erediensten erediensten
Van harte welkom in onze erediensten!

Hier vindt u het rooster van de komende diensten.

N.B.: Vanwege de hoge energiekosten was de Ichthuskerk tijdelijk gesloten, maar nu komen we weer in beide kerkgebouwen samen. 

KERKDIENSTEN OP ZON- EN FEESTDAGEN
De kerkdiensten van onze wijkgemeente worden wisselend gehouden in de Oude Kerk en de Ichthuskerk. De aanvangstijden van de diensten zijn: de morgendienst om 9.30 uur en de avonddienst om 18.30 uur. Om u op zondag als ouders van kleine kinderen zoveel mogelijk in staat te stellen beide kerkdiensten te bezoeken bestaat er in onze wijkgemeente een kinderoppas, waarin steeds twee gemeenteleden aanwezig zijn met een of twee jongeren uit onze gemeente. Tijdens de morgendiensten is er gelegenheid uw kinderen aan hun zorg toe te vertrouwen.
Op de tweede feestdagen (Kerst en Pinksteren) is er steeds een morgendienst. Op tweede paasdag wordt een paasappel gehouden. In het voor- en najaar is er de biddag, respectievelijk dankdag. Er is dan een middagdienst en een avonddienst. Dan is er ’s middags ook kinderoppas.

BIJZONDERE DIENSTEN
HEILIG AVONDMAAL
De bediening van het Heilig Avondmaal vindt in de regel vier keer per jaar plaats. De voorbereidingsdienst voor het Heilig Avondmaal vindt plaats op de zondagmorgen of –avond voorafgaande aan de bediening van het Heilig Avondmaal. De dankzegging is in de avonddienst op dezelfde zondag als de viering van het Heilig Avondmaal. Voor het avondmaal is er ‘censura morum’.
Rond het Avondmaal zijn er bezinningsavonden. Ze worden twee keer per jaar gehouden in de week van voorbereiding. De avonden worden gehouden in ‘t Kerkheem en beginnen om 19.30 uur. De predikant behandelt een Bijbelgedeelte en na de pauze worden de eventuele schriftelijke en mondelinge vragen besproken. Deze bezinningsavonden worden via de kerktelefoon uitgezonden.

HEILIGE DOOP
De bediening van de Heilige Doop vindt plaats in een morgendienst wanneer daar aanleiding voor is. Als u uw kindje wilt laten dopen kunt u contact opnemen met de predikant of de scriba. Mocht u uw kindje elders willen laten dopen, dan dient u hiervoor een consent te hebben. Dat kunt u via de scriba aanvragen. U dient dan wel op de doopzitting te komen van de kerkenraad van wijkgemeente West.

HUWELIJKSBEVESTIGING
Zij die hun huwelijk kerkelijk willen laten bevestigen en inzegenen, dienen zich vroegtijdig met zowel het kerkelijk bureau als de predikant in verbinding te stellen. Daarnaast is het ook belangrijk om tijdig contact op te nemen met de koster i.v.m. het reserveren van het kerkgebouw. Het kerkelijk bureau heeft gegevens van uzelf en uw toekomstige partner nodig.
In het algemeen leidt de eigen predikant de trouwdiensten in onze gemeente. Voor het huwelijk plaatsvindt, vindt eerst het zogenaamde huwelijksgesprek plaats met de predikant. In dat gesprek nemen we samen de gang van zaken in de dienst door en spreken we aan de hand van het huwelijksformulier over de betekenis van het christelijke huwelijk.
 
REFORMATIEHERDENKING
Rond 31 oktober wordt op een zondagavond in de Oude Kerk een dienst gehouden onder de gezamenlijke verantwoordelijkheid van de kerkenraden van de Christelijk Gereformeerde Kerk in Bennekom en wijk West.

THUIS VERBONDEN
De kerkdiensten kunt u thuis meemaken via kerkdienstgemist.nl of via youtube (Bennekom wijk west).
De diensten worden rechtstreeks uitgezonden. Ook alle trouwdiensten worden via de kerk uitgezonden. Rouwdiensten worden alleen op verzoek van de familie uitgezonden. Ook kunnen er door de week andere activiteiten plaatsvinden, zoals gemeenteavond, bezinningsavond, evangelisatieavond en zangavonden.

De dienst thuis meeluisteren is daarnaast ook mogelijk via een zogenaamd Lucas-kastje. Voor verdere informatie verwijzen we u naar het Kerkelijk Bureau.
 
terug