Identiteit

Identiteit
Het uitgangspunt voor het belijden en leven van onze wijkgemeente is de bijbel. Deze is voor ons meer als alleen een inspiratiebron. We houden deze Heilige Schrift voor het Woord van God, zoals dat beleden is vanaf de eerste eeuwen van het Christendom en in de tijd van de kerkhervorming. Zo willen we nu en naar de toekomst toe een hervormde wijkgemeente zijn, die belijdt en leeft in overeenstemming met de (gereformeerde) belijdenissen van die tijd. Met name de Nederlandse Geloofsbelijdenis, de Leerregels van Dordrecht en de Catechismus van Heidelberg. Een hervormd gereformeerde wijkgemeente die gelooft en leeft vanuit de verbondstrouw van God, die door de geslachten heen zichtbaar werd en wordt. De God van onze voorgeslachten - Hij houdt altijd woord! - zal het mogelijk maken ook in deze tijd Christen te zijn en vorm te geven aan een leven in het geloof. Daarom is ons standpunt dat in onze gemeente kleine kinderen gedoopt behoren te worden. Ouders, die dooplid of belijdend lid van onze gemeente zijn, kunnen hun kinderen laten dopen in een doopdienst. Aan het Heilig Avondmaal worden in onze wijkgemeente alleen volwassen leden toegelaten, nadat eerder de belijdenis van het geloof is afgelegd. Aan de bediening van het Heilig Avondmaal gaan een dienst en een week van voorbereiding vooraf, waarbij de kerkenraad ook toeziet op de levenswandel (Censura Morum). Alleen wettig gesloten huwelijken tussen man en vrouw worden in een kerkdienst ingezegend. Ambtsdragers worden gekozen uit mannelijke belijdende leden van onze gemeente. Hieruit mag duidelijk zijn, dat we een ‘hervormde’ gemeente willen zijn en blijven met een duidelijke ‘gereformeerde’ signatuur. Wedergeboorte, bekering, vernieuwing van het leven, gehoorzaamheid aan alle geboden van de Heere, als ook de verwachting van de toekomst van Christus zijn in de geloofsbeleving van onze wijkgemeente van veel belang. Hierbij weten we ons aangewezen op de verkondiging van het Evangelie en afhankelijk van het werk van de Heilige Geest. Het woord van God wordt twee keer per zondag verkondigd in de kerkdiensten. Hierbij is de tweede dienst een leerdienst waarin de gereformeerde belijdenis thema en toon aangeeft. Bovengenoemde en nog veel andere zaken zijn vastgelegd in ons beleidsplan. Wie hier kennis van wil nemen kan het bij onze scriba opvragen.
 
terug