kerkenraad kerkenraad
De kerkenraad bestaat uit een predikant, ouderlingen en diakenen en wordt door verschillende organen bijgestaan. U vindt hieronder op welke wijze de kerkenraad dienend leiding geeft aan de gemeente.

PREDIKANT
verkondiging en pastoraat
De predikant heeft als belangrijkste taken de verkondiging van het Woord van God, het pastoraat en het verzorgen van de catechisaties en het leiden van kringen.

Het pastoraat krijgt vorm in bezoeken bij geboorte, huwelijksjubileum, ziekte, overlijden, levens-en gezinsmoeilijkheden alsook andere vreugden en zorgen die zich kunnen voordoen. Het bezoekwerk onder ouderen wordt naast de predikant ook gedaan door de sectieouderling en de ouderling voor het bejaardenpastoraat (hun adres staat vermeld onder de pastorale werkers). In alle gevallen kan er dus een beroep op ons gedaan worden. Gemeenteleden mogen lief en leed doorgeven aan de predikant of scriba. In overleg wordt dan ook bepaald of er voorbede in de eredienst gedaan zal worden en of er een vermelding komt in nieuwsbrief en kerkblad.  

geboorte
Ook bij geboorten leven we graag mee met onze gemeenteleden. Zij mogen de geboorte van zoon of dochter doorgeven aan de predikant en een kaartje sturen naar scriba en predikant.

begrafenis
Bij ernstige ziekte en/of overlijden is de predikant beschikbaar voor pastorale bijstand. De predikant zal in deze verdrietige omstandigheden gemeenteleden graag terzijde staan en als aan de hand mee willen nemen naar het Woord van de Heere, dat zelfs in de meest moeilijke omstandigheden troost wil bieden. In overleg met de familie en met de begrafenisondernemer zal de predikant ook de begrafenisplechtigheid willen leiden.

OUDERLINGEN
Ouderlingen bezoeken periodiek alle gemeenteleden in hun wijk. Over het algemeen komt de wijkouderling alleen of samen met een andere ouderling of bezoekbroeder op bezoek. Een huisbezoek is bedoeld om het onderlinge contact te versterken. Tijdens een huisbezoek wordt van gedachten gewisseld over geestelijke zaken. Ook andere onderwerpen in relatie tot kerk, geloof of persoonlijke omstandigheden komen ter sprake.

DIACONIE
Onze diakenen zetten zich in voor hen die extra ondersteuning nodig hebben, binnen en buiten onze gemeente. Ook bij financiële problemen kunt een beroep op hen doen.
De diakenen worden bijgestaan door diaconaal medewerkers. Op verschillende manieren wordt het diaconaat binnen en buiten de gemeenten vormgegeven: financiële ondersteuning, ‘Oog voor elkaar’, ondersteuning mantelzorgers, ziekenzondag, ondersteuning voedselbank, vervoersdienst, paas- en kerstattenties. Waar mogelijk en nodig wordt samengewerkt met wijkgemeente Oost, de Brinkstraatkerk, interkerkelijk noodfonds Ede en diaconaal platform Ede.

overlijdensdiaconaat
Na het overlijden van een geliefde krijgen we onvermijdelijk te maken met de zakelijke kanten van zo’n droeve gebeurtenis. In het algemeen zien we dat de kosten voor uitvaart en begrafenis steeds maar verder stijgen. De diaconie wil mensen die te maken hebben gekregen met het overlijden van een geliefde, met raad en daad terzijde staan. Dit kan in voorkomende gevallen in de vorm van financiële ondersteuning, maar zeker ook in de vorm van praktische adviezen en hulp.

 
terug