Diaconale folder

Diaconale folder

Diaconale folder

                                                van de diaconieën van de Protestantse gemeente Bennekom  i.w.
                                                                        bij de diaconale zondag 25 maart 2018                                                                                       
 

                                                                                               Beleidsplan 2017 – 2022

                                                                                   van de gezamenlijke diaconieën
In mei 2016 is de federatieovereenkomst ‘Protestantse gemeente in wording te Bennekom ’ getekend tussen de Hervormde gemeente en de Gereformeerde kerk. Een speerpunt daarin is de beoogde steeds nauwere samenwerking tussen de 2 diaconieën. Wel blijven de financiën vooralsnog gescheiden. Enerzijds zijn sinds de 2e helft 2016, maar zeker ook in 2017, de 2 diaconieën steeds nauwer gaan samenwerken o.a. door afstemming van collectedoelen en het samen optreden van de sociale diakenen.  Anderzijds is een nieuw gezamenlijk  ‘Beleidsplan Diaconieën 2017 – 2022 opgesteld dat in januari 2018 is goedgekeurd door de federatieraad. 
Het streven is om de samenwerking nog verder te intensiveren, er vanuit gaande dat ook op andere terreinen de federatie in wording steeds meer gestalte krijgt.
Bent u geïnteresseerd in de inhoud van het beleidsplan dan wordt u van harte uitgenodigd daarvan kennis te nemen. Het beleidsplan is integraal op de website van de Brinkstraatkerk en van de Hervormde gemeente te vinden.

                              Overzicht  diaconaal werkterrein in 2017 (hervormd en gereformeerd)

 
 •  
 • Organisatie Heilig Avondmaal                     
ca 5  keer   
 •  
 • Bijdrage actie 2017 (alleen gereformeerd)  
ca € 40.000 aan toezeggingen  
 •  
 • Organisatie gezamenlijke diaconale zondag
      
 •  
 • Opstellen gezamenlijk Beleidsplan 2017 – 2022 
zie de websites van beide diaconiën   
 •  
 • Actie ‘hulp nodig? / hulp aangeboden’                   
18 hulpvragers / 25 hulpaanbieders  
 •  
 • ‘Op de koffie’  2x, w.o. op diaconale zondag 17  
ca  35 deelnemers per keer  
 •  
 • Ouderenreis naar Twente                             
  ca 60 deelnemers
 •  
 • Medewerking aan  een NextGen – viering
  thema diaconie en mantelzorg 
 •  
 • Stamppotmaaltijd                                            
  ca 125 deelnemers
 •  
 • Paasmaaltijd                                                       
  ca   85 deelnemers           
 •  
 • Gezamenlijke kerstinloop 1e Kerstdag 
  ca 100 bezoekers / ca 60 deelnemers buffet
 •  
 • Kerstattenties  bij bewoners div. instellingen
  ca 140 stuks
 •  
 • Inzameling voor Voedselbank
   
 •  
 • Kerstpakketten laten bezorgen                  
  ca 30 stuks
 •  
 • Bloemetjes op ziekenzondag                       
  ca  105 stuks
 •  
 • Bloemetje voor mantelzorgers   
  ca  70 stuks
 •  
 • Roosevelthuis  / Hydepark                            
  5 gasten
 •  
 • Gekozen Jaarproject  2017 (5 collectes) 
  Choice 4 Life
 •  
 • Gezamenlijke diaconale collecte doelen
  ca 40 (vaak  ook  met wijk 1, w.o. jaarproject)
 •  
 • Ov. bijdragen aan goede doelen (donaties)
  ca 15 
         
 
 

                                                                             Ondersteuning plaatselijk Diaconaat

                                                                                              (bedragen afgerond)
                                                                                         
Sociaal diaconaal werk                 
in  de gemeente               36.530 (o.a. ouderenreis, stamppotmaaltijd, kerstattenties, kerstpakketten, bloemen,                                                                                  jeugddiaconaat, ouderenwerk,ondersteuning gemeenteleden , kerstinloop)        
                                                                          
                                                                           Bijdragen en donaties
plaatselijk                                             binnenland                                                        buitenland
Opella Hospice *)                4.220  JP 2015 Oudezijds  100   *)  2.430           JP 2016 Lindafonds *)                       4.230
Kind.hospice Binnenveld       750 Bijstand kinderen Azc           1.500           JP 2014 Second chance *)                   800
Roosev.huis /Hydepark*)   5.010 Cross 2 cross           2.090           Actie Nepal / Bangladesh                 2.000
Hospice de Olijftak *)          1.520                         Slachtofferhulp Somalie/Soedan    3.000
Meet inn     *)                         5.400                          Marijke Folmer, Egypte                    1.000
 Soloplus     *)                         4.270                         Kansarme kinderen Bolivia              1.500
 DPE                                           3.000                         Dorcas: voedselactie O. Europa      1.500
A Rocha                                       500                         project Malawi                                   2.000
Fietsmaatjes                              500                         Kwetsbare vrouwen Zd Soedan      1.500
                                                                                         Noodhulp St. Maarten  *)                3.670
                                                                                         Ontwikkelingssamenwerking          1.000
                                                                                         Mensenkinderen  O.Europa            1.500
                                                                                            St. Kilimanjaro, Tanzania                 1.000
                                                    25.170 
                *)  inclusief collecte
 
