Ichthuskerk

Ichthuskerk

De Hervormde gemeente van Bennekom kende in de jaren '50 van de vorige eeuw, door de vele nieuwe, vaak van buiten dit dorp komende inwoners, een ongekende groei.
Voor de gemeente op zich een plezierig gebeuren, maar al gauw kreeg men te kampen met ruimte gebrek. In het noordelijke gedeelte van Bennekom lag een geschikt stuk grond voor de bouw van een tweede hervormde kerk.
Het beschikbare terrein, gelegen op de hoek van de Laarweg en de Korenlaan, was eigendom van de Hervormde gemeente Bennekom en leende zich uitstekend voor de bouw van deze kerk.
Het werk werd gegund aan de 'Bouw en Handelsmaatschappij de Vechtstreek' te Gouda voor een bedrag van Fl. 118.750,= ( ca. € 54.000,=).
De totale bouw, incl. verwarming, verlichting, preekstoel, banken, doopvont en avondmaalstafel, maar zonder het orgel en gebrandschilderde raam,  bedroeg Fl. 176.000,= ( ca. € 80.000,=).
Na jaren van Kerkbouwactie, ter financiering van de bouw van de kerk en bijgebouwen, kon op 1 juli 1961 begonnen worden met het graafwerk en werd op 19 juli 1961 de eerste steen gelegd. Door voortreffelijk samenspel en grote voortvarendheid kon een snelle bouw mogelijk worden. Op 22 december 1961 werd door de architect, de heer Hoeks uit Den Haag, de sleutel overgedragen aan ds. P. Steegman, voorzitter van de bouwcommissie. Ds. P. Steegman droeg de sleutel weer over aan de heer van Beek, voorzitter van de Kerkvoogdij. Deze dankte allen die in voortreffelijk samenspel deze bouw tot stand hebben gebracht. De heer van Beek droeg  op zijn beurt de sleutel over aan de voorzitter van de Centrale Kerkenraad, ds. C. Vos. In zijn toespraak sprak deze de wens uit dat de Allerhoogste in dit kerkgebouw de aanbidding, de lof en dank moge ontvangen.
Burgermeester Oldenhof wenste de gemeente geluk met de ingebruikname van dit mooie kerkgebouw.
Andere sprekers waren de afgevaardigde van de Classis, ds. J. v.d. Heuvel, en ds. H. v. d. Elskamp van de Gereformeerde kerk. De Chr. Ger. kerk werd vertegenwoordigd door de heer E. van Steenbergen.
 
Daarna werd een kerkdienst gehouden waarin voorging Ds. P.D. Steegman. Als tekst voor de prediking had hij het woord uit Filemon 2 gekozen:' en aan de gemeente die bij u thuis samenkomt'.
 
Het Christelijk weekblad “De Spiegel” wijdde een artikel aan de bouw van deze kerk, het was in die tijd een voorbeeld, als de goedkoopste kerk van Nederland.
 
Het eerste orgel was een elektronisch orgel, wat op een galerij geplaatst was in de hoek waar nu het pijporgel staat.
Op 19 april 1967 werd het door de firma Koff uit Utrecht gebouwde pijporgel in gebruik genomen.  Op de wand achter de preekstoel is eind 1975 een reliëf aangebracht. Het is het laatste monumentale kunstwerk dat werd ontworpen door Lex van Voorst, voorstellende de drie kruisen op de heuvel Golgotha, met Het Kruis in het midden. Bewust is het reliëf geplaatst achter de kansel dicht bij het raam, zodat het licht dat door het raam naar binnen valt het aangebrachte accentueert.
De linkerwand van de kerkzaal is geheel van glas-in-lood.( 13 ramen van 1.15 m. breed en 3. hoog, één motief vormend, nml. het vis-motief. Ichthus = vis. De kerk heeft hierdoor tot naam ontvangen, 'de Ichthuskerk'.
Het woord 'Ichthus' is gevormd uit de beginletters van de Griekse woorden: Ieous Christos Theou Yios Sootér, die in het Nederlands betekenen: Jezus Christus Gods Zoon Verlosser. 
 
(bronnen: artikel in de Gemeentegids van 2008-2010 van M. v.d. Bosch en krantenartikelen van twee (Edese?) kranten. tekst: Piet in 't Hout)

Meer informatie over het orgel in de Ichthuskerk vindt u hier
Bestand:11104 Bennekom PKN. vm. Ned. Herv. Ichthuskerk 1961 Korenlaan 20 Gld. foto. André van Dijk. Veenendaal. Kerkenverzamelaar (16).JPG


terug