beleidsplan gezamenlijke diaconie beleidsplan gezamenlijke diaconie
Beleidsplan Diaconieën
Protestantse Gemeente Bennekom
In Wording
2017 – 2022
 
 
Inleiding
In mei 2016 is er een federatieovereenkomst getekend tussen de Hervormde gemeente
in Bennekom en de Gereformeerde kerk van Bennekom, waarbij de diaconie van beide
gemeenten een van de speerpunten is in een proces naar verdere eenwording en
integratie. Er wordt gestreefd naar een nauwe samenwerking op het gebied van het
beleid, de uitvoering van de diverse taken en het diaconaal collecterooster – dat al zoveel
mogelijk gelijk is voor beide diaconieën. De vermogensrechtelijke positie blijft vooralsnog
gescheiden, maar er zal in de komende jaren wel worden gewerkt aan de opzet van een
concreet stappenplan om te bepalen hoe we na 2021 geleidelijk tot een
financiële/vermogensrechtelijke integratie kunnen komen.
 
Grondslag
De diaconieën van de Protestantse Gemeente Bennekom in wording geven in dit
beleidsplan aan op welke wijze zij inhoud willen geven aan de Bijbelse opdracht, te
weten:
• Jezus riep op om God lief te hebben boven alles en de naaste als jezelf. Diaconaat is
daarmee een opdracht die uit het geheel van de Bijbel naar ons toekomt.
• Het ambt van diaken is ingesteld door de apostelen (Handelingen 6:1 t/m 7)
• De kerkorde van de PKN geeft aan dat de diakenen in het bijzonder geroepen zijn tot:
1. De dienst van de Tafel van de Heer en het inzamelen en uitdelen van de
liefdegaven
2. De dienst van barmhartigheid en gerechtigheid in gemeente en wereld
3. De toerusting van de gemeente tot het vervullen van haar diaconale roeping
4. De verzorging van de vermogenrechtelijke aangelegenheden van de gemeente
van diaconale aard, hetgeen nader is uitgewerkt in de ordinantiën van de
Kerkorde.
• De gekozen organisatievorm is geënt op de huidige situatie in de Hervormde
respectievelijk Gereformeerde diaconie, maar aangepast aan de transitiefase waarin
wij ons bevinden gedurende de periode van dit beleidsplan.
 
Waar wil de Diaconie in 2022 staan?
• Eén diaconie bestaande uit hervormde en gereformeerde diakenen.
• Eén gezamenlijke beleidsvisie vastgelegd in een Beleidsplan Diaconie FPGB
• Eén gezamenlijk collecterooster voor alle eerste (diaconale) collecten.
• Eén gezamenlijke diaconale gemeente, waarin de gemeenteleden zich ervan bewust
zijn dat we allemaal dezelfde diaconale opdracht hebben voor onze naasten en dat we
er dus voor hen zijn als ze ons nodig hebben.
• Eén diaconie met diaconale inzet van diverse gemeenteleden door en voor alle
leeftijden.
Voor de realisatie hiervan worden veel gemeenteleden vrijwilliger. Op afroep worden zij
door de diaconie benaderd voor ondersteuning. De diaconale opdracht strekt zich in
toenemende mate ook uit tot onze planeet in het kader van de duurzaamheid. Daarnaast
is er een inloopcentrum in het centrum van Bennekom. Iedereen kan hier, gedurende
een groot deel van de week, binnenlopen voor een kop koffie/thee, een gesprek en een
moment van bezinning. Dit inloopcentrum wordt gerund door vrijwilligers en is niet alleen
bekend bij ‘kerkleden’ maar bij alle inwoners van Bennekom.
 
Beleidsplan Protestantse Gemeente Bennekom in wording 2017-2022
Kortom
Eén gezamenlijke diaconie die een weerspiegeling is van een open en pluriforme
christelijke gemeenschap die de Protestantse gemeente in Bennekom wil zijn. Die ruimte
biedt aan diverse vormen van geloofsbeleving, vieringen en gemeenteleven, maar elkaar
verbindt op de kernwaarden van ons christelijk geloof.
Liefdegaven (collecten)
Als diaken zijn we geroepen tot het inzamelen en uitdelen van de liefdegaven en tot de
dienst van barmhartigheid en gerechtigheid in gemeente en wereld.
De diaconie van de Hervormde Gemeente en de Gereformeerde Kerk heeft vanaf 2017
één gezamenlijk collecterooster, waarbij wel enkele afwijkingen zijn:
• Wijk West van de Hervormde Gemeente kiest op onderdelen voor een eigen invulling.
• Nog niet alle eerste collecten bij de Gereformeerde Kerk zijn diaconaal. In 2017 wordt
in samenspraak met het College van Kerkrentmeesters nader bekeken of hier vanaf
2018 een andere invulling aan gegeven kan worden.
Er is ook een gezamenlijk jaarproject, waarvoor in federatieverband vijf keer per jaar
wordt gecollecteerd en waaraan extra aandacht wordt geschonken tijdens sommige
kerkdiensten en/of bijeenkomsten voor de gemeente. Per jaar wordt er gezocht naar een
project dat de volle breedte van onze gemeenten aanspreekt, waarbij roulerend gezocht
wordt naar een lokaal, nationaal of internationaal project.
1. Punt van aandacht is de balans tussen de uitgaven voor lokale, nationale en
internationale collectedoelen met ANBI-status. Als diaconie zien we erop toe een
evenwicht hierin te vinden.
2. Voor gemeenteleden is het ook mogelijk om een collectedoel aan te dragen. Hierbij
moet wel worden voldaan aan de door de diaconie gestelde eisen aan doelen om in
het collecterooster te worden opgenomen.
3. Maandelijks ondersteunen wij werelddiaconaatprojecten. De voorkeur gaat uit naar
projecten die een directe binding hebben met (leden van) onze gemeente via
thuisfrontcommissies, ondersteunende stichtingen of verenigingen. Dit bevordert de
persoonlijke betrokkenheid van gemeenteleden. Zij hebben vaak speciale contacten
ter plaatse en dus directe informatie.
4. Daarnaast is er gekozen om een aantal projecten van Kerk in Actie, een centrale
organisatie van de PKN, en project 10 27 (opvolger van het diaconale programma
Luisterend Dienen van Kerk in Actie) te ondersteunen.
5. Voor een aantal zondagen is nog geen collectedoel bepaald. Op momenten van acute
hulp bij (wereld)rampen kan er dan geschoven worden in het collecterooster.
6. De diaconale collecten worden toegelicht in BijEén, in de kerkbrieven en tijdens de
kerkdiensten.
7. Alle ontvangen collectegelden worden in één overzicht gepubliceerd in BijEén.
8. Alle ontvangen collectegelden worden uiterlijk binnen twee maanden volledig gestort
op de rekening van de organisatie waarvoor gecollecteerd is. Collectegelden voor het
jaarproject worden twee keer per jaar overgemaakt.
 