            6.020                                                                26.200
                         Gezamenlijke collecte-doelen in 2017 / collectedoelen wijk 1  (excl.  collecten voor  projecten hierboven)
plaatselijk                      binnenland                                                            buitenland
Voedselbank   2.000      JP 2017 Choice 4 Life  (5x)      6.150                  Vluchtelingenwerk / ZOA (2x)     2.040 
Gelderhorst    1.040  Hydepark                                        760            Gods golden acre                                      430 
                        Pauluskerk                                   1.150            Molukse boeren                                      1.010 
                   Rudolph stichting                         900            Bootvluchtelingen                                  2.170
                       De Herberg                                  1.280            SOZO                                                              850
                       Stichting Exodus                            410            Mercy ships                                               1.040
                       Passion Hummelo                        880            Medellin / Cambodja                               900 
                       Vluchtelingen in Nederl.            970            SSN Mongolië                                          1.730 
                       Villa Vrede  (GK)                            590             Pompen = leven                                      1.250
                       Eleos                                              1.420             Vredesweek                                                850
                       Speelgoedbank                            790            div. GZB 1027 proj. (wk 1; 8x)          4.030
                       st. Ontmoeting  (wk 1;2x)      1.000             World servants           (GK)                    380
                       Op weg met de ander(wk 1)    180              Kinderen in de knel                              2.790
                       Hulp voor helden (wk 1)           360              Edukans                                                     1.340
                       HGJB / de Hoop (wk 1; 3x)    1.010             Kerk & Isr./christ. v. Israel  (HG)         980 
                       Heil des volks (wk 1)                  460             Pinkster- & Havenzending   (HG)        830
                       Leerstoelfonds (wk 1)                410             NBG (HG)                                                   1.150 
                        Zondagscholenbond (wk 1)      260              Epafras  (HG)                                              240
                       De Hezenberg (HG)                      350             Madular                                                       980
                                   Timon (wk 1)                                  360             st Woord en daad                                   1.900 
                
 
       3.040                                                        19.690                                                                                  26.890
totaal plaatselijk      64.740 totaal binnenland                     25.710          totaal buitenland                                53.090
                                        45%                                                              18%                                                                                 37%   

                                                                     Financieel 2017 (concept jaarrekeningen)

Ondanks de steeds nauwere samenwerking tussen de 2 diaconieën zijn de financiën en de vermogens nog gescheiden, zoals is overeengekomen in de federatieovereenkomst uit 2016. 
Gereformeerde diaconie                                   Hervormde diaconie
Herkomst /inkomsten (x € 1000)                     Herkomst /inkomsten (x € 1000)
               opbrengst collecten               27,7                   opbrengst collecten                                         47,9
               vrijwillige bijdragen                41,8                     inkomsten onbebouwde eigendommen    23,6
               diverse ontvangsten         __   3,6                   rentebaten en dividenden          9,7
                                                                       73,1                                                                             81,2
                                                                          
Bestemming / kosten (x € 1000)                      Bestemming / kosten (x € 1000)    
               algemene kosten *)                  5,5                    algemene kosten  *)                7,0
               diaconaal werk                         24,9                    diaconaal werk                        27,3 
               afdracht collecten                   31,3                     afdracht collecten                  43,3
               donaties  / bijdragen        _    15,4                    donaties / bijdragen                8,3
                                                                       77,1                                                                           86,3
Resultaat                                             
 
   -    4,0    Resultaat                                                -    5,1
Het Vermogen bedraagt ultimo 2017            43,9    Het Vermogen bedraagt ultimo 2017     353,8 
*) w.o  afdracht aan de landelijke diaconale organisatie ca  3.9  resp.  ca 3,4

