Totaal gebruiksplan Kerkgebouwen in de 1,50m kerk. Totaal gebruiksplan Kerkgebouwen in de 1,50m kerk.
TOTAAL GEBRUIKSPLAN INZAKE PROTOCOL EN MAATREGELEN DIE WE MOETEN NEMEN WANNEER WE KERKDIENSTEN HOUDEN IN DE 1,50 METER KERK.
13 juni 2020;  Concept activiteiten plan
Opgesteld door Huib van den Heuvel en Wim van der Spek.,
Bijgewerkt op 26 juni 2020 hvdh. Na behandeling kerkenraad wijk Oost en kosters.
 
STELREGEL 1. : HET CVK IS VERANTWOORDELIJK VOOR HET ZORGVULDIG VERLOOP VAN DE UITVOERING VAN HET GEBRUIKSPLAN, DE GEBOUWEN BETREFFENDE..
STELREGEL 2.: DE KERKERADEN VAN BEIDE WIJKGEMEENTEN ZIJN VERANTWOORDELIJK VOOR DE SELECTIE VAN DE TOEGELATEN KERKGANGERS.
 

ALGEMEEN RIVM NORMEN
 
 • I­­ngeval u een huisgenoot bent van een patiënt met COVID-19, kunt u tot en met 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek worden en daarom moet u thuis in quarantaine blijven. U kunt klachten krijgen zoals verkoudheid, hoesten en koorts.
 • Heeft u verkoudheidsklachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest of verhoging tot 38 graden Celsius? Blijf dan thuis!
 • Heeft u koorts (boven 38) en/of benauwdheid? Dan blijven ook huisgenoten thuis.
Als u 24 uur lang geen klachten heeft en niemand in uw gezin heeft koorts dan mag u weer naar buiten.
 • Houd binnen, maar ook buiten de kerk, 1,5 meter afstand (dus geef geen handen)
 • Nies en hoest in uw elleboog
 • Bent u 70 jaar of ouder of heeft u een kwetsbare gezondheid, wees dan extra voorzichtig!
 
 1. Reserveringen algemeen.
Om, indien nodig, achteraf te kunnen achterhalen wie er in een dienst aanwezig waren en bovendien de 100 bezoekers niet te overschrijden, zullen mensen die een dienst willen bijwonen zich vooraf moeten aanmelden.
 
 • We maken gebruik van het reserveringssysteem dat, door de beide wijken apart wordt opgesteld.
 • In geval van een bijzondere dienst (bv. doopdienst) kunnen minder dan 100 bezoekers reserveren zodat familie aanwezig kan zijn
 • De consistorie is in beide gebouwen een ruimte die we rekenen bij de kerkzaal. Dienstdoenden gaan de consistorie in/uit via de directe deur naar de kerk.
 • In vakantietijd kunnen er enkele gasten zijn. Ook zij moeten zich houden aan de aanwijzingen.
 
 • Om een “marge” te hebben voor enkele gasten (ook bijvoorbeeld voor gemeenteleden die zonder opgave vooraf toch komen, of mensen die per abuis ’s morgens komen als ze ’s avonds aan de beurt waren) zullen we de “inschrijving” stoppen bij ongeveer 90-95 kerkgangers; let op: de leden van de kerkenraad, de koster, de organist, de predikant: zij allen tellen hierbij niet mee.
 • De lijsten met aangemelde mensen voor iedere dienst moeten zeker 6 weken bewaard blijven. Wanneer er onverhoopt in een dienst toch een besmetting wordt geconstateerd, dan weten we wie er nog meer in deze  kerkdienst  heeft gezeten.
 
 1. Reserveringssysteem voor wijk Oost.
Om, indien nodig, achteraf te kunnen achterhalen wie er in een dienst aanwezig waren en bovendien de 100 bezoekers niet te overschrijden, zullen mensen die een dienst willen bijwonen zich vooraf moeten aanmelden.

De wijkgemeente wordt steeds op de hoogte gesteld via onze website.
Hoe men deze kan openen wordt duidelijk vermeld in Bij-Een en de kerkbrieven.
Mensen die geen website kunnen openen kunnen dit melden aan Leo van de |Berg; die brengt hun dan op de hoogte.
Telefoonnummer: 06 22 66 25 25.
 
