College van Kerkrentmeesters College van Kerkrentmeesters
Het college van kerkrentmeesters bestaat uit twee ouderlingen-kerkrentmeesters en twee kerkrentmeesters. Zij worden bijgestaan door een commissie van bijstand. 

Administratie: kerkelijk bureau. Rekeningnummers: NL13RABO0307001814 of NL22SNSB0946485410
Naar de bepalingen van de kerkorde is het college van kerkrentmeesters verantwoordelijk voor de dagelijkse zorg voor alle stoffelijke aangelegenheden van de gemeente, voorzover niet van diaconale aard.

Volgens ord.11 artikel 2 heeft het college van kerkrentmeesters de volgende taken:
 • Het in overleg met en in verantwoording aan de kerkenraad scheppen en onderhouden van de materiële en financiële voorwaarden voor het leven en werken van de gemeente door:
  • Het meewerken aan de totstandkoming van het beleidsplan, de begroting en de jaarrekening
  • Het zorg dragen voor de geldwerving;
  • Het zorg dragen voor het beschikbaar zijn van ruimten voor de eredienst en de andere activiteiten van de gemeente;
 • Het beheren van de goederen van de gemeente
 • Het verzorgen van het, in het beleidsplan en de begroting geformuleerde, personeelsbeleid;
 • Het zorgdragen voor de arbeidsrechtelijke aangelegenheden van hen die krachtens arbeidsovereenkomst bij de gemeente werkzaam zijn op niet-diaconaal terrein;
 • Het fungeren als opdrachtgever van kosters en beheerders van gebouwen en ander beherend en administratief personeel dat op arbeidsovereenkomst in dienst van de gemeente werkzaam is;
 • Het bijhouden van de registers van de gemeente, het doopboek, het belijdenisboek en - indien aanwezig - het trouwboek;
 • Het beheren van de archieven van de gemeente;
 • Het beheren van de verzekeringspolissen.

Met het oog op deze taak kan de ouderling-kerkrentmeester worden vrijgesteld van
het toerusten van de gemeente tot het vervullen van haar pastorale en missionaire roeping en
de herderlijke zorg.

Het college van kerkrentmeesters werkt nauw samen de Algemene Kerkenraad.

Het college van kerkrentmeesters bestaat uit afgevaardigden uit de 2 afzonderlijke wijkgemeenten. Elke wijk vaardigt minimaal drie vertegenwoordigers af naar het college. Twee daarvan, de ouderling-kerkrentmeesters, hebben zitting in de wijkkerkenraad.
In totaal hebben minimaal zes gemeenteleden zitting in het college.

College van Kerkrentmeesters:
- J. ten Veen: voorzitter, grond- en pachtzaken en personele zaken; voorzitterkerkrentmeesters@hervormd-bennekom.nl
- Vacant:  2e voorzitter;
- J.C. van den Heuvel: secretaris; secretariskerkrentmeesters@hervormd-bennekom.nl
- W.J. van der Spek: 2e secretaris;
- J. Roberts: penningmeester;
- D. Post: 2e penningmeester.

Gebouwencommissie:
- W.J. van der Spek;
- C. van de Craats
-M.  van Uffelen

 

Kerktelefoon

In beide kerkgebouwen is een installatie aangebracht, om het voor chronisch-zieken en bejaarden mogelijk te maken thuis met de kerkdiensten mee te leven. Hier bij wordt gebruik gemaakt van een Lucas kastje op INTERNET verbinding. Zondagse kerkdiensten worden rechtstreeks uitgezonden. Ook alle trouwdiensten worden via de kerk uitgezonden. Rouwdiensten worden alleen op verzoek van de familie uitgezonden. Deze kunnen ook via het Lucas Internetkastje worden beluisterd. Opnamen van een kerkdienst blijven 14 dagen bewaard op www.kerkdienstgemist.nl. Aanklikken Gelderland/Bennekom en dan de keuze welke kerk.
Contactpersoon kerktelefoon: Kerkelijk Bureau
tel.: 413 400

 

Collectebonnen

Deze zijn te bestellen door overschrijving van € 14,- of € 20,- (of een veelvoud daarvan)
op bankrekening NL35 INGB 0008363797 t.n.v. collectebonnen Hervormde Gemeente Bennekom onder vermelding van naam en adres.
Postadres:
College van Kerkrentmeesters
Hervormde Gemeente Bennekom
Postbus 185,
6720 AD Bennekom.
 
terug