kerkenraad kerkenraad
KERKENRAAD
De kerkenraad bestaat uit een predikant, ouderlingen en diakenen en een 1e en 2e scriba.

Zij komt als volgt bij elkaar (zie vergaderooster):
-4 keer per jaar op woensdag: “Grote Kerkenraad”, dat is de gehele kerkenraad.
-8 keer per jaar op woensdag: “Kleine Kerkenraad”, waarin van elke geleding 1 persoon afgevaardigd is.
-  indien nodig tussenliggende woensdagen kort overleg moderamen .


PREDIKANT

De predikant heeft als belangrijkste taken de verkondiging van het Woord van God, het crisispastoraat en het verzorgen van de catechisaties en het leiden van kringen.

OUDERLINGEN

Pastorale ouderlingen
De meeste ouderlingen zijn verantwoordelijk voor het pastoraat in een gedeelte van de wijk. Dit doen zij samen met pastorale medewerkers. Het bezoekwerk wordt verdeeld, in de regel krijgt ieder die dat op prijs stelt eens per 1-2 jaar bezoek van een pastoraal medewerker of een ouderling.
Twee keer per jaar is er een consistorieberaad. In dit overleg komen alle pastorale ouderlingen en hun medewerkers samen onder leiding van de predikant. Een actueel thema wordt besproken en daarnaast worden ervaringen aangaande het bezoekwerk gedeeld.


Ouderlingen met bijzondere opdracht
We kennen de volgende bijzondere ouderlingen:
-ouderling scriba
-ouderling voorzitter
-ouderling vieringen
-ouderling gemeenteopbouw
-ouderling pastoraat
-ouderling kerkrentmeester
Bovenstaande functies kunnen ook door één van de pastorale ouderlingen worden vervuld.
Zij vormen samen met de predikant en de voorzitter(s) en één van de diakenen de kleine kerkenraad.


DIACONIE
Onze diakenen zetten zich in voor hen die extra ondersteuning nodig hebben, binnen en buiten onze gemeente. Ook bij financiële problemen kunt een beroep op hen doen.
De diakenen worden bijgestaan door diaconaal medewerkers. Op verschillende manieren wordt het diaconaat binnen en buiten de gemeenten vormgegeven: financiële ondersteuning, ‘Oog voor elkaar’, ondersteuning mantelzorgers, ziekenzondag, ondersteuning voedselbank, vervoersdienst, paas- en kerstattenties. Waar mogelijk en nodig wordt samengewerkt met wijkgemeente West, de Brinkstraatkerk, interkerkelijk noodfonds Ede en diaconaal platform Ede.
De diaconie is ook betrokken bij initiatieven als “Duurzaam Bennekom” en “Groene Kerken”.

Ouderlingen met bijzondere opdracht
We kennen de volgende bijzondere ouderlingen:
-ouderling scriba
-ouderling voorzitter
-ouderling vieringen
-ouderling gemeenteopbouw
-ouderling pastoraat
-ouderling kerkrentmeester
Bovenstaande functies kunnen ook door één van de pastorale ouderlingen worden vervuld.
Zij vormen samen met de predikant en de voorzitter(s) en één van de diakenen de kleine kerkenraad.

 
terug