Sociale Diaconie
De diaconie streeft ernaar om in de eigen omgeving dienend aanwezig te zijn en
om de gemeente hierin voor te gaan, zodat ook zij haar diaconale roeping kan
vervullen. Om deze doelstelling te behalen streeft de diaconie ernaar over vijf
jaar duidelijker zichtbaar te zijn in de gemeente Bennekom, een grotere
bereikbaarheid te hebben en een solide vrijwilligersnetwerk te hebben.
Enkele ideeën hiervoor zijn:
• Vanuit één gezamenlijke diaconie hulp aanbieden. Dat kan in de vorm van
advertenties, waarin aangegeven wordt wat we kunnen aanbieden en dat dit aanbod
geldt voor iedereen, dus niet alleen voor (kerk)leden.
• Het vrijwilligersnetwerk zal er zijn voor klusjes, maar ook voor bezoekjes. Misschien
kunnen we op deze manier de eenzaamheid van sommige mensen iets verminderen.
• Een inloophuis, gerund door vele vrijwilligers, dat enkele dagen per week geopend is.
In het inloophuis is een loket waar men terecht kan voor vragen. Een vrijwilliger kan
personen met vragen helpen en eventueel doorverwijzen naar de instanties die zij
nodig hebben.
Ouderenwerk
Onze senioren in de kerkelijke gemeente zijn een belangrijke groep, die al decennia
trouw hebben bijgedragen aan de opbouw van de gemeente. Naast het jeugdwerk en het
kringwerk voor alle leeftijden, heeft het ouderenwerk in de gereformeerde kerk een
specifieke plaats gekregen middels een diaconale ouderencommissie. Dit is niet het geval
bij de hervormde gemeente waar het ouderenwerk onder verantwoordelijkheid van het
College van Kerkrentmeesters valt. We streven ernaar dit vóór 2022 in beide kerken op
dezelfde wijze te organiseren.
Gezien het dagritme van ouderen bestaat er een specifiek programma waaraan vorm
wordt gegeven met dienstverlenende “breng en haal” vervoersmogelijkheden. De
ouderencommissie organiseert een Paasmaaltijd, een stamppotmaaltijd en een dagje uit
en verzorgt een Kerstattentie.
Bij deze organisatie wordt rekening gehouden met de volgende speerpunten:
• Gezelligheid en de beleving van de geloofsgemeenschap binnen de eigen generatie,
waardoor er oog is voor elkaar.
• Bij de activiteiten wordt rekening gehouden met de geloofscultuur van het verleden
bij het lezen uit de Bijbel en het zingen van liederen.
• Het getuigt van pastorale zorg door de ouderen uit hun isolement te halen.
• In het kader van ‘kerk naar buiten’ laten we gemeenteleden mensen uit hun eigen
leeftijdsgroep uitnodigen die geen lid zijn van de kerk. Een en ander wordt
goedgekeurd en besloten door de kerkenraad c.q. diaconie.
• In het kader van de federatie wordt onderzocht hoe we een en ander kunnen
continueren en eventueel samen laten smelten. Werken met themabijeenkomsten ligt
voor de hand, maar die worden al georganiseerd door de PCOB Bennekom en
Stichting Welzijn Ede.
 
Jeugddiaconaat
Het jeugddiaconaat van de Protestantse Gemeente Bennekom in wording wil de jeugd
betrekken bij de diaconie om het diaconaal bewustzijn bij jongeren te bevorderen.
Het jeugddiaconaat heeft twee uitgangspunten:
1. Diaconaat voor jongeren. Hierbij hebben de jeugddiakenen een sturende rol.
2. Diaconaat door jongeren. Hierbij ondersteunen de jeugddiakenen nieuwe en lopende
projecten.
Deze twee uitgangspunten komen onder andere tot uiting in:
• Jaarlijks wordt er meegeholpen met de voorbereiding van de Next-Gen diensten.
Jongeren krijgen informatie over een thema, maar gaan er zelf ook actief mee aan de
slag in de voorbereiding. Zo komen voorlichting en activiteit samen.
• Er wordt gewerkt aan de bewustwording van de diaconale opdracht bij de jeugd en bij
jongeren.
• Jeugd en jongeren kunnen betrokken worden bij het werk van de diaconie,
bijvoorbeeld door te helpen bij het collecteren.
• Het jeugddiaconaat moet oog hebben voor hen die het moeilijk hebben en hulp
kunnen gebruiken, een en ander in samenwerking met de sociaal diakenen.
• De jeugdraad, diverse clubs en tienergroepen ondersteunen waar nodig bij het
opzetten van projecten. Hiervoor wordt regelmatig overlegd met de jeugdraad.
 
 
 
Beleidsplan Protestantse Gemeente Bennekom in wording 2017-2022
 
terug