                                                "Oog voor elkaar" en "Diaken zijn we allemaal"  
Practische hulp 
Iedereen heeft wel eens hulp nodig."Oog voor elkaar/Diaken zijn we allemaal" is er voor u wanneer u tijdelijk, kortdurende praktische hulp nodig heeft, omdat u niet in staat bent het zelf te doen. 
Dit kan liggen aan:
 • het ontbreken van een goede gezondheid,  ouderdom, het hebben van  geen eigen netwerk {vrienden familie en buren ed.} of  onvoldoende financiële middelen om het professioneel uit te laten voeren.
Wij brengen u graag in contact met vrijwilligers die iets voor hun medemens willen betekenen, zij kunnen u  helpen bij:
 • even wandelen of er met de rolstoel er op uit; 
 • een boodschap doen;                                                                                                                  
 • klusjes in en om het huis; 
 • helpen met tuinonderhoud;
 • administratieve werkzaamheden;
 • vervoer en /of begeleiding naar huisarts/ziekenhuis/winkel.
 • of gewoon een bezoekje bij u brengen
Financiële hulp:
Schroom niet ook om de diaconie te benaderen als u financieel heel moeilijk zit, al dan niet tijdelijk.
In eerste instantie kijken we samen met u welke instanties u daarbij verder zouden kunnen helpen.
Maar  als deze niet tijdig kunnen of willen helpen, kunnen wij soms als diaconie ook iets voor u betekenen.
 Wilt u meer informatie over bv  een hulp-of begeleidingsvraag  of u bent geïnteresseerd om  vrijwillig{st}er te worden, neem dan contact op met:
Voor de hervormde diaconie        Gijs Elbertsen; tel. 414359          e-mail:  gijselbertsen@live.nl 
                                                                 Wim van de Pol tel;416032         e-mail: w.jvdpol@12move.nl
                                                                 Pieter Vermeulen tel. 415546  e-mail: everdina.pieter@hetnet.nl
Voor de gereformeerde diaconie                                 e-mail: diaconie@brinkstraatkerk.nl
Uiteraard kunt u ook een formulier invullen (ligt op informatie tafel bij ingang Oude kerk en in de ontmoetingsruimte van de Brink) en deze deponeren in de daar tevens aanwezige afgesloten kistjes. 

                                                                                               Organisatorisch 

Gereformeerde diaconie (ult. 2017)                                      Hervormde diaconie (ult 2017)
Aart Jochemsen (vz)                                                                        Peter Nijenhuis (vz / collectecie)
Anne-Kirsten Westra (scriba)                                                      Maarten van Kan (secr.)
Ria Meijer (penningmeester/collectecie                               Klaas van Roekel (penningmeester)
John Smits (soc.diaken/’groene diaken’)                               Gijs Elbersen (soc.diaken)
Wim Sauer (soc.diaken/ DPE & WMO)                                  Wim van de Pol (soc.diaken)
Heleen Strootman (soc.diaken/indiv. hulpvragen)            Eric van de Mark (voedselbank / website)
Henk Abma (soc.diaken/voedselbank))                                 Albert Jan Willemsen (soc.diaken)
Henk Eizinga (bijdrage actie/website)                                    Desiree van der Mark (soc.diaken/voedselbank)
Marian Eizinga (jeugd)                                                                  Henny van Rennes (soc.diaken/taxivervoer)
Annie Bootsman (ouderen / collectecie)                              Pieter Vermeulen (soc.diaken)
Irene Fioole (Werelddiaconaat/Amnesty)                            Dick Meijer (Werelddiac./Amnesty)
Lourens Lutgendorf (2e scriba kerkenraad)                          Arjan Sikking (beheer onroerend goed)
Ferdy & Alied van Roekel (past.raad zd /coll.rooster)      Mark Vroegop (soc.diaken)
Joop Marchal (past.raad nrd / coörd. H.A. /collectecie)  Leny Beumer (soc. Diaken / collectecie)
Nico Peeneman (taxivervoer naar kerk)                  Marius van de Poel (collectecie)
allen: collecteren en  lid Grote Kerkenraad            allen: lid van een wijkkerkenraad
emailadres         diaconie@brinkstraatkerk.nl      diaconie@hervormd-bennekom.nl
bankrekening    NL96 RABO 0307 0023 57               NL16 SNSB 0947 0033 04
 
Bovenstaande taakverdeling is globaal. In veel gevallen hebben diakenen meerdere taken en  ondersteunen zij andere diakenen bij hun taken.  Elke diaken voelt zich voor het geheel verantwoordelijk.
In 2017 kwamen de gezamenlijke diaconieën  2 keer bij elkaar tijdens de startbijeenkomst en de nieuwjaarsbijeenkomst, een zeer goede gelegenheid  om elkaar beter te leren kennen.
Het dagelijks bestuur van beide diaconieën vergaderde in 2017 4 keer gezamenlijk.
De gereformeerde diaconie kwam 5 keer bijeen (voorafgegaan door vergadering DAZ) en de hervormde diaconie 4 keer  (voorafgegaan door vergadering DB).
In 2017 zijn er bij de gereformeerde diaconie 5 diakenen vertrokken, te weten Matthijs Hoekstra, Fenny Wesseling, Eline de Baat, Elizabeth Eijgenraam en Rinske Schiere. 
Bij de hervormde diaconie is alleen Marja van Haren in 2017 vertrokken.
We zijn hen veel dank verschuldigd voor hun grote inzet, vaak gedurende vele jaren.

Impressie 'kerstinloop
 
terug