 • We houden in wijk Oost voorlopig een morgendienst én een avonddienst. Deze diensten zijn (afgezien van een KND-gedeelte waarbij de predikant kort naar de zaal van de kinderen gaat, en de gemeente naar muziek luistert, qua liturgie gelijk, de predikant houdt dezelfde preek. Ook is de avonddienst in hetzelfde gebouw als de morgendienst.. De avonddienst wordt niet met beeld uitgezonden.
Als in juli blijkt dat veel gemeenteleden niet naar de kerk durven te komen, en het totaal kerkgangers in wijk Oost, voor ochtend+avond aanmerkelijk kleiner is dan 100 personen, kan besloten worden alleen een morgendienst te houden.
 •  De scriba heeft uit de ledenlijst twee groepen geselecteerd, geschat ongeveer even groot; Groep A van A tot en met K; Groep B van L tot en met Z.
 • De ene week komen de gezinnen met kinderen + groep A in de morgendienst en groep B in de avonddienst.
De andere week komen de gezinnen met kinderen + groep B in de morgendienst en groep A in de avonddienst.
 • We vragen de gemeenteleden via diverse media (zoals Bij-Eén, kerkbrief en afkondigingen) vroegtijdig de kerkenraad mee te delen of zij van de mogelijkheid van het bezoeken van deze kerkdiensten gebruik willen maken en dit dan uiterlijk op vrijdag te melden via telefoon bij de wijkouderling of via het speciale e-mail adres
 • aanmelden-wijk-oost@hervormd-bennekom.nl.
 • Daarbij ook melden of men kinderen meeneemt, voor de KND, of men als echtpaar komt of alleen.
 • Kort vóór de desbetreffende zondag schatten we in of we met het aantal kerkgangers uitkomen. De personen die niet mogen komen krijgen vooraf bericht.
 • Aan ouders wordt met klem gevraagd hun kinderen eerst thuis naar de WC te laten gaan (er wordt maar één toilet opengesteld!).   
 • De kinderen en ouders gaan direct door de Kerkheemdeur aan de zuidzijde naar hun ruimten, de ouders verlaten het Kerkheem door de deuren aan de Noordzijde en gaan buiten om naar de ingang(en) van de kerk..
 • In de Ichthuskerk gaan ouders en kinderen naar binnen door de zijdeur, de buitendeur van de zaal en verlaten deze door de andere deur naar de gang.
 • voor wijk Oost aanmelden bij Leo van de Berg, tot uiterlijk vrijdags  21.00 uur..
leovdberg07@gmail.com   tel, nr.: 06 22 66 25 25
 • Als u toch niet naar de kerk zou kunnen komen, wordt u verzocht tijdig uw reservering via de link in de bevestigingsmail te annuleren zodat een ander zich nog kan aanmelden.
 
 1. Reserveringssysteem voor wijk West.
 
 1. Voor onze Wijk-West maakt Wim de Haan een whatsapp groep om snel korte berichten uit te kunnen wisselen. (Binnen de ”vertaalgroep” van wijk West is dat ook heel handig gebleken). Wim de Haan stelt voor: een comité, waarin zitten: -
-Wim van de Spek-:  - Christina van Uffelen en    -Wim de Haan
Advies kan gevraagd worden aan Huib van den Heuvel, waar nodig.

2) Voor het bijwonen van de kerkdiensten moet men zich van te voren aanmelden. De gemeenteleden, die geen internet hebben, kunnen Wim de Haan bellen om zich op te geven.
Voor de overige gemeenteleden, stel ik voor dat ze zich aan kunnen melden d.m.v. een online enquête-formulier (bijv. google-forms), waarin de volgende vragen worden gesteld:
- dhr/mevr/fam.
- naam
- adres
- telefoonnummer
- email (niet verplicht)
- aantal volwassenen (vanaf 13 jaar)
- aantal kinderen t/m 12 jaar
- welke dienst? datum + 's morgens/ s'avonds
- opmerkingen (niet verplicht)
Deze enquête formulieren worden dan automatisch in een google spreadsheet geplaatst.

