Identiteit Identiteit
Van harte welkom bij Wijk West!

We willen als wijkgemeente God samen (leren) leven vanuit het geloof in de Heere Jezus Christus.
Hij is Heere en Redder! 

We zijn graag beschikbaar voor vragen of een goed gesprek. 
Onze predikant is voor u bereikbaar per mail (avanzetten@solcon.nl) en telefoon of app (0318 701884, 0652028578).

Wanneer u met onze wijkgemeente mee wilt leven en actueel nieuws wilt ontvangen, kan dit via de wijknieuwsbrief, die iedere vrijdag digitaal verschijnt en/of het kerkblad. Voor de wijknieuwsbrief kunt u zich opgeven via nieuwsbrief-wijk-west@hervormd-bennekom.nl. Een kerkbladabonnement kunt u afsluiten via het kopje kerkelijk bureau.
 
In ons beleidsplan geven we weer wat voor ons belangrijk is:

Grondslag
Het uitgangspunt voor het belijden en leven van onze wijkgemeente West is de Bijbel. We houden deze Heilige Schrift voor het Woord van God. Zo willen we nu en naar de toekomst toe een hervormde wijkgemeente zijn, die belijdt en leeft in overeenstemming met de Bijbel en staat in de traditie van de (gereformeerde) belijdenissen.
We belijden ons geloof met de drie algemene christelijk belijdenissen, namelijk de Apostolische Geloofsbelijdenis, de geloofsbelijdenis van Nicea en de geloofsbelijdenis van Athanasius, alsook met de drie Formulieren van Enigheid, te weten de Heidelbergse Catechismus, de Nederlandse Geloofsbelijdenis en de Dordtse Leerregels.
In het gereformeerd belijden ligt de Bijbelse structuur van het christelijk geloof verankerd. De essentie van het gereformeerd belijden is voor ons het:
• Sola Scriptura: alléén de Schrift is bron voor het geestelijk leven en voor het leven in de heiliging.
• Sola Gratia: alléén genade. Het is éénzijdige genade van God als een mens behouden wordt en er is genade voor nodig om genade aan te nemen.
• Sola Fide: alléén door het geloof. Het geloof, waardoor een mens gerechtvaardigd wordt voor God, is als een bedelaarshand waarmee we de genadegaven van God mogen ontvangen.
• Solus Christus: alléén Christus. Christus is de Weg, de Waarheid en het Leven.

Opdracht
De opdracht die aan de christelijke gemeente is gegeven bestaat uit:
• Het prediken van het Woord aan de gemeente, waardoor zij opgeroepen wordt tot geloof en bekering door Christus aan te nemen als hun enige Zaligmaker en Middelaar, uit genade gewerkt door de Heilige Geest (Handelingen 2:38; 2 Petrus 1:19). In de verkondiging wordt de gemeente opgeroepen/genodigd tot groei in de genade en de navolging van de Heere Jezus.
• Het volharden in de leer, in de gemeenschap, in de gebeden en in het onderhouden van de sacramenten.
• Het tot verheerlijking van Gods Naam anderen voor Christus winnen vanuit de eenheid van woord en daad; niet alleen met woorden, maar ook metterdaad de liefde tegenover elkaar bewijzen.
Deze drieledige opdracht dient zijn weerslag te vinden in de verschillende activiteiten van en binnen de gemeente

(Bron: Beleidsplan 2024-208)

Hier vindt u het volledige beleidsplan van onze wijkgemeente.
 
terug