten van het BEO eruit, te weten: het bezorgen van de folder.
Een folder?
Al vele jaren zorgt het BEO voor een folder bij de christelijke feestdagen:
Een BEO-folder bevat een korte uitleg over het christelijke feest in eigentijdse woorden. Eén aspect uit het feest wordt eruit gelicht en verbonden met het dagelijks leven van de lezers. Of er wordt aangesloten bij een actuele gebeurtenis. In de folder staat verder een overzicht van de diensten van alle protestantse kerken in Bennekom. De folder wordt afgesloten met een pakkend gedicht.

Hoe wordt de folder verspreid?
De folders worden bezorgd op alle adressen in Bennekom. In onze gemeente (wijk West) zijn er een aantal leden die deze folder bezorgen, als brievenbuspost in een vaste wijk.
De meesten van hen doen dit al jaren trouw, sommigen zijn onlangs gestart. Daarnaast wordt een steeds wisselend deel van de adressen geselecteerd voor persoonlijke overhandiging. We bellen aan en vragen of we namens alle protestantse kerken in Bennekom een folder mogen geven. De meeste mensen waarderen dit gebaar; sommigen reageren neutraal en enkelen duidelijk afwijzend.
Het voordeel van persoonlijke overhandiging is dat de folder bijna altijd daadwerkelijk gelezen wordt èn ook dat de kerken zodoende 'een gezicht krijgen'. Verder kunnen de bezorgers een persoonlijke wens doorgeven of zelfs een gesprek aanknopen.

Wat kan ik doen?
Heeft u / heb jij interesse om iets voor het BEO te betekenen of heb je ideeën?
Meld u/je dan bij de vertegenwoordiger van onze wijk West in het BEO:
Matthijs Janssen, Anemoon 16, Bennekom, e-mail: MJanssen@alysis.nl
of bij de secretaris van het BEO evangelisatiecommissie@brinkstraatkerk.nl

Elisabeth
De Elisabeth, voorheen Elisabethbode, wordt op ca 350 adressen in Bennekom verspreid. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een collectief abonnement. Het blad heeft tot doel mensen kennis te laten maken met en te groeien in het geloof. Een collectief abonnement kost slechts € 20,00 per jaar. U kunt zich hiervoor opgeven bij Ingrid van Steenbergen-Bouw, ibouw64@gmail.com. Het bankrekeningnummer is NL77 RABO 0335267335 t.n.v. Elisabethbode Gereformeerde Kerk Bennekom.
Een rechtstreeks postabonnement via de uitgever kost € 34,95 per jaar.
Informatie over De Elisabeth vind u op de website https://www.elisabethmagazine.nl/about/


Protestantse Kerk in Nederland

De hervormde gemeente van Bennekom maakt deel uit van de Protestantse Kerk in Nederland.
De Protestantse Kerk in Nederland (PKN) bestaat uit ongeveer 1.700 gemeenten. Deze gemeenten zijn te verdelen in: evangelisch-lutherse gemeenten, gereformeerde kerken (zoals hier in Bennekom de Brinkstraatkerk), protestantse gemeenten en (zoals voor onze gemeente geldt:) hervormde gemeenten. Een deel van de gemeenten is, zoals onze gemeente, onderverdeeld in wijkgemeenten.

Iedere gemeente heeft een eigen kleur en identiteit, vanuit een gezamenlijk belijden zoals vast gelegd in het begin van de kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland:

“De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God. Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen. 3. Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.”

De kerk is in elf regio’s verdeeld, de zogenaamde classes. Onze gemeente maakt deel uit van de classicale vergadering Veluwe