Wim de Haan  ;  w.j.dehaan@gmail.com
De Vlier 2
6721CE Bennekom
tel.0318-415926
whatsapp:06-23311863

Dit nog vast te stellen door de kerkenraad van wijk West!!.
NB.! DIT MOET TIJDIG EN MEERMALEN DUIDELIJK MET DE GEMEENTE DOOR DE KERKENRAAD GECOMMUNICEERD WORDEN !!!

D)        Regelingen vóór en na de dienst.
 
 • Kom uiterlijk om 9.20 uur naar de kerk omdat er naar uw gezondheid wordt gevraagd, u uw handen moet ontsmetten en omdat u naar uw plaats begeleid wordt (dat neemt meer tijd dan u gewend bent).
 • Alleen de hoofdingang is open, bij het binnenkomen van de kerk.
 • Voor de dienst staat de koster bij de ingang om mede toe te zien dat alles ordelijk verloopt.
 • De garderobe is gesloten: jas kan in de bank gelegd worden. Natte paraplu’s in de paraplubak.
 • Alleen het toilet in de zuidbeuk is geopend, kan alleen bij uitzondering gebruikt worden. Men mag vanuit de kerk niet in het Kerkheem naar de WC.
 • In de Ichthuskerk is oo maar één toilet te gebruiken.
 • Bij de ingang van de kerk worden de bezoekers welkom geheten door een ouderling, die kan naar de gezondheid vragen; zijen zorgt voor gedoseerd naar binnen gaan en zal  vragen de handen te ontsmetten. Er wordt een coördinator aangewezen, die de mensen naar de plek brengt.De coördinatoren dragen een duidelijk erkenningsteken!!.( bijv.een hesje)
 • Bij de ingang deur staat een tafel waarop de handgels staan
 • Bij het verlaten van de kerk zijn in de Oude kerk ook de zijuitgangen geopend.
 • Er zijn 3 coördinatoren (één voor ieder vak) in de kerk aanwezig om bezoekers naar de plaats te brengen en na afloop van de dienst (in omgekeerde volgorde) de kerk uit te leiden.
 • Coördinatoren zijn de kosters en hulpkosters, aangevuld met kerkenraadsleden..
 • de Hoofdcoördinator ( bijv. kerkrentmeester die dienst heeft) is bij de ingang aanwezig voor observatie en om in te springen daar waar nodig..
 • De ouderling van dienst vangt de predikant op en gaat door de kerk naar de consistorie. Kerk en Kerkheem zijn gescheiden!.
 • Voor aanvang van de dienst verzamelt de zeer beperkte kerkenraad zich in de consistorie en gaat de kerk in door de deur  direct uit deze ruimte naar de kerk
 • Bij het verlaten van de kerk kunnen we niemand de hand drukken, zeker de predikant niet!!. Koffiedrinken na de dienst kan ook voorlopig niet.
 • Men kan niet op de “vaste plaats ”zitten. Men krijgt plaatsen toegewezen, van voor naar achter en eerst het midden van de bank en daarna  de plaatsen aan het gangpad..
 • We zullen vakken voor echtparen en voor gezinnen aangeven, met twee plaatsen naast elkaar en dan weer 1,50m.
 • De aanwezige kinderen in de dienst van wijk West gaan tijdens deze diensten niet de kerk uit.
 • Het verlaten van de kerk gaat in dezelfde volgorde, eerst achter in de kerk dan zo naar voren, rij voor rij, begeleid door de coördinatoren
 • Tijdens de dienst zijn de vluchtwegen en de nooduitgangen altijd geopend, de kosters dienen daar zorg voor te dragen.

Plattegronden met zitplaatsen worden door het CvKgemaakt en aan desbetreffendenverstrekt.

De plattegronden nogmaals goed nakijken en definitief maken. Deze gelden zowel voor w de wijken West, als Oost.
De plekken worden op de banken gestickerd met afneembare stickers door het CvK..

E)        Tijdens de dienst.
*          Alle diensten zullen voorlopig ook nog digitaal te volgen zijn. , behalve de avonddiensten van wijk Oost.
*          Psalmboeken en liedboeken zelf van thuis meenemen. We moeten eigenlijk niets aanraken in de kerk.. Geen andere liedboeken,  liefst geen banken, deurkrukken of leuningen (trap Ichthuskerk). Hier de kerkgangers op wijzen.
*          Collecteren met doorgeefzakjes kan niet. Het CvK zal  zorgen voor duidelijk gemerkte dozen of id. voor de diverse collecten, bij elke uitgang.
*          De dienstdoende diaken staat achter de collectetafel..
*          Ook het verzamelen van geld en bonnen na de kerkdienst in de consistorie, door diakenen en Kerkrentmeesters moet anders. Zij mogen dat geld en die bonnen alleen met handschoenen aanraken. De collecten, zowel bonnen als geld gaat direct in de zakken voor afstorten. Het geld wordt geteld in de volgende week, ook met handschoenen!!
Digitaal collecteren is waar mogelijk de beste methode.
*          Zingen tijdens de dienst wordt door de PKN dringend ontraden,.we houden ons voorlopig aan deze regels van de PKN.
Alleen mogen mensen die geen personen vóór zich hebben (binnen de drie en halve meter, bijvoorbeeld op de eerste rij in de kerk,  zingen, alleen wanneer de predikant op de preekstoel staat..
Mensen die zich opgegeven hebben om te zingen bij de gemeentezang krijgen een “veilige” plaats toegewezen.

Mogelijkheden:
 • Omdat gemeentezang niet mogelijk is, kan de liturgie op een andere wijze ingevuld worden bv. met een gedicht of een instrumentale bijdrage (eerder opgenomen)
.Ook kan het zingen van psalmen of liederen eerder opgenomen worden en tijdens de dienst uitgezonden worden.


E)        Bijzondere diensten.

1)         Rouwdiensten ( en trouwdiensten) kunnen al snel met 30 mensen. Daarna 100. Dus met mensen  op uitnodiging. 
2)         Doopdiensten zou met gereinigde of gehandschoende hand mogelijk moeten zijn. De predikant doet dit op zo’n groot mogelijke afstand. Zegenen kan ook op enige afstand.
3)         Avondmaal  met 1,50 m regel en 100 personen in de kerk, k\is voorlopig niet.

Maar de mensen lopen over de paden en passeren dan anderen binnen de 1,50 meter!!! Brood en wijn doorgeven kan ook niet !!


F)        Na de dienst. Schoonmaken

 Na de ochtenddienst de kerken goedschoonmaken en ontsmetten, tevens ventileren. Vooral de Ichthuskerk, zo mogelijk ook ventileren tijdens de dienst. Ramen open zetten !
Dit echter alleen, wanneer er later op de dag nog in deze kerk een dienst plaatsvindt.
Na de avonddienst alleen de Oude Kerk schoonmaken, wanneer er de volgende ochtend een begrafenis is.

Het CvK moet vaststellen wat en waarmee schoongemaakt moet worden.
De kosters zijn verantwoordelijk en moeten een schoonmaakplan opstellen.
Denken aan:
De twee toiletten, het invaliden toilet in het Kerkheem en het toilet in de zuidbeuk.
Orgel, toetsen en registers., trapleuning.
Tafeltjes bij in- en uitgang.
Deurkrukken.
Banken, ook onder het plankje voor de leidboeken, (vooral bij de gezinsplaatsen).
Lezenaar(s), met de microfoons, avondmaalstafel (bij Oost) Preekstoel.
Microfoons.
Etc. etc.


Het CvK moet aanschaffen: (in overleg met de kosters)

Ontsmettingsvloeistof in grote hoeveelheid..(20 flessen met pompjes ??)
Ontsmettingsdoekjes , bijvoorbeeld Dettoldoekjes.
Handschoenen in grote hoeveelheid.
Wegneembare stickers in meerdere kleuren.
Stickers op rol om vloer te markeren.(ingang Ichthuskerk)
Rood- witte linten om deuren die niet open mogen te markeren.
Telapparaten om mensen te tellen.(minimaal 2 stuks)
Hesjes voor coördinatoren.
terug