Beleidsplan 2019-2022 Hervormde Gemeente Bennekom wijk West Beleidsplan 2019-2022 Hervormde Gemeente Bennekom wijk West

Inhoudsopgave :
VOORWOORD
Deel 1
VISIE
Grondslag
Opdracht
Kernwaarden
Aard en omvang wijkgemeente
Deel 2
PASTORAAT
Huidige situatie: wat doen we nu?
Gewenst beeld: wat willen we bereiken?
Hoe bereiken we dit gewenste beeld?
EREDIENST
Huidige situatie: wat doen we nu?
Gewenst beeld: wat willen we bereiken?
Hoe bereiken we dit gewenste beeld?
APOSTOLAAT
Huidige situatie: wat doen we nu?
Gewenst beeld: wat willen we bereiken?
Hoe bereiken we dit gewenste beeld?
JEUGDWERK
Huidige situatie: wat doen we nu?
Gewenst beeld: wat willen we doen?
Hoe bereiken we dit gewenste beeld?
VORMING & TOERUSTING
Huidige situatie: wat doen we nu?
Gewenst beeld: wat willen we bereiken?
Hoe bereiken we dit gewenste beeld
PLAATSELIJKE SAMENWERKING
Huidige situatie: wat doen we nu?
Gewenst beeld: wat willen we bereiken?
Hoe bereiken we dit gewenste beeld?
OVERIGE THEMA’S
Huidige situatie: wat doen we nu?
Gewenst beeld: wat willen we bereiken?
Hoe bereiken we dit gewenste beeld?

 

 

Voorwoord

Een beleidsplan is een stuk waarin duidelijk en voor iedereen begrijpelijk, het vastgestelde samenhangende beleid van een gemeente staat aangegeven. Met andere woorden staat in het beleidsplan welke opdracht de wijkgemeente heeft en hoe daar handen en voeten aan gegeven wordt en ook dient te worden gegeven. Een beleidsplan is ook een middel voor de kerkenraad en de wijkgemeente om zich te bezinnen op de plaats van de gemeente in het licht van Gods Woord, staande in deze tijd. Het geeft aan welke richting de kerkenraad en de wijkgemeente op willen gaan in het gemeente-zijn. Daarnaast kan een beleidsplan helpen de eenheid binnen de gemeente te bevorderen. Dit beleidsplan bestaat uit twee delen. Het eerste deel is een visiestuk waarin de kerkenraad haar visie weergeeft op onze gemeente in Bennekom. In dit visiestuk is een aantal kernwaarden (gebaseerd op het gereformeerd belijden) uitgewerkt die de kerkenraad graag wil benadrukken. Het tweede deel heeft een analytisch karakter en geeft concrete handvatten om in de praktijk te gebruiken. Hierbij komen in elk hoofdstuk drie vragen centraal te staan, namelijk 1. ‘wat doen we nu’ (huidige situatie), 2. ‘wat willen we bereiken’ (gewenst beeld) en 3. ‘hoe bereiken we dit gewenste beeld’. Deze trits komt telkens terug, omdat het heel systematisch weergeeft wat er reeds gebeurt en welke richting moet worden opgegaan en welke gestalte dit moet krijgen. Achtereenvolgens komen hoofdstukken over eredienst, pastoraat, apostolaat, jeugdwerk, vorming en toerusting, plaatselijk samenwerking en tot slot overige thema’s aan de orde. In dit beleidsplan staan geen diaconale en kerkrentmeesterlijke zaken. Het college van diakenen en het college van kerkrentmeesters hebben ieder een eigen beleidsplan. Verder sluit dit beleidsplan aan op het plaatselijk reglement van wijk West en op het beleidsplan van de Algemene Kerkenraad. Vastgesteld door de kerkenraad, 5 februari 2019

Deel 1

Visie

Grondslag Het uitgangspunt voor het belijden en leven van onze wijkgemeente is de Bijbel. De Bijbel is het Woord van God welke door de Heilige Geest aan de kerk en Zijn Gemeente is gegeven. Deze is voor ons meer dan alleen een inspiratiebron. We houden deze Heilige Schrift voor het Woord van God, zoals dat beleden is vanaf de eerste eeuwen van het Christendom en in de tijd van de kerkhervorming. Zo willen we nu en naar de toekomst toe een hervormde wijkgemeente zijn, die belijdt en leeft in overeenstemming met de Bijbel en staat in de traditie van de (gereformeerde) belijdenissen van die tijd. Deze gereformeerde belijdenissen willen we altijd kritisch benaderen op grond van de Bijbel. De essentie van het gereformeerd belijden is namelijk ook om altijd alles te onderwerpen aan de Bijbelse richtlijnen. Het beleid van Wijkgemeente I van de Hervormde Gemeente te Bennekom blijft er op gericht, het Woord van God, zoals dat in de Bijbel tot ons komt, onverkort te blijven uitdragen. De exegese, de verklaring, van de Schrift is verbonden aan de drie belijdenisgeschriften, namelijk de Apostolische Geloofsbelijdenis, de geloofsbelijdenis van Nicea en de geloofsbelijdenis van Athanasius, en tevens de drie Formulieren van Enigheid, te weten de Heidelberger Catechismus, de Nederlandse Geloofsbelijdenis en de Dordtse Leerregels. In het gereformeerd belijden ligt de Bijbelse structuur van het christelijk geloof verankerd. De essentie van het gereformeerd belijden is het: Sola Scriptura: Alléén de Schrift is bron voor het geestelijk leven en voor het leven in de heiliging. Sola Gratia : Alléén genade. Het is éénzijdige genade van God als een mens behouden wordt en er is genade voor nodig om genade aan te nemen. Sola Fide: Alléén door het geloof. Het geloof, waardoor een mens gerechtvaardigd wordt voor God, is als een bedelaarshand waarmee we de genadegaven van God mogen ontvangen. Solus Christus : Alléén Christus. Christus is de Weg, de Waarheid en het Leven. De grondslag van onze gemeente kan onder geen beding worden gewijzigd door besluiten van ‘meerdere’ ambtelijke vergaderingen van de kerk of de overheid. Opdracht De opdracht die aan de christelijke gemeente is gegeven bestaat uit: 1 Het prediken van het Woord aan de gehele gemeente waardoor zij opgeroepen wordt tot geloof en bekering door Christus aan te nemen als hun enige Zaligmaker en Middelaar, uit genade gewerkt door de Heilige Geest (Handelingen 2:38; 2 Petrus 1:19). 2 Het volharden in de leer, in de gemeenschap, in de gebeden en in het onderhouden van de sacramenten (Handelingen 2:42). 3 Het tot verheerlijking van Gods Naam anderen voor Christus winnen vanuit de eenheid van woord en daad; niet alleen met woorden, maar ook metterdaad de liefde tegenover elkaar bewijzen (Avondmaalsformulier; Romeinen 12:9-21). Deze drieledige opdracht dient zijn weerslag te vinden in de verschillende activiteiten van en binnen de gemeente. Kernwaarden Als gemeente willen we graag geworteld staan in de Schrift in de lijn van het gereformeerd belijden. Op basis hiervan willen we een aantal kernwaarden de komende jaren extra benadrukken: 1. Het is Gods kerk God houdt zijn Kerk vast en in dit vertrouwen willen we leven. God heeft ons gekozen (uitverkoren), en niet in eerste instantie wij Hem. Zie ook vraag en antwoord 54 van de Heidelbergse Catechismus. 2. In deze tijd We staan in deze tijd, de boodschap blijft onveranderd, maar we willen net als Jezus Christus aansluiten op de beleving van de moderne mens, en in het bijzonder de jongeren in onze gemeente. We mogen niet onnodig vasthouden aan oude gewoontes of oud taalgebruik. In deze tijd zijn er nieuwe vragen/issues waar we een Bijbels antwoord voor moeten formuleren. (o.a. homofilie, samenwonen) 3. Het volharden in de gemeenschap We willen een gemeenschap zijn die zich als een hechte familie gedraagt en altijd gericht is op onze Hemelse Vader. Elke gemeentelijke activiteit willen we hieraan toetsen. Daarnaast willen we benadrukken dat lid van een gemeente zijn en naar de kerk gaan niet vrijblijvend kan zijn. God vraagt van ons om onze talenten te gebruiken in de gemeente.
 

Aard en omvang wijkgemeente

Algemeen Wijkgemeente West vormt een van de twee wijkgemeenten van de Hervormde Gemeente te Bennekom. Vanuit haar grondslag en opdracht wil de kerkenraad van wijk West in het geheel van de Hervormde Gemeente te Bennekom staan, maar haar verantwoordelijkheid gaat allereerst uit naar de geografisch bij haar horende gemeenteleden en aan hen die door perforatie hebben te kennen gegeven met wijk West mee te willen leven. De kern van de wijkgemeente wordt gevormd door een groep van ruim 250 meelevende gemeenteleden, die wekelijks de morgendienst bezoeken. In de avonddienst komen ongeveer 200 gemeenteleden. Daarnaast is een grote groep, het merendeel, passief lid van de wijkgemeente, hetzij als belijdend lid, als dooplid of geboortelid. Hiervan bezoeken enkelen zo nu en dan eens een kerkdienst en is een huisbezoek door de sectieouderlingen mogelijk. Het grootste deel van deze passieve leden weert bezoek of contact af. Daarnaast kunnen er gastleden zijn en zij die blijk geven van verbondenheid met de gemeente, deze worden als zodanig ingeschreven in het register van de gemeente. Informatie ledenbestand Overzicht van het aantal leden en leeftijdsopbouw van de Hervormde Gemeente Bennekom wijk West per datum: september 2018.

De visie op de ambten

Opdat niet het ene ambt over het andere, de ene ambtsdrager over de andere, noch de ene gemeente over de andere heerst, maar alles wordt gericht op de gehoorzaamheid aan Christus, het Hoofd van de Kerk, is de leiding in de gemeente toevertrouwd aan de kerkenraad. (artikel VI-1 kerkorde PKN). De kerkenraad bestaat naast de wijkpredikant uit ouderlingen, ouderling-kerkrentmeesters en diakenen. De roeping tot het ambt geschiedt van Christuswege door de gemeente. Alleen die mannen kunnen als kandidaat tot de Heilige Dienst worden toegelaten en bevestigd, die, staande op de hierboven vermelde en verantwoorde grondslag, de kerk wensen te dienen met het Evangelie van Jezus Christus. Tot ambtsdragers van de gemeente -zowel ouderlingen als diakenen - dienen mannen, die belijdend lid zijn, door wettige verkiezing geroepen en bevestigd te worden. Alleen belijdende leden van de gemeente kunnen aan de verkiezing van ambtsdragers deelnemen. De wijze van verkiezingen is vastgelegd in de plaatselijke regeling. Naast de ambtsdragers zijn alle leden van de gemeente geroepen om een taak te vervullen, het zogenaamde ambt van de gelovigen, dat zich zowel op God als op de wereld richt.

Organisatie- en vergaderstructuur van de kerkenraad

De kerkenraad wordt gevormd door de bij de gemeente dienstdoende predikant, 6 sectieouderlingen, 2 ouderling-kerkrentmeesters, 4 ouderlingen met een bijzondere opdracht (jeugd, ouderen, scriba alg. kerkenraad en scriba kerkenraad) en 6 diakenen. De sectieouderlingen zijn pastoraal werkzaam in een sectie van de geografische wijkgemeente en voor de overgeschreven leden uit andere (wijk- )gemeenten. De voltallige kerkenraad bestaat nu(2019) uit 19 ambtsdragers en vergadert ongeveer 7 keer per jaar. Daarnaast vergaderen in aparte colleges (deels met wijk Oost) de diakenen, de ouderlingkerkrentmeesters en de ouderlingen een aantal keren per jaar.

Communicatie

Via verschillende kanalen worden de gemeenteleden op de hoogte gebracht van activiteiten in wijk West. Aan het begin van het winterseizoen wordt de wijkgids en de jeugdfolder aan huis verspreid. Door middel van een abonnement kunnen gemeenteleden eens per 2 weken het kerkblad Bij-Eén ontvangen. Ook verschijnt er elke 2 weken een gratis nieuwsbrief met wijkinformatie. Daarnaast is op de website www.hervormd-bennekom.nl veel informatie te vinden over de verschillende hervormde wijken, de diaconie, de kerkrentmeesters, etc. Ook zal steeds actuele informatie over de kerkdiensten worden gepubliceerd. Bovendien is er de kerktelefoon waardoor chronisch-zieken en bejaarden thuis per kerktelefoon met de kerkdiensten mee kunnen leven. Via internet zijn de kerkdiensten te beluisteren en tevens is het ook mogelijk om de kerkdiensten achteraf te downloaden.

Deel 2

Pastoraat

Pastoraat wordt ook wel aangeduid met “herderlijke zorg”, in de zin van ‘omzien naar elkaar’, ‘onderweg zorgen voor elkaar’.
 

Huidige situatie: wat doen we nu?

Het omzien naar elkaar en zorgen voor elkaar kan zowel plaatsvinden op basis van persoonlijk initiatief als ook georganiseerd door middel van het bezoekwerk en de kerkelijke activiteiten. Er is per definitie weinig zicht op het persoonlijke initiatief, ondanks dat gebeurt het wel en wordt het van harte ondersteund. We vinden het belangrijk dat de onderlinge persoonlijke band tussen gemeenteleden wordt gestimuleerd. Vaak kennen gemeenteleden elkaar niet of nauwelijks. De predikant is betrokken in het pastoraat, met name ziekenbezoek, crisispastoraat en bezoek aan ouderen en mensen die speciale aandacht behoeven. Daarnaast bewerken de ouderlingen de verschillende secties. De kerkenraad vindt het gewenst dat huisbezoeken door één of twee ambtsdragers, of een ambtsdrager en een bezoekbroeder, samen worden gebracht. Als regel worden huisbezoeken aan gemeenteleden, waar zich geen bijzondere omstandigheden voordoen, eenmaal per 2 jaar gebracht. De wijkouderling is ervoor verantwoordelijk dat de bezoekdata worden vastgelegd in het LRP-systeem. Als het streven van 1 bezoek per 2 jaar niet gehaald kan worden, zal de wijkouderling dit in de kerkenraad kenbaar maken en kan er naar een passende oplossing worden gezocht. Tijdens het huisbezoek proberen de ambtsdragers oprechte belangstelling te tonen door goed te luisteren en de juiste vragen te stellen. Hierdoor worden de persoonlijke vreugden en noden besproken. Ook willen we veel nadruk leggen op de persoonlijke omgang met God. Tenslotte mag er ook ruimte zijn om de kerkelijke situatie te bespreken. Het huisbezoek wordt in de regel afgesloten met een gebed en een schriftlezing. We gebruiken hierbij zoveel mogelijk de Herziene Statenvertaling. Naar de orde van de kerk is geheimhouding opgelegd aan de ambtsdragers. Binnen de kerkenraad mag in principe alles worden besproken. In gevallen waarbij de gemeenteleden nadrukkelijk aangeven om het geheim te houden zal de ambtsdrager dit niet binnen de kerkenraad bespreken. Om het pastorale werk in de gemeente uitvoerbaar en overzichtelijk te houden, is het streven er op gericht om per sectieouderling maximaal 40 à 50 pastorale eenheden onder zijn hoede en toezicht te plaatsen. Naast zogenaamde sectieouderlingen is er een bejaardenouderling die specifiek de ouderen bezoekt. Tenslotte is de jeugdouderling belast met de uitvoering, respectievelijk de coördinatie, alsmede het rechtstreekse toezicht op de activiteiten voor de opvang en begeleiding van de jeugd om zich geestelijk te ontwikkelen in de kerkelijke gemeenschap. De ouderlingen (en soms de bezoekbroeders) komen twee keer per jaar met de predikant bij elkaar om verslag uit te brengen, zich met elkaar te bezinnen en op te scherpen en te bemoedigen tot geestelijke opbouw en tot versterking in het geloof. Indien nodig worden pastorale actualiteiten met elkaar besproken. Daarnaast is pastoraat een vast onderdeel van de kerkenraadsvergaderingen. 'Nieuw Ingekomenen'. De sectieouderlingen hebben onder meer tot taak de van buiten de PKN van Bennekom nieuw ingekomen leden van deze gemeente, voor zover dezen zich gevestigd hebben in het geografisch werkgebied van Wijk West, zo spoedig mogelijk te bezoeken, welkom te heten en indien gewenst, de pastorale zorg op zich te nemen.
Pastoraal team Dit team van enthousiaste gemeenteleden heeft de taak opgevat om het pastoraat voor kinderen en tieners de nodige aandacht te geven. Op deze wijze kan het gemeentezijn in het daadwerkelijk omzien naar elkaar meer gestalte krijgen. We hopen hiermee ook de kinderen en jeugd meer bij de gemeente te betrekken.
 

Gewenst beeld: wat willen we bereiken?

Christen-zijn betekent als mens een persoonlijke relatie hebben met God de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Hiervoor is nodig dat we elkaar voortdurend opscherpen, corrigeren, bemoedigen en stimuleren. Het pastoraat is niet slechts een taak van predikanten en ouderlingen, maar van alle gemeenteleden. We zijn samen gemeente en mogen elkaar aanmoedigen, vertroosten en vermanen. We willen, zonder het de gemeente op te leggen, zoveel mogelijk ruimte geven om dit te stimuleren. Aan de volgende punten willen we aandacht besteden: 1. We willen met elkaar meeleven en anderen activeren om signalen aan de kerkenraad door te geven m.b.t. zieken, problemen, jubilea en andere vreugdevolle omstandigheden. 2. Daarnaast willen we elkaar meer betrekken bij allerlei kerkelijke activiteiten en jongere en oudere doopleden stimuleren om de belijdeniscatechese te volgen.
 

Hoe bereiken we dit gewenste beeld?

Het Ouderlingenberaad bespreekt de hierboven genoemde punten en doet aan de kerkenraad voorstellen ter besluitvorming. Inmiddels wordt aan e.e.a. gestalte gegeven, onder meer door het opzetten van een nieuwsbrief, een bloeiend kring-en verenigingswerk, het stimuleren van de jeugd om de catechisaties te volgen, het periodiek koffie drinken na de ochtenddienst en niet te vergeten de wijkberichten in Bij-Een.
 

Eredienst

De eredienst vindt plaats in de zondagse samenkomsten van de gemeente (’s morgens en ’s avonds) om God en elkaar te ontmoeten.

Huidige situatie: wat doen we nu?

Het gemeente-zijn uit zich bij uitstek in de samenkomst van de gemeente. Die samenkomst wil eredienst zijn, dienst van Woord en Sacrament, van gebed en van aanbidding, van gaveninzameling en ontmoeting. De eredienst is de plaats waar het geloof wordt gewerkt en versterkt, gevoed en onderhouden. In de eredienst staat de prediking centraal. Daarin krijgt het door God geschonken heil in Christus een belangrijke plaats. Christus Jezus is in de wereld gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren is. Dat is het hart van het Evangelie. De eredienst is bij uitstek een middel van de Heilige Geest waardoor de gemeente gebouwd wordt. In het algemeen zijn onze gemeenteleden niet erg trouw in de kerkgang. We merken dat m.n. de avonddiensten minder bezocht worden. De prediking roept op tot verootmoediging en schuldbelijdenis. Daar wordt God geprezen, Zijn lof verkondigd en daar vindt vermaning en bemoediging plaats. De prediking heeft als doel dat zondaren door de Heilige Geest tot geloof in de Heere Jezus Christus komen, zodat zij zich bekeren en zich geroepen weten om van het ontvangen heil in woord en daad te getuigen. Daarnaast heeft de oproep aan de gelovigen om heilig te leven en het geloof te verdiepen een centrale plaats. Van de predikant mag verwacht worden om zorgvuldig te luisteren naar de breedte van de Schrift, opdat heel de Schrift in de prediking aan het woord komt. De 3 reformatorische belijdenisgeschriften: De Heidelbergse Catechismus, de Nederlandse Geloofsbelijdenis en de Dordtse Leerregels aanvaarden we, naast de Apostolische Geloofsbelijdenis, de Geloofsbelijdenis van Nicea, en de Geloofsbelijdenis van Athanasius, dankbaar als spreekregel van de kerk. De prediking van onze gemeente is daarmee in overeenstemming. Omdat het van belang is de gemeente te onderwijzen in de leer van de kerk, zullen de belijdenisgeschriften zoveel mogelijk in de avonddiensten (vooral de Heidelbergse Catechismus) aan de orde worden gesteld. De liturgie is sober en wordt gekenmerkt door de centrale plaats van de verkondiging en prediking van het Woord van God. Er wordt gebruik gemaakt van de Herziene Statenvertaling en de Oude Psalmberijming van 1773 (met enige gezangen), die ritmisch wordt gezongen. Voorafgaande aan de kerkdienst wordt een voorzang gezongen. Deze voorzang is in de regel een psalm. In enkele uitzonderlijke gevallen wordt een gezang gezongen als voorzang. Deze uitzonderingen zijn: Kerstliederen, Lutherlied, Wilhelmus, belijdenisdienst en paasliederen. Tijdens de diensten waarin het sacrament van de Heilige Doop of het sacrament van het Heilig Avondmaal bediend wordt, alsmede bij bijzondere diensten, wordt de liturgie aangevuld en of gewijzigd. Nadere invullingen zijn er op eerste kerstdag. Dan worden er voorafgaande aan de morgendienst kerstliederen gezongen. Op de tweede kerstdag wordt het kinderkerstfeest gehouden. Op de tweede Pinksterdag is er steeds een morgendienst. Op de tweede paasdag wordt een paasappel gehouden. Op biddag (2e woensdag in maart) en op dankdag (1e woensdag in november) is er zowel een middag- als een avonddienst. Daarnaast zijn er diensten op nieuwjaarsmorgen, Goede vrijdag (avond), Hemelvaartsdag (morgen) en oudejaarsavond. Om de ouders van kleine kinderen in staat te stellen om op zondag beide kerkdiensten te bezoeken is er ’s morgens kinderoppas en ook op biddag en dankdag ’s middags..
 

Gewenst beeld: wat willen we bereiken?

In de eredienst mogen de gemeenteleden de prediking uit het Woord van God horen en God ontmoeten in alle facetten van de eredienst. Deze facetten zijn het zingen, het bidden, het belijden, het onderwezen worden, het ontvangen en het geven. De eredienst is ook een plek om elkaar te ontmoeten en te bemoedigen. Op hoofdlijnen willen we in de komende jaren vasthouden aan de wijze waarop we in de afgelopen jaren de eredienst hebben vormgegeven. Er zijn echter een aantal aspecten, aangereikt door de gemeente en de kerkenraad:
1. Hoe kunnen we onze erediensten meer laten aanspreken voor de jongeren en kinderen van onze gemeente? We willen als kerkenraad graag met de jongeren in onze gemeente hierover van gedachten wisselen.
2. Stimuleren van trouwe kerkgang, ook in de avonddiensten. Hoe kunnen we dit bereiken?
3. We willen aandacht geven aan de buitenlandse gasten in onze gemeente door middel van het live vertalen van de preek. We onderzoeken de mogelijkheid om een welkomstcommissie in te stellen die gasten opvangt en, indien nodig, begeleidt.
4. De onderlinge ontmoeting van gemeenteleden zal gestimuleerd worden en er zal aandacht zijn voor nieuwe gemeenteleden. Een kerkdienst is een plek voor onderlinge ontmoeting en is niet alleen een plek van zitten-zingen/aanhoren-vertrekken.
 

Hoe bereiken we dit gewenste beeld?

De kerkenraad bespreekt de hierboven genoemde punten en neemt er zo nodig een besluit over. Bij de punten die worden uitgevoerd maakt de kerkenraad afspraken over de aanpak en de communicatie met de gemeente. Bij bijzondere diensten wordt een kerkboekje aan de jonge kinderen uitgedeeld met vragen over de preek van die morgen. Dat betreft dan de Christelijke feestdagen, de bid-en dankdag en de Doop- en Avondmaalszondagen.

 

Apostolaat

Wat verstaan we onder Apostolaat? Als Christusbelijdende geloofsgemeenschap willen wij gehoorzaam zijn aan de opdracht die Hij zijn discipelen gaf: Gaat heen onderwijzende alle volken, dopende hen in mijn Naam.

Huidige situatie: wat doen we nu?

De zendings-en evangelisatiecommissie(ZEC) heeft 2 speerpunten: zending en evangelisatie. Zending:
M.b.t. de zending houdt zij zich bezig met het geven van voorlichting en het betrekken van de gemeente bij het werk van de wereldwijde zending. Voor het werk over de grenzen zijn zij betrokken bij het werk van de GZB. Daarnaast zijn we als gemeente sinds 2010 betrokken bij het adoptieprogramma ‘Deelgenoten’ van de GZB. Het programma omvat het werk wat Jaap en Mirjam Haasnoot uit Ede verrichten in ZuidSoedan. Via nieuwsbrieven en het doorgeven van gebedspunten willen we met hen meeleven. Verder hebben wij toegezegd jaarlijks een bedrag van € 3.000 bij te dragen aan dit programma. Tot slot organiseert de ZEC jaarlijks een zendingsdienst op zondag. In deze diensten, waarin afwisselend iemand van de IZB of de GZB als spreker wordt uitgenodigd, is er bijzondere aandacht voor het werkveld waarin hij of zij actief is. Na de zondagse kerkdienst is er gelegenheid in gesprek te gaan met de uitgenodigde spreker. Tevens wordt de zendingsdienst soms gecombineerd met een preekbespreking.

Evangelisatie:
We concentreren ons op evangelisatiewerk in ons eigen dorp. De gemeente wordt hierbij betrokken. Verder wordt deelgenomen in het Bennekoms Evangelisatie Overleg (BEO). Het BEO is een initiatief waarin de volgende plaatselijke kerken deelnemen: de Hervormde wijkgemeenten wijken West en Oost, Christelijk Gereformeerde Kerk, Gereformeerde Kerk en de Vrije Evangelische Gemeente. In de praktijk betekent het evangelisatiewerk:
- een huis-aan-huis folderactie.
- de vakantiebijbelclub in de herfstvakantie voor kinderen van 4-12 jaar samen met wijk Oost.
- steun bieden aan gemeenteleden, die zich voor lange of kortere tijd zich belangeloos inzetten voor evangelisatieprojecten in het binnen- of buitenland.
- samen optrekken met het Jongeren Open Huis, waarbij de laatste jaren regelmatig in december is meegedaan met het maken en uitdelen van kerstpakketten aan zeelieden in de haven van Rotterdam.

Gewenst beeld: wat willen we bereiken?

n onze wijkgemeente klinkt de roeping, gericht aan de gehele wijkgemeente, om mensen in binnenen buitenland met God in contact te brengen en van Hem te vertellen. Ieder meelevend lid van de gemeente dient een goed getuige van Jezus Christus te zijn. Dit zal in prediking, catechese en andere verbanden aan de orde gesteld dienen te worden, zodat het evangelisatiewerk door de gehele breedte van de gemeente wordt gedragen. Bij de volgende drie punten zal eerst nadere meningsvorming moeten plaatsvinden:
1. Toerusting geven zodat evangelisatie meer gaat leven binnen de gemeente. Ook vraagt dat van ieder een open houding voor anderen en voelen we ons verantwoordelijk voor mensen buiten onze wijkgemeente. Evangelisatie is een onderdeel van een levende gemeente, maar ook een opdracht van ieder gemeentelid.
2. In samenwerking met wijk Oost wordt de vakantie-bijbel-club (1 of meerdere dagen) georganiseerd. Daarnaast zal gezocht worden naar nieuwe eigentijdse vormen van evangelisatiewerk.
 

Hoe bereiken we dit gewenste beeld?

De kerkenraad bespreekt de hierboven genoemde punten en neemt er zo nodig een besluit over. Bij de punten die gaan worden uitgevoerd maakt de kerkenraad afspraken over de aanpak en de communicatie met de gemeente.
 

Jeugdwerk

"Jong geleerd is oud gedaan", is een bekend spreekwoord. En daarnaast is er het gezegde: "Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst". Voor de kerk dient voorop te staan: "Kinderen zijn een erfdeel van de Heere”. Daarom dienen zij op te groeien op het erf van het Verbond. De ouders zijn door hun gedane belofte bij de Heilige Doop de eerst aangewezenen om hun kinderen op te voeden bij en naar Gods Woord. Echter ook de kerk en school hebben aanvullend daarin een belangrijke taak. Vandaar dat aan het jeugdwerk in wijk West grote waarde wordt gehecht. Het jeugdwerk is er voor kinderen/jongeren vanaf 4 jaar tot ongeveer 20/25 jaar.

Huidige situatie: wat doen we nu?

Het jeugdwerk wordt gecoördineerd door de jeugdraad. Deze bestaat uit de jeugdouderling en jeugddiaken en enkele leidinggevenden van clubs. We zijn aangesloten bij de Hervormd Gereformeerde Jeugdbond (HGJB) en maken gebruik van het materiaal dat zij uitgeven. De activiteiten worden gehouden van half september tot ongeveer Pasen. Nadere gegevens over de activiteiten staan in de jeugdwerkfolder die jaarlijks (gelijk met de wijkgids) wordt uitgegeven. De volgende activiteiten worden georganiseerd:
Zondagsschool 'Laat de kinderen tot Mij komen'
                    Voor alle kinderen van 4 t/m 12 jaar elke zondagmiddag.
Jeugdclubs
       Eens per 2 weken wordt op de dinsdagavond club gehouden voor kinderen van 8 t/m 11 jaar.
Tienerclub ' The Bridge'
       Voor jongeren van 12 t/m 15 jaar wordt er eens per twee weken op vrijdagavond club gehouden.
Jongeren open huis (J.O.H.)
        J.O.H. is bedoeld voor jongeren vanaf 16 jaar. Het wordt eenmaal per twee weken gehouden op zondagavond na de kerkdienst.
Daarnaast is een werkgroep Jeugdpastoraat actief om speciale aandacht hieraan te geven. Zie verder de informatie hierover onder ‘Pastoraat’.
 

Gewenst beeld: wat willen we doen?

Kinderen en jongeren horen helemaal bij de gemeente. Omdat ze andere vragen hebben dan ouderen en er in deze tijd veel op hen afkomt, is het goed om in de gemeente activiteiten speciaal voor hen te organiseren. Bovendien is het leuk om leeftijdsgenoten te ontmoeten en samen bezig te zijn met bezinning en ontspanning. Het huidige aanbod van activiteiten wordt gecontinueerd. Daarnaast is nadere gedachtewisseling en besluitvorming gewenst over de volgende aspecten:
1. De betrokkenheid op de verkondiging voor kinderen en jongeren in de eredienst meer aandacht geven.
2. Geloofsopvoeding willen we aandacht geven. Hoe merken de kinderen en jongeren aan de ‘ouderen’ wat de liefde voor God daadwerkelijk inhoud?
3. Twee keer per jaar wordt er op zondagmorgen een themadienst gehouden die gericht is op de jongeren. Na afloop is er dan een preekbespreking, bij voorkeur met de eigen dominee, eventueel met gastpredikant. Dit zal worden voorbereid door de jeugdouderling, de (gast-)predikant en Pagina 13 enkele jongeren. De jeugdouderling          coördineert dit. De verdere bijdrage van de jongeren in de themadienst kan bestaan uit collecteren en muzikale begeleiding (met orgel en eventueel andere muziekinstrumenten).
4. Jongeren worden gestimuleerd om mee te doen met de activiteiten in de gemeente.
 

Hoe bereiken we dit gewenste beeld?

In het jeugdwerk willen we de kinderen en jongeren uit de gemeente helpen bij de opbouw in het geloof in aansluiting bij hun leeftijd, kennis en vragen. Jongeren worden gestimuleerd om mee te doen met de activiteiten in de gemeente. De jeugdouderling zal samen met de jeugddiaken de bovengenoemde 4 punten in de jeugdraad gaan bespreken en voorstellen doen aan de kerkenraad ter besluitvorming. Bij de punten die gaan worden uitgevoerd maakt de kerkenraad afspraken over de aanpak en de communicatie met de gemeente.
 

Vorming & toerusting

Vorming en toerusting zijn twee sleutelwoorden, die voortdurend bezinning en uitvoering behoeven. Vorming heeft als doel om de gemeenteleden te helpen om als christen in deze wereld te staan (totale gemeente). Onder toerusting wordt weer verstaan het doelgericht bekwamen van leidinggevenden en andere gemeenteleden voor een taak in de gemeente.
 

Huidige situatie: wat doen we nu?

Kort wordt hieronder een groot aantal kerkelijke activiteiten aangestipt. Er zijn activiteiten die geschikt zijn voor iedereen of speciaal op jongeren of ouderen. Meer specifieke, actuele informatie en contactpersonen kunt u vinden in de wijkgids.

De kerkenraad streeft er naar om met een jaarthema te werken. Per jaar wordt een jaarthema vastgesteld waarbij we iedereen vragen om rondom dit thema te gaan werken. Ook wordt er expliciet aandacht gegeven aan het jaarthema tijdens de opening winterwerk.

Voor iedereen
    Bezinningsavonden:
In november en juni wordt er een bezinningsavond gehouden, gericht op het Heilig Avondmaal. Dit vindt plaats in de week van voorbereiding. Daarnaast wordt er meestal nog een avond georganiseerd voor bezinning op een maatschappelijk thema. Hiervoor wordt een spreker uitgenodigd.
    Gemeenteavond
Per winterseizoen wordt in het algemeen één gemeenteavond gehouden voor toerusting en ontmoeting van de gemeente.
   Preekbesprekingen
Minimaal 2x per jaar worden er preekbesprekingen georganiseerd. Veelal wordt dit door jongeren geregeld en vinden deze vaak plaats tijdens de opening en sluiting van het winterwerk.

Voor de jongeren
Catechisatie
De Catechisatie aan de jongeren in de gemeente wordt door de predikant gegeven in drie groepen, namelijk 12 en 13 jarigen; 14 en 15 jarigen en 16-jarigen en ouder. Aan de orde komt de boodschap van de Bijbel en wat geloven betekent.

Belijdeniscatechisatie
Voor hen die zich graag willen voorbereiden op de openbare geloofsbelijdenis wordt belijdeniscatechisatie door de predikant gegeven. Als regel doet men belijdenis vanaf 18 jaar. Wil men dat op een jongere leeftijd doen, dan volgt er eerst een gesprek met de betreffende catechisant(e).

Diverse jeugdwerkactiviteiten
Zie onderdeel Jeugdwerk

Voor volwassenen
Bijbelkring
Er is een Bijbelkring die, gezien de omvang, elke maand zowel op donderdagmorgen als ook op donderdagavond bijeen komt. De kring wordt in ’t Kerkheem gehouden en is bedoeld om met elkaar bepaalde Bijbelgedeelten te bespreken tot opbouw van het geloof. Veelal wordt hier een bezinningsboekje bij gebruikt.

Kring geloofsopvoeding
Deze kring is bedoeld voor ouders van kinderen tot ca. 15 jaar en is opgezet om met elkaar te leren van goede gewoontes om kinderen vertrouwd te laten worden met kerk en evangelie en om onderling ervaringen te delen. De bijeenkomsten worden maandelijks op de woensdagavond bij de deelnemersthuis gehouden, waarbij o.a. gebruik wordt gemaakt van de verschillende katernen die de H.G.J.B. heeft uitgegeven over geloofsopvoeding.

Bijbelgesprekskring
Op deze kring is iedereen welkom, die in de afgelopen jaren belijdenis heeft gedaan. Het is de bedoeling dat de leden zich verder gaan verdiepen in wat het inhoudt dat ze belijdenis hebben gedaan en welke consequenties dat voor het dagelijks leven met zich meebrengt. Dit gebeurt door Bijbelstudie of het aan de orde stellen van andere onderwerpen. De kring komt maandelijks op donderdagavond bij elkaar in ’t Kerkheem.

Gesprekskring “indrukwekkend leiderschap”
In deze kring gaat men op zoek naar de leiderschapsstijl van een aantal Bijbelse leiders en naar de betekenis voor de wijze waarop je leiding kunt geven. De bijeenkomsten zijn maandelijks op de woensdagavond in ’t Kerkheem.

Mattheüskring
Dit is een kleine Bijbelkring die elke maand op woensdagavond bijeen komt. De kring wordt bij de leden thuis gehouden en is bedoeld om met elkaar dingen te delen die bemoedigen of waar men tegen aanloopt. Hierbij wordt een bezinningsboekje gebruikt.

Contactmiddag
De contactmiddagen worden één keer per maand in de winterperiode georganiseerd door een commissie van dames. Deze gezellige en bezinnende bijeenkomsten zijn in eerste instantie bedoeld voor oudere en alleenstaande gemeenteleden. Meestal komt er een gastspreker, die een geestelijk of cultureel onderwerp naar voren brengt. In de zomer organiseert de commissie een dagtocht per bus.

Vrouwenvereniging
De Nederlandse Hervormde Vrouwenvereniging op Gereformeerde Grondslag 'Wees een Zegen', is als plaatselijke afdeling aangesloten bij de Hervormde Bond van Vrouwenverenigingen op Gereformeerde Grondslag en werd in 1970 opgericht. Deze vereniging vergadert éénmaal per twee weken. Elke bijeenkomst wordt ingeleid met een meditatie over een Bijbelgedeelte uit de Hervormde Vrouw. Verder maken de leden zich verdienstelijk door het maken van handwerken ten bate van het werk van de G.Z.B. en van de Hervormde Gemeente te Bennekom.

Mannenvereniging
De Nederlandse Hervormde Mannenvereniging op Gereformeerde Grondslag 'Onderzoekt de Schriften', is als plaatselijke afdeling aangesloten bij de Bond van Nederlandse Hervormde Mannenverenigingen op Gereformeerde Grondslag en dateert van 1982. De leden van deze vereniging komen in het winterseizoen eens per twee weken bijeen. Het doel van de vereniging is om door onderzoek van Schrift en Belijdenis de kennis van de gereformeerde beginselen te vermeerderen en om deze naar buiten te kunnen verdedigen.
 

Plaatselijke samenwerking

In dit hoofdstuk staan we stil bij de relaties met de andere wijkgemeenten in Bennekom binnen de PKN en met kerken buiten de PKN

Huidige situatie: wat doen we nu?

Plaatselijke samenwerking binnen PKN
De kerkenraad voelt zich verantwoordelijk voor de hele Hervormde gemeente in Bennekom. Door afvaardiging wil zij aanwezig zijn in de meerdere vergaderingen, zowel plaatselijk (Algemene kerkenraad Hervormde Gemeente) als bovenplaatselijk (classis). Via de Algemene kerkenraad is onze wijkgemeente betrokken bij ambtelijk overleg met de Gereformeerde kerk. Binnen de hervormde gemeente komt de samenwerking van onze wijkgemeente met wijk Oost tot uiting bij de diaconie en de kerkrentmeesters, maar ook in activiteiten als bijvoorbeeld de kerkpleinmarkt en de vakantiebijbelclub.

Vorming Protestantse Gemeente Bennekom
In de vorming van een P.G.B. neemt wijk West zijn plaats in. Zij spreekt in de stuurgroep en in de werkgroepen mee om hieraan gestalte te geven. Zij doet dit met behoud van haar eigen identiteit.

Plaatselijke samenwerking buiten PKN
De kerkenraad van wijk West voelt zich geestelijk verwant met de Chr. Ger. Kerk in Bennekom. Op enkele terreinen vindt samenwerking plaats, bijvoorbeeld door kanselruil en de organisatie van de hervormingsavond. Jaarlijks vindt er een gezamenlijke kerkenraadsvergadering plaats.
 

Gewenst beeld: wat willen we bereiken?

Leden van de wijken West en Oost vormen samen de hervormde gemeente. Bij veel praktische zaken is er veel samenwerking. We hebben daardoor een beeld van elkaar, maar kennen we elkaar ook? Wijk West vindt de plaatselijke samenwerking een belangrijk punt:
1.Kennen de leden van de wijken West en Oost elkaar voldoende en weten we wat er bij de anderen eigenlijk omgaat?
2.Binnen de algemene kerkenraad wordt nagedacht over hoe in de toekomst plaatselijk samenwerking in PKN-verband mogelijk gestalte kan krijgen.
3.Wijk West staat positief tegenover een intensievere samenwerking met de Chr. Ger. Kerk in Bennekom en wil de optie voor kanselruil hiervoor open houden.

Hoe bereiken we dit gewenste beeld?

De kerkenraad bespreekt de hierboven genoemde punten en treedt in overleg met andere wijk/kerken. Na besluitvorming in de kerkenraad zal bij de punten die gaan worden uitgevoerd afspraken worden gemaakt over de aanpak en de communicatie met de gemeente .
 

Overige thema’s

In dit laatste hoofdstuk komen nog enkele bijzondere aspecten en activiteiten van onze wijkgemeente aan de orde.
 

Huidige situatie: wat doen we nu?

Visie op huwelijk(s)inzegening)
(Aanstaande) Echtparen die in Bennekom wonen, of waarvan een van de partners in dit dorp gehuisvest is, kunnen hun huwelijk in onze wijkgemeente kerkelijk laten inzegenen, na een gesprek vooraf met de wijkpredikant om welke reden zij de inzegening begeren. Daarbij zal hen gewezen worden op de inhoud en betekenis van het huwelijk, zoals Gods Woord ons dat voorhoudt en in het huwelijksformulier is opgenomen. Ook in de gevallen dat beide huwelijkspartners elders wonen en zich in Bennekom willen vestigen, kan dezelfde procedure gevolgd worden. Als kerkenraad en gemeente belijden wij dat het huwelijk tussen man en vrouw een instelling van God is en als zodanig heilig gehouden dient te worden. In de gemeente zal geen andere levensverbintenis worden ingezegend dan een huwelijk van man en vrouw, dat wettig voor de overheid is gesloten. Andere levensverbintenissen van twee personