Identiteit Identiteit
Van harte welkom bij Wijk West!

We willen als wijkgemeente God samen (leren) leven vanuit het geloof in de Heere Jezus Christus.
Hij is Heere en Redder! 

We zijn graag beschikbaar voor vragen of een goed gesprek. 
Onze predikant is voor u bereikbaar per mail (avanzetten@solcon.nl) en telefoon of app (0318 701884, 0652028578).

Wanneer u met onze wijkgemeente mee wilt leven en actueel nieuws wilt ontvangen, kan dit via de wijknieuwsbrief, die iedere vrijdag digitaal verschijnt en/of het kerkblad. Voor de wijknieuwsbrief kunt u zich opgeven via nieuwsbrief-wijk-west@hervormd-bennekom.nl. Een kerkbladabonnement kunt u afsluiten via het kopje kerkelijk bureau.
 
Vanuit ons beleidsplan geven we weer wat voor ons belangrijk is:

Het uitgangspunt voor het belijden en leven van onze wijkgemeente is de Bijbel. De Bijbel is het Woord van God dat door de Heilige Geest aan de kerk en Zijn gemeente is gegeven. Deze is voor ons meer dan alleen een inspiratiebron. We houden deze Heilige Schrift voor het Woord van God, zoals dat beleden is vanaf de  eerste eeuwen van het christendom en in de tijd van de kerkhervorming. Zo willen we nu en naar de toekomst toe een hervormde wijkgemeente zijn, die belijdt en leeft in overeenstemming met de Bijbel en staat in de traditie van de (gereformeerde) belijdenissen van die tijd. Deze gereformeerde belijdenissen willen we altijd kritisch benaderen op grond van de Bijbel. De essentie van het gereformeerd belijden is namelijk ook om altijd alles te onderwerpen aan de Bijbelse richtlijnen. Het beleid van wijkgemeente West van de hervormde gemeente te Bennekom blijft erop gericht, het Woord van God, zoals dat in de Bijbel tot ons komt, onverkort te blijven uitdragen. De exegese, de verklaring, van de Schrift is verbonden aan de drie belijdenisgeschriften, namelijk de Apostolische geloofsbelijdenis, de geloofsbelijdenis van Nicéa en de geloofsbelijdenis van Athanasius. Daarnaast zijn er nog de drie Formulieren van Enigheid, te weten de Heidelbergse Catechismus, de Nederlandse Geloofsbelijdenis en de Dordtse Leerregels. In het gereformeerd belijden ligt de Bijbelse structuur van het christelijk geloof verankerd. De essentie van het gereformeerd belijden is het:
 
  • Sola Scriptura: Alleen de Schrift is bron voor het geestelijk leven en voor het leven in de heiliging.
 
  • Sola Gratia: Alleen genade. Het is eenzijdige genade van God als een mens behouden wordt en er is genade voor nodig om genade aan te nemen.
 
  • Sola Fide: Alleen door het geloof. Het geloof, waardoor een mens gerechtvaardigd wordt voor God, is als een bedelaarshand waarmee we de genadegaven van God mogen ontvangen.
 
  • Solus Christus: Alleen Christus. Christus is de Weg, de Waarheid en het Leven.

Als gemeente willen we graag geworteld staan in de Schrift in de lijn van het gereformeerd belijden. Op basis hiervan willen we een aantal kernwaarden de komende jaren extra benadrukken:

De opdracht die aan de christelijke gemeente is gegeven bestaat uit:

1. Het prediken van het Woord aan de gehele gemeente waardoor zij opgeroepen wordt tot geloof en bekering door Christus aan te nemen als hun enige Zaligmaker en Middelaar, uit genade gewerkt door de Heilige Geest (Handelingen 2:38; 2 Petrus 1:19).

2. Het volharden in de leer, in de gemeenschap, in de gebeden en in het onderhouden van de sacramenten (Handelingen 2:42).

3. Het tot verheerlijking van Gods Naam anderen voor Christus winnen vanuit de eenheid van woord en daad; niet alleen met woorden, maar ook metterdaad de liefde tegenover elkaar bewijzen.(avondmaalsformulier; Romeinen 12:9-21).

Deze drieledige opdracht dient zijn weerslag te vinden in de verschillende activiteiten van en binnen de gemeente.

(Bron: Beleidsplan 2019-2022)

Hier vindt u het volledige beleidsplan van onze wijkgemeente.
 
terug