Diaconie Diaconie

Introductie 

In de kerk wordt vaak het woord 'dienst' gebruikt als het gaat om bepaalde functies en/of facetten van het gemeente zijn zoals: dienst van het Woord, dienst van de gebeden, dienst van de barmhartigheid. Dit woordgebruik herinnert er aan, dat de verschillende facetten van de gemeente niet méér zijn dan uitingsvormen van het ene wezenlijke kenmerk van de gemeente: de diaconia, het in Christus dienend aanwezig zijn in de wereld. Daar waar medemensen in nood, eenzaamheid en dergelijke zijn laat de gemeente zich middels het diaconaat ontbieden. 
Een duidelijke opdracht dus. Men leze de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan.

Volgens ord.11 artikel.3 heeft het college van Diakenen de nog een paar andere taken:
  • Het in overleg met en in verantwoording aan de kerkenraad scheppen en onderhouden van de materiële en financiële voorwaarden voor de door de gemeente te verrichten diaconale dienst door:
    • Het meewerken aan de totstandkoming van het beleidsplan, de diaconale begroting en de diaconale jaarrekening overeenkomstig het bepaalde in ordinantie 4-7-1 en het bepaalde in de artikelen 6 en 7;
    • Het zorg dragen voor de geldwerving ten behoeve van de diaconale arbeid van de gemeente en voorts
  • Het beheren van de goederen van de diaconie;
  • Het verzorgen van het, in het beleidsplan en de diaconale begroting geformuleerde, personeelsbeleid;
  • Het zorgdragen voor de arbeidsrechtelijke aangelegenheden van hen die krachtens arbeidsovereenkomst bij de diaconie werkzaam zijn;
  • Het fungeren als opdrachtgever van hen die op arbeidsovereenkomst in de gemeente op diaconaal terrein werkzaam zijn;
  • Het beheren van verzekeringspolissen.

Dagelijks bestuur

Het college van Diakenen bestaat uit de diakenen van de wijkgemeenten Wijk Oost en Wijk West. Het moderamen (dagelijks bestuur) bestaat uit:

voorzitter : de heer Leo van de Berg
secretaris : de heer Frederik van Roest
penningmeester : de heer Klaas van Roekel


Postadres:
College van Diakenen
Hervormde Gemeente Bennekom
Postbus 185,
6720 AD Bennekom.

Bezoekadres:
Kerkelijk Bureau,
't Kerkheem,
Kerkhoflaan 34,
6721 EZ Bennekom
Telefoon : 0318 413 400
E mail: diaconie@hervormd-bennekom.nl

SNSbank:NL 16 SNSB 094 700 3304.

Indien gemeenteleden voor hulp in contact willen komen met de sociaal diaken kunnen zij ook rechtstreeks contact opnemen met:
Martine Jansen-Groeneveld (Wijk Oost); tel. 06-10077767 e-mail; jansengroeneveld@gmail.com
Harry Brunekreeft(Wijk West); tel. 0318-416867 e-mail; harrybrunekreeft@gmail.com

 
Kerkblad Bij-Eén
Het kerkblad BIJ-Eén geeft regelmatig informatie over de vervoersdienst en over activiteiten van de overige diaconale commissies.
---------------------------------
& & & & & & & & & & & & 
---------------------------------

"Oog voor elkaar" en "Diaken zijn we allemaal" zijn initiatieven vanuit de gezamenlijke diaconieën.
 
Iedereen heeft wel eens hulp nodig.
"Oog voor elkaar/Diaken zijn we allemaal" is er voor u wanneer u tijdelijk, kortdurende praktische hulp
nodig heeft, omdat u niet in staat bent het zelf te doen.
Dit kan liggen aan:
- het ontbreken van een goede gezondheid;
- ouderdom;
- geen eigen netwerk {vrienden familie en buren ed.};
- onvoldoende financiële middelen om het professioneel uit te laten voeren.
 
Wij brengen u graag in contact met vrijwilligers die iets voor hun medemens willen betekenen, zij kunnen u o.a. helpen bij:
- even wandelen of er met de rolstoel er op uit;
- een boodschap doen;
- klusjes in en om het huis;
- helpen met tuinonderhoud;
- administratieve werkzaamheden;
- vervoer en /of begeleiding naar huisarts/ziekenhuis/winkel.
 
Voor wat betreft financiële hulp:
In eerste instantie verwijzen we u naar de daarvoor geldende instanties; als deze niet tijdig kunnen of willen helpen, kunnen wij soms
iets voor u doen.
Schroomt u niet contact met ons op te nemen.
 
Verder is ook het bezoeken van oudere gemeenteleden binnen de commissie ondergebracht.
Verschillende  vrijwilligers bezoeken ouderen die veel alleen zijn en/of behoefte hebben aan wat meer contact. 
Als u meer informatie wilt, als u een hulp-of begeleidingsvraag heeft of als u meer wilt weten over het vrijwillig{st}er zijn/worden kunt u contact opnemen als volgt:
Voor de hervormde diaconie met;
Martine Jansen-Groeneveld (Wijk Oost); tel. 06-10077767 e-mail; jansengroeneveld@gmail.com
Harry Brunekreeft(Wijk West); tel. 0318-416867 e-mail; harrybrunekreeft@gmail.com
Voor de gereformeerde diaconie: e-mail; diaconie@brinkstraatkerk.nl
 

 
 
terug