Plaatselijke regeling Plaatselijke regeling
Deze plaatselijke regeling is voorlopig vastgesteld door de algemene kerkenraad op 18 februari 2019 en is vanaf 4 maart 2019 van toepassing en op 18 maart definitief vastgesteld. 

§ 1 Samenstelling van de algemene kerkenraad
1.1 Aantal ambtsdragers
 • De AK bestaat uit de volgende ambtsdragers, die volgens rooster door en uit de wijkkerkenraden zijn aangewezen:

 

Aantal
Predikanten 2
Ouderlingen 2
Ouderlingen-kerkrentmeester 2
Diakenen 2
Totaal 8
 
 • Iedere wijkgemeente benoemt een gelijk aantal ambtsdragers in de AK.
 • De leden van de AK worden jaarlijks benoemd door de wijkkerkenraden, die daarbij zorg dragen voor voldoende continuïteit. 
 • Voor elk lid wordt een secundus aangewezen met hetzelfde ambt, die dezelfde rechten heeft als de andere AKleden; voor de predikant wordt een ouderling als secundus aangewezen. Veranderingen in de leden en secundi worden vastgesteld in een vergadering van de betreffende wijkkerkenraad en vóór de eerstvolgende AK-vergadering aan de scriba doorgegeven.
 • Bij verhindering van de twee ouderlingenkerkrentmeester van een wijkgemeente, mag de (niet-ouderling) kerkrentmeester als adviseur zonder stemrecht de vergadering van de AK bijwonen.
 • De scriba van de AK wordt in principe boventallig benoemd door de AK voor een periode van vier jaar. De scriba kan eenmaal voor een periode van vier jaar worden herbenoemd. Deze benoeming geschiedt op voordracht van elk van de wijkgemeenten bij toerbeurt.
 • Als de AK boventallige ambtsdragers met een bepaalde opdracht verkiest, nodigt hij de leden van de gemeente ten minste acht weken voordat deze verkiezing plaats heeft, uit aanbevelingen te doen (zie ordinantie 3, artikel 6, lid 4).
1.2 Vaste adviseurs
 • De AK kent geen vaste adviseurs. Het moderamen kan besluiten bij specifieke agendapunten adviseurs uit te nodigen dan wel toe te staan aan (een deel van) de vergadering deel te nemen. 
 • In overeenstemming met ordinantie 4, artikel 2, lid 2 zijn deze adviseurs geheimhouding verplicht ten aanzien van alle zaken die hen bij het uitoefenen van deze taak ter kennis komen en die een vertrouwelijk karakter dragen.
 • De AK kan, in overleg met de scriba, voor een of meerdere vergaderingen een notulist benoemen. De hiervoor beschreven verplichting tot geheimhouding is eveneens voor de notulist van toepassing.

§ 2 De werkwijze van de algemene kerkenraad
2.1 Aantal vergaderingen
De AK vergadert in de regel zes maal per jaar.

2.2 Bijeenroepen van de vergadering
De vergaderingen van de AK worden tenminste zeven dagen van te voren bijeengeroepen door het moderamen, onder vermelding van de zaken, die aan de orde zullen komen (de agenda). Van ingekomen stukken die na de moderamenvergadering binnenkomen, kan door het moderamen worden besloten deze door te schuiven naar de agenda van de volgende vergadering.

2.3 Verslaggeving
Van de vergaderingen wordt een schriftelijk verslag opgesteld, dat in de eerstvolgende vergadering door de AK wordt vastgesteld. 

2.4 Openbaarmaking besluiten
Niet vertrouwelijke besluiten, genomen in de vergadering van de AK, worden schriftelijk in het kerkblad, en eventueel aanvullend door afkondiging in een kerkdienst binnen een redelijke termijn aan de gemeente bekend gemaakt.   

2.5 Verkiezing moderamen
 • De verkiezing van het moderamen (ordinantie 4, artikel 8, lid 2) geschiedt eens per jaar in de eerste vergadering van elk nieuw kalenderjaar.
 • Deze vergadering wordt geopend door de predikant met de hoogste leeftijd die aansluitend de verkiezing van het moderamen leidt. Daarna wordt de leiding overgedragen aan de nieuw verkozen preses. 
 • Het moderamen bestaat naast de eventueel boventallige scriba uit vier personen, waarvan uit elk van de twee wijkgemeenten ten minste één. In het moderamen zijn alle ambten vertegenwoordigd: een ouderling, een ouderlingkerkrentmeester en een diaken , elk met een secundus van hetzelfde ambt; daarnaast een wijkpredikant of bij diens afwezigheid een ouderling. Wanneer sprake is van een predikantsvacature bij alle twee de wijkgemeenten zal aan de consulenten verzocht worden dat tenminste één van hen de vergaderingen bijwoont.
2.6 Plaatsvervangers
In de vergadering, genoemd in art. 2.5, worden de plaatsvervangers van de preses en de scriba aangewezen.
 • De assessor fungeert als plaatsvervanger van de preses
 • Een ander lid van het moderamen wordt aangewezen als plaatsvervanger van de scriba.
2.7 De gemeente kennen in en horen over
In de gevallen dat de kerkorde voorschrijft, dat de AK de gemeente kent in een bepaalde zaak en haar daarover hoort belegt de kerkenraad een bijeenkomst met de (betreffende) leden van de gemeente, die wordt
 • aangekondigd in het kerkblad, dat voorafgaande aan de bijeenkomst verschijnt en 
 • afgekondigd op tenminste twee zondagen, die aan de bijeenkomst voorafgaan, in elk van de twee wijkgemeenten.
In deze berichtgeving vooraf maakt de kerkenraad kenbaar over welke zaak hij de gemeente wil horen.

2.8 Toelating toehoorders tot de vergaderingen
De vergaderingen van de AK zijn niet openbaar. De AK kan besluiten dat gemeenteleden of andere belangstellenden als toehoorder tot een bepaalde vergadering of tot een deel daarvan worden toegelaten.

2.9 Archiefbeheer
Het lopend archief van de AK berust bij de scriba, met inachtneming van de verantwoordelijkheid van de het college van kerkrentmeesters voor de archieven van de gemeente uit hoofde van ordinantie 11, artikel 2, lid 7.

2.10 Taak en bevoegdheid AK
In overleg met de wijkkerkenraden heeft de AK met inachtneming van het bepaalde in ordinantie 4, artikel 9, lid 6 vastgesteld dat het de taak en bevoegdheid van de AK is de volgende zaken te regelen:
 • Het opstellen van een rooster voor een evenredige verdeling van de kerkgebouwen over de kerkdiensten van de twee wijkgemeenten en beide wijken in de gelegenheid te stellen twee diensten per zondag te houden.
 • Het dragen van de verantwoordelijkheid voor het gezamenlijke kerkblad BijEén met de Gereformeerde Kerk te Bennekom en voor het daartoe overeengekomen statuut. Dit statuut wordt als bijlage aan deze regeling gehecht.
 • Het invulling geven aan een PR beleid voor de Hervormde Gemeente in haar geheel, waarbij inbegrepen eventuele publicatie op internet.
2.11 Bijstand door commissies
De AK laat zich in zijn arbeid waar nodig bijstaan door commissies. Bij het instellen van een commissie door de algemene kerkenraad worden duidelijke afspraken gemaakt over taken, bevoegdheden, rapportage en periode van functioneren. Deze worden per commissie vastgelegd in een instructie, die als bijlage aan deze plaatselijke regeling wordt gehecht.


§ 3 Besluitvorming
Besluitvorming verloopt volgens de kerkorde en behoefte geen aanvulling in plaatselijke artikelen.


§ 4 De vermogensrechtelijke aangelegenheden
§ 4.1 De vermogensrechtelijke aangelegenheden – kerkrentmeesterlijk
De Hervormde Gemeente van Bennekom kent, ingevolge van ordinantie 11, artikel 3, lid 3, geen wijkraden van kerkrentmeesters. 

4.1.1 Het college van kerkrentmeesters
Het college van kerkrentmeesters bestaat uit alle ouderlingen-kerkrent­meester, die zitting hebben in de wijkkerkenraden, dit betreft ten minste twee leden, tenminste één uit elke wijkgemeente.

Naast de hierboven genoemde leden telt het college van kerkrentmeesters ook tenminste twee door de algemene kerkenraad benoemde kerkrentmeesters die geen ouderling zijn, tenminsteéén uit elke wijkgemeente. Deze personen worden benoemd op voordracht van de wijkkerkenraden.

4.1.2 Dagelijks Bestuur
Het college van kerkrentmeesters wijst uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester aan. De benoemingen gelden in beginsel voor een periode gelijk aan de zittingsduur van de betreffende persoon in het college van kerkrentmeesters, met een maximum van vier jaar. Een persoon kan onmiddellijk herbenoemd worden.

4.1.3 Plaatsvervangers
In de vergadering, genoemd in art. 4.1.2, worden de plaatsvervangers van de voorzitter, de secretaris en de penningmeester aangewezen. Deze personen zijn bevoegd op te treden als plaatsvervanger bij ontstentenis van de eerst bevoegde in deze functie. De benoemingen gelden in beginsel voor een periode gelijk aan de zittingsduur van de betreffende persoon in het college van kerkrentmeesters, met een maximum van vier jaar. Een persoon kan onmiddellijk herbenoemd worden.

4.1.4 De administratie
Het college van kerkrentmeesters wijst een administrateur aan voor het onderhouden van de administratie en het uitvoeren van betalingen, in opdracht van de penningmeester. De administrateur kan op verzoek van het college de vergaderingen van het college bijwonen en heeft daar een adviserende stem. Op hem is het bepaalde in ordinantie 4, artikel 2 betreffende de geheimhouding van toepassing.

4.1.5 De bevoegdheden van de penningmeester
De penningmeester is bevoegd betalingen te doen namens de gemeente, met in achtneming van het door de kerkenraad vastgestelde beleidsplan en de begroting, tot een maximaal bedrag van 5.000 euro per betaling. Voor betalingen boven dit bedrag zijn voorzitter en penningmeester of secretaris en penningmeester gezamenlijk bevoegd. De betalingen worden voorbereid door de penningmeester en daadwerkelijk uitgevoerd door de in artikel 4.1.4 bedoelde administrateur. Bij afwezigheid of ontstentenis van de penningmeester treedt de voorzitter op als diens plaatsvervanger.

§ 4.2. De vermogensrechtelijke aangelegenheden – diaconaal

4.2.1 Het college van diakenen
De diakenen van de wijkgemeenten vormen de wijkraden van diakenen (ordinantie 11, artikel 4, lid 4). Alle diakenen gezamenlijk vormen het college van diakenen. 
Het college van diakenen draagt zorg voor een evenredige inbreng van de twee wijkgemeenten bij stemming of andere wijze van besluitvorming, dit betreft ten minste twee leden, tenminste één uit elke wijkgemeente.

4.2.2 Dagelijks Bestuur
Het college van diakenen wijst uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester aan. De benoemingen gelden in beginsel voor een periode gelijk aan de zittingsduur van de betreffende persoon in het college van diakenen, met een maximum van vier jaar. Een persoon kan onmiddellijk herbenoemd worden.

4.2.3 Plaatsvervangers
In de vergadering, genoemd in art. 4.2.2, worden de plaatsvervangers van de voorzitter, de secretaris en de penningmeester aangewezen. Deze personen zijn bevoegd op te treden als plaatsvervanger bij ontstentenis van de eerst bevoegde in deze functie. De benoemingen gelden in beginsel voor een periode gelijk aan de zittingsduur van de betreffende persoon in het college van diakenen, met een maximum van vier jaar. Een persoon kan onmiddellijk herbenoemd worden.

4.2.4 De administratie
Het college van diakenen wijst in overleg met het college van kerkrentmeesters een administrateur aan voor het onderhouden van de administratie en het uitvoeren van betalingen, in opdracht van de penningmeester. De administrateur kan op verzoek van het college de vergaderingen van het college bijwonen en heeft daar een adviserende stem. Op hem is het bepaalde in ordinantie 4, artikel 2 betreffende de geheimhouding van toepassing.

4.2.5 De bevoegdheden van de penningmeester
De penningmeester is bevoegd betalingen te doen namens de diaconie, met in achtneming van het door de kerkenraad vastgestelde beleidsplan en de begroting, tot een maximaal bedrag van 5000 euro per betaling. Voor betalingen boven dit bedrag zijn voorzitter en penningmeester of secretaris en penningmeester gezamenlijk bevoegd. De betalingen worden voorbereid door de penningmeester en daadwerkelijk uitgevoerd door de in artikel 4.2.4 bedoelde administrateur.
Bij afwezigheid of ontstentenis van de penningmeester treedt de voorzitter op als diens plaatsvervanger.

4.2.6 Persoonlijke financiële bijstand
Twee diakenen, elk afkomstig uit een andere wijkgemeente, zijn eerste aanspreekpunt voor het verstrekken van persoonlijke financiële bijstand. Zij zijn bevoegd tot het verstrekken van persoonlijke bijstand, na onderling overleg en overeenstemming, met een maximum van € 500 per geval en met inachtneming van het door de kerkenraad vastgestelde beleidsplan en de begroting. Voor grotere bedragen is vooraf instemming van het dagelijks bestuur nodig. De financiële afwikkeling verloopt te allen tijd via de penningmeester. 

4.2.7 Niet-vermogensrechtelijke dienstwerk van diakenen
Het overige, niet-vermogensrechtelijke dienstwerk van diakenen, zoals genoemd in ordinantie 3, artikel 11, lid 1 en ordinantie 8, artikel 3 lid 3 en 4 wordt door het college van diakenen zoveel mogelijk toevertrouwd aan de twee wijkraden van diakenen.

§ 4.3 De vermogensrechtelijke aangelegenheden – algemeen

4.3.1 Rol wijkkerkenraden bij begroting en collecterooster
Vóór 1 oktober maken de wijkkerkenraden na overleg met de wijkraden van diakenen de wensen en aandachtspunten van de wijkgemeenten voor de begroting en het collecterooster voor het komende jaar kenbaar aan het college van kerkrentmeesters c.q. diakenen met afschrift aan de AK. Indien een van de colleges dan wel de AK bezwaren heeft tegen de wensen van de wijkgemeenten treden zij hierover in overleg met de wijkkerkenraden en de wijkraden van diakenen.
Vóór 1 november dienen het college van kerkrentmeesters en het college van diakenen hun ontwerpbegrotingen bij de AK in, met afschrift naar de wijkkerkenraden. In de eerstvolgende vergadering van de AK wordt de begroting voorlopig vastgesteld. 

4.3.2 Bestedingen
Bestedingen door de AK, de wijkkerkenraden en alle geledingen die onder zijn verantwoordelijkheid vallen, vinden plaats met in achtneming van het door de AK vastgestelde beleidsplan en de begroting.

4.3.3 Rol wijkkerkenraden bij jaarrekening
Het college van kerkrentmeesters en het college van diakenen leggen elk jaar vóór 1 april hun ontwerpjaarrekeningen over het laatst verlopen kalenderjaar voor aan de AK, met afschrift aan de wijkgemeenten. Vóór 1 mei geven de wijkgemeenten hun advies ter zake, met eventuele vragen of opmerkingen, aan de AK, met afschrift aan het college van kerkrentmeesters, c.q. diakenen. In de eerstvolgende vergadering van de AK worden de jaarrekeningen met eventuele wijzigingen voorlopig vastgesteld. 

4.3.4  Openbaarmaking begroting en jaarrekening
Voor de vaststelling dan wel wijziging van de begroting en voor de vaststelling van de jaarrekening worden deze stukken in samenvatting gepubliceerd in het kerkblad. De volledige stukken kunnen gedurende een week worden ingezien. Bij de publicatie worden tijd en plaats voor de inzage vermeld. Reacties kunnen tot drie dagen na het einde van de periode van ter inzagelegging worden gestuurd aan de scriba van de AK. Aansluitend worden de begrotingen respectievelijk jaarrekeningen met eventuele wijzigingen door de AK vastgesteld.

§ 5. Aantal en grenzen van de wijkgemeenten

5.1 De Hervormde Gemeente van Bennekom heeft twee wijkgemeenten.

5.2 Grenzen wijkgemeenten
De grenzen van de wijkgemeenten zijn ingetekend op een topografische kaart en tevens vastgelegd door middel van een lijst van de straatnamen en postcodes die de grenzen van de wijkgemeenten vormen. Van deze documenten wordt een afschrift aan deze plaatselijke regeling gehecht.

5.3 Grenswijziging
In geval van wijziging van het aantal wijkgemeenten of de grenzen daarvan wordt het voorstel daartoe in samenvatting gepubliceerd in het kerkblad. De volledige stukken kunnen gedurende een week door gemeenteleden worden ingezien. Bij de publicatie worden tijd en plaats vermeld. Reacties kunnen tot zeven dagen na het einde van de periode van ter inzage legging worden gestuurd aan de scriba van de AK.

§ 6. Overige bepalingen

6.1 Contact met de Gereformeerde Kerk te Bennekom
De AK is verantwoordelijk voor het onderhouden en desgewenst uitbouwen van de officiële contacten met de Gereformeerde Kerk te Bennekom, in het bijzonder het medebesturen van de met die kerk gevormde federatie. Hiertoe vindt regelmatig overleg plaats tussen de moderamina van de AK en de kerkenraad van de Gereformeerde Kerk (de federatieraad) danwel tussen de AK en de kerkenraad van de Gereformeerde Kerk. Desgewenst kan de AK specifieke taken overlaten aan de wijkgemeenten of opdragen aan daartoe ingestelde commissies.

6.2 Activiteiten die de wijkgemeente overstijgen
De AK en de wijkkerkenraden kunnen beide initiatieven nemen die de wijkgemeente overstijgen. Het uitgangspunt hierbij is dat de inhoudelijke verantwoordelijkheid voor deze activiteiten zoveel mogelijk bij de betrokken wijkgemeenten ligt. De AK wordt door de betrokken wijkgemeenten over gewenste wijzigingen in wijk overstijgende activiteiten geïnformeerd. Waar nodig overlegt de AK met de wijkkerkenraden over de consequenties hiervan voor het geheel van de gemeente. 

Ondertekening
Aldus te Bennekom vastgesteld in de vergadering van de algemene kerkenraad van 13 december 2004. Met aanvullingen in artikel 1.1 en 1.2 vastgesteld in de vergadering van de algemene kerkenraad van 11 april 2005, met aanpassing van artikel 4.2.1 vastgesteld in de vergadering van de algemene kerkenraad van 31 oktober 2006, met aanpassingen in de artikelen 1.1, 2.2, 2.4, 2.9, 4.1.3, 4.1.4, 4.1.5, 4.2.2, 4.2.5, en 6.2 vastgesteld in de vergadering van de algemene kerkenraad van 14 september 2009, met aanpassingen in de artikelen 1.1, 2.2, 2.4, 2.5, 2.8, 2.11, 4.1.2, 4.1.5, 4.2.3, 4.2.4, 4.2.5 en 6.1 in de vergadering van de algemene kerkenraad van 12 december 2016, met aanpassingen in de artikelen 1.1, 2.5, 2.10, 4.1.1, 4.2.1 en 5.1 in de vergadering van de algemene kerkenraad van 18 maart 2019.


D.E. van Bodegraven                                                             G. Tabor 
preses algemene kerkenraad                                                scriba algemene kerkenraad
terug