EREDIENSTEN EREDIENSTEN
EREDIENSTEN

Van harte welkom in onze erediensten!                 

Binnen Wijk Oost wordt en een vaste liturgie gehanteerd. Deze liturgie is een herkenning voor de bezoekers en daarmee onderdeel van het ‘visitekaartje’ van de Wijk Oost. Tijdens de dienst brandt als teken van onze opgestane Heer altijd de Paaskaars, en ook branden er twee kaarsen aan weerszijden van het liturgisch centrum want Gods Woord is ons een licht op ons pad. Verder hangt er het antependium, het kleed dat de kleur van het kerkelijk jaar aangeeft.
Veel leden hechten waarde aan het voorgaan van de eigen predikant, al mag de gemeente ook vanuit haar eigen kracht staan en daarmee niet de predikant, maar het gemeente zijn centraal stellen.

De ochtenddienst
Zie ook:Rooster kerkdiensten

Deze begint standaard om 9.30 uur. De locatie hangt af van het vooraf vastgestelde gebouwenrooster en de reguliere diensten worden of gehouden in de Oude Kerk of de Ichthus Kerk. Liederen en Bijbellezingen worden gebeamd, er wordt doorgaans geen liturgie uitgedeeld.
Bij elke reguliere zondagochtenddienst is er oppas voor de kleinsten en kindernevendienst. Dit m.u.v. de zomervakantie. Na elke dienst is er koffie/thee/limonade met wat lekkers.
De ochtenddienst wordt ook gestreamd, en is te zien op ons YouTube kanaalhttps://www.youtube.com
Ook kunt de dienst beluisteren op https://kerkdienstgemist.nl (Oude kerk) of https://kerkdienstgemist.nl(Ichthuskerk).

De avonddienst
Zie ook:Rooster kerkdiensten

Gemiddeld twee keer per maand is ereen avonddienst en deze begint standaard om 18.30 uur. De locatie is de Oude kerk of in de gereformeerde Brinkstraatkerk. De avonddienst wordt meestal gehouden samen met de Gereformeerde kerk, maar wijk Oost heeft af en toe ook een eigen avonddienst.
’s Avonds wordt niet gebeamd of gestreamd, maar de dienst is wel te volgen op https://kerkdienstgemist.nl(Oude kerk) of op https://kerkdienstgemist.nl (Brinkstraatkerk).

Vieringen op andere dagen en feestdagen

Door het jaar heen vieren we ook:
Nieuwjaarsdag, 11.00 uur
Eerste Paasdag, paasontbijt (9.00 uur) en viering (10.00 uur)        
Eeuwigheidszondag (laatste zondag vòòr Advent, 9.30 uur)
Kerstnacht, 22.00 uur
Eerste Kerstdag (9.30 uur)

En samen met de Gereformeerde kerk:
Biddag (2e woensdag van maart, 19.30 uur)
Witte Donderdag met Avondmaalsviering (19.30 uur)
Goede Vrijdag (19.30 uur)
Paaswake op Stille Zaterdag(22.00 uur)
Eerste Pinksterdag (10.00 uur)
Hemelvaartsdag (9.30 uur)
Dankdag (1e woensdag van november, 19.30 uur)
Oudjaar (19.30 uur)

En olv de Raad van Kerken Bennekom:
Eenheidszondag (3e zondag in januari, 10.00 uur)
Stille Week, stiltevieringen (maandag, dinsdag, woensdag om 19.30 uur)
Volkskerstzang (4e Advent, 19.00 uur)

Middaggebed Ichthuskerk

Elke woensdagmiddag, muv de vakanties, is er Open Kerk in de Ichthuskerk. U kunt dan even binnenlopen voor ontmoeting, stilte. Om 16.30 uur is er een middaggebed. Van harte welkom.

BIJZONDERE DIENSTEN

HEILIG AVONDMAAL
De bediening van het Heilig Avondmaal vindt in de regel vier keer per jaar plaats.
We kennen daarbij een lopende viering (Oude kerk). In de Ichthuskerk vindt de viering plaats in een grote kring. Na het lezen van de instellingswoorden wordt iedereen uitgenodigd om deel te nemen, ook kinderen zijn van harte welkom.
Gemeenteleden die door ziekte of anderszins niet in de gelegenheid zijn naar de kerk te komen, hebben de mogelijkheid het Heilig Avondmaal thuis te vieren. Men dient zich van te voren op te geven bij de scriba of de predikant. Op verzoek kan zelfs (in een aparte ruimte) in het ziekenhuis een Avondmaalsviering plaatsvinden.

HEILIGE DOOP
De bediening van de Heilige Doop vindt plaats in een morgendienst wanneer daar aanleiding voor is. Als u uw kindje wilt laten dopen kunt u contact opnemen met de predikant of de scriba.
Voorafgaande aan de Doop is er een voorbereidend gesprek met de predikant en de dienstdoende ouderling.De gang van zaken in de doopdienst wordt doorgenomen, en we spreken over de betekenis van de Doop aan de hand van het te gebruiken doopformulier.
Na de Doop bent u van harte welkom, in de regel samen met andere doopouders, bij de doopkring (enkele avonden).
Binnen wijk Oost is er ook de mogelijkheid tot het opdragen van de kinderen i.p.v. dopen.

BELIJDENIS
Elk jaar wordt er een belijdeniskring gehouden. Iedereen is welkom, ook als u/jij nog niet weet of u/jij belijdenis wilt doen. In mei of juni vindt dan de belijdenis plaats. Voorafgaande daaraan is de aannemingsavond samen met de predikant en de dienstdoende ouderling. De gang van zaken in de belijdenisdienst wordt doorgenomen, en wensen m.b.t. de liturgie worden besproken.

HUWELIJKSBEVESTIGING
Zij die hun huwelijk kerkelijk willen laten bevestigen en inzegenen, dienen zich vroegtijdig met zowel het kerkelijk bureau als de predikant in verbinding te stellen. Daarnaast is het ook belangrijk om tijdig contact op te nemen met de koster i.v.m. het reserveren van het kerkgebouw. Het kerkelijk bureau heeft gegevens van uzelf en uw toekomstige partner nodig.
Voor het huwelijk plaatsvindt, vindt eerst het zogenaamde huwelijksgesprek plaats met de predikant. In dat gesprek nemen we samen de gang van zaken in de dienst door en spreken we aan de hand van het huwelijksformulier over de betekenis van het christelijke huwelijk.

ROUWDIENST
Wanneer iemand overlijdt die binding had met de Hervormde Gemeente van Bennekom, b.v. door afkomst uit hervormd gezin, geboortelid, dooplid of belijdend lid, kan de familie of uitvaartleider contact opnemen met de predikant of scriba voor het houden van een uitvaart- of herdenkingsdienst.
Een principe-afspraak over datum en tijdstip wordt gemaakt en wordt op een later tijdstip bevestigd. De koster maakt een afspraak met kerkorganist of diens vervanger.
Indien van een andere organist gebruik wordt gemaakt en/of de organisatie wordt geregeld door familie of namens hen, de uitvaartleider, dan moet dit gemeld worden bij de koster van de kerk. Koster overlegt met kerkorganist, daarna met uitvaartleider...
 
terug