overig overig
Zending en evangelisatie

Bij de zendings- en evangelisatiecommissie zijn twee belangrijke taken ondergebracht, te weten zending en evangelisatie.

Zending
Onze gemeente is sinds 2010 betrokken bij het adoptieprogramma 'Deelgenoten' van de GZB. In december 2019 is Danielle Davelaar vanuit de Hervormde Gemeente van Scherpenzeel uitgezonden naar Zuid-Afrika. Hier is zij als social worker aan de slag gegaan bij Choices Crisis Pregnancy Centre. Dit is een crisis zwangerschapscentrum zo’n 40 kilometer ten oosten van Kaapstad. Choices biedt hulpverlening aan zwangere vrouwen die vanwege hun levensomstandigheden een abortus overwegen. Samen met de vrouwen wordt er gekeken naar alternatieven. Het verlangen van Danielle en ons is dat elke vrouw die bij Choices komt voor hulp, zich veilig en gehoord voelt, professionele hulpverlening ontvangt en hierdoor Gods liefde mag ervaren. Steunt u Danielle met uw gebed, post of een gift?

Daarnaast organiseert de commissie een zendingsdienst op zondag, die in principe jaarlijks wordt gehouden. De invulling van deze dienst kan worden verzorgd door de eigen predikant of door iemand van de GZB of IZB uit te nodigen als spreker. De zendingsdienst wordt doorgaans gecombineerd met een preekbespreking.

Evangelisatie
Voor buitenlandse gasten/asielzoekers de kerkdiensten vertalen en hen voorzien van bijbels en christelijke lectuur in hun moedertaal.
Een huis-aan-huis folderactie om onze dorpsgenoten te attenderen op de christelijke feestdagen (Kerst, Pasen en Pinksteren). De folder wordt opgesteld en verspreid door het Bennekoms Evangelisatie Overleg (BEO), waaran ook de Chr. Ger. Kerk, de Vrij Evang. Gemeente en de Ger. Kerk deelnemen. Onze wijkgemeente neemt met behulp van een groep vrijwilligers een gedeelte van de folderactie voor haar rekening. Daarnaast wordt de folder in sommige straten persoonlijk overhandigd.
Deelname aan de jaarmarkten in het dorp (Dickensmarkt en de Vlegeldag), waar het BEO een kraampje inricht en bemenst.
Op de laatste zaterdag van de zomervakantie wordt elk jaar voor alle kinderen in Bennekom in de leeftijd van 4 tot en met 12 jaar vakantiebijbelclub gehouden in 't Kerkheem en de Oude Kerk. De vakantiebijbelclub organiseren we samen met wijk Oost van Hervormd Bennekom en vele vrijwilligers binnen en buiten onze gemeente.
In geval gemeenteleden zich voor lange of kortere tijd belangeloos inzetten voor evangelisatieprojecten in het binnen- of buitenland kan de ZEC steun bieden. Deze steun zal in eerste instantie gericht zijn op gebed, persoonlijke en sociale betrokkenheid alsmede op het kenbaar maken van de werkzaamheden binnen de gemeente. Daarnaast kan de ZEC besluiten om de werkzaamheden financieel te ondersteunen.
De ZEC onderhoudt warme contacten met Felix Henrichs, die sinds 2009 als evangelist namens de Seamen's Christian Friend Society (SCFS) werkzaam is in het havengebied van Rotterdam. Aan deze contacten wordt vormgegeven door praktische steun (kaarten, breien van mutsen voor de jaarlijkse kerstpakketten voor de zeelieden) en tussentijds contact. Tevens wordt Felix met enige regelmaat bezocht. Belangstellenden zijn hierbij altijd welkom.
Denkt u in uw gebed aan het zendings- en evangelisatiewerk en om de wereldwijde uitbreiding van Gods Koninkrijk?

Giften
Giften voor de GZB op rekening NL91 INGB  0690 7624 45 t.n.v. GZB Driebergen.
Giften voor de IZB op rekening NL26 RABO  0302 2061 91 t.n.v. IZB, Amersfoort.


‘OOG VOOR ELKAAR’
‘Oog voor elkaar’ is een initiatief vanuit de diaconie. Iedereen heeft wel eens hulp nodig. Oog voor elkaar is er wanneer gemeenteleden of anderen tijdelijk, kortdurend praktische hulp nodig heeft, omdat ze niet in staat zijn het zelf te doen. Dit kan liggen aan:
- het ontbreken van een goede gezondheid
- ouderdom
- geen eigen netwerk (vrienden, familie en buren e.d.)
- onvoldoende middelen om het professioneel uit te laten voeren.
Wij brengen u graag in contact met vrijwilligers die iets voor hun medemens willen betekenen. Zij kunnen o.a. helpen bij: even wandelen of er met de rolstoel op uit een boodschap doen klusjes in en om het huis eten koken administratieve werkzaamheden vervoer en/of begeleiding naar huisarts/ziekenhuis/winkel, vervoer naar de kerkdiensten.
Ook een verwijzing naar De Herberg te Oosterbeek kan tot de mogelijkheden behoren. Ondersteuning en bemiddeling in de aanmelding bij deze instanties kan door de commissie geboden worden.
Verder is ook het bezoeken van oudere gemeenteleden binnen deze commissie ondergebracht. Verschillende vrijwillig(st)ers bezoeken ouderen die veel alleen zijn en/of behoefte hebben aan wat meer contact.
Als u meer informatie wilt, als u een hulp- of begeleidingsvraag heeft of als u meer wilt weten over het vrijwillig(st)er zijn/worden, kunt u contact opnemen met: socialediaconie@hervormd-bennekom.nl.


COLLECTEBONNEN
Collectebonnen zijn te bestellen door overschrijving van € 14,- of € 20,- (of een veelvoud daarvan) op rekening NL35INGB0008363797 t.n.v. Collectebonnen Hervormde Gemeente Bennekom, onder vermelding van uw naam en adres.
In wijkgemeente West zijn vier kerkrentmeesters (twee ouderling- kerkrentmeesters en twee kerkrentmeesters) werkzaam. De kerkrentmeesters worden bijgestaan door een commissie van bijstand bestaande uit zeven leden. Zij halen bij u de zakjes voor het verjaardagsfonds op en komen ook bij u voor de kerkelijke bijdrage. Vanuit wijkgemeente West zal uw bijdrage voor de kerk graag in ontvangst worden genomen, opdat ook onze wijk haar financiële bijdrage kan leveren aan de hervormde gemeente van Bennekom.
 
terug