predikant predikant

Graag stel ik me als predikant van Wijk West van hervormd Bennekom aan u voor.

Sinds oktober 2020 mag ik hier aan mijn tweede gemeente verbonden zijn. Eerder diende ik de hervormde gemeenten van Bruchem en Kerkwijk-Delwijnen-Nederhemert. Voordat ik me geroepen wist om de herdersstaf in een gemeente op te pakken, werkte ik vele jaren in het onderwijs, eerst voor de klas en later in het (bovenschoolse) directiewerk.

Samen kregen mijn vrouw Jenny en ik zes kinderen, waarvan er drie getrouwd zijn en er nog drie thuis wonen. Inmiddels mogen we ook grootouders zijn.  

Het is bijzonder om dienaar van het Goddelijke Woord en daarmee ook dienaar van een gemeente te mogen zijn. Ik vind met name vreugde in de verkondiging van het Evangelie, in de pastorale contacten en in het kringwerk. In dit alles laten we ons gezeggen door het Woord van God dat ons toebetrouwd is. Het is voor mij een voorrecht om Jezus Christus, en Die gekruisigd present te stellen. Dit in het geloof dat alleen in Hem het leven, vergeving, liefde en genade te vinden zijn. Dit mag ik vorm geven in dankbare samenwerking met onze kerkenraad en veel vrijwilligers. 

Graag ben ik beschikbaar voor iedereen binnen en buiten onze gemeente voor een ontmoeting in welke vorm dan ook. Weet u welkom in onze diensten of voor een goed gesprek!
   
ds. A. van Zetten
0652028578

 
kerkenraad kerkenraad
De kerkenraad bestaat uit een predikant, ouderlingen en diakenen en wordt door verschillende organen bijgestaan. U vindt hieronder op welke wijze de kerkenraad dienend leiding geeft aan de gemeente.

PREDIKANT
verkondiging en pastoraat
De predikant heeft als belangrijkste taken de verkondiging van het Woord van God, het pastoraat en het verzorgen van de catechisaties en het leiden van kringen.

Het pastoraat krijgt vorm in bezoeken bij geboorte, huwelijksjubileum, ziekte, overlijden, levens-en gezinsmoeilijkheden alsook andere vreugden en zorgen die zich kunnen voordoen. Het bezoekwerk onder ouderen wordt naast de predikant ook gedaan door de sectieouderling en de ouderling voor het bejaardenpastoraat (hun adres staat vermeld onder de pastorale werkers). In alle gevallen kan er dus een beroep op ons gedaan worden. Gemeenteleden mogen lief en leed doorgeven aan de predikant of scriba. In overleg wordt dan ook bepaald of er voorbede in de eredienst gedaan zal worden en of er een vermelding komt in nieuwsbrief en kerkblad.  

geboorte
Ook bij geboorten leven we graag mee met onze gemeenteleden. Zij mogen de geboorte van zoon of dochter doorgeven aan de predikant en een kaartje sturen naar scriba en predikant.

begrafenis
Bij ernstige ziekte en/of overlijden is de predikant beschikbaar voor pastorale bijstand. De predikant zal in deze verdrietige omstandigheden gemeenteleden graag terzijde staan en als aan de hand mee willen nemen naar het Woord van de Heere, dat zelfs in de meest moeilijke omstandigheden troost wil bieden. In overleg met de familie en met de begrafenisondernemer zal de predikant ook de begrafenisplechtigheid willen leiden.

OUDERLINGEN
Ouderlingen bezoeken periodiek alle gemeenteleden in hun wijk. Over het algemeen komt de wijkouderling alleen of samen met een andere ouderling of bezoekbroeder op bezoek. Een huisbezoek is bedoeld om het onderlinge contact te versterken. Tijdens een huisbezoek wordt van gedachten gewisseld over geestelijke zaken. Ook andere onderwerpen in relatie tot kerk, geloof of persoonlijke omstandigheden komen ter sprake.

DIACONIE
Onze diakenen zetten zich in voor hen die extra ondersteuning nodig hebben, binnen en buiten onze gemeente. Ook bij financiële problemen kunt een beroep op hen doen.
De diakenen worden bijgestaan door diaconaal medewerkers. Op verschillende manieren wordt het diaconaat binnen en buiten de gemeenten vormgegeven: financiële ondersteuning, ‘Oog voor elkaar’, ondersteuning mantelzorgers, ziekenzondag, ondersteuning voedselbank, vervoersdienst, paas- en kerstattenties. Waar mogelijk en nodig wordt samengewerkt met wijkgemeente Oost, de Brinkstraatkerk, interkerkelijk noodfonds Ede en diaconaal platform Ede.

overlijdensdiaconaat
Na het overlijden van een geliefde krijgen we onvermijdelijk te maken met de zakelijke kanten van zo’n droeve gebeurtenis. In het algemeen zien we dat de kosten voor uitvaart en begrafenis steeds maar verder stijgen. De diaconie wil mensen die te maken hebben gekregen met het overlijden van een geliefde, met raad en daad terzijde staan. Dit kan in voorkomende gevallen in de vorm van financiële ondersteuning, maar zeker ook in de vorm van praktische adviezen en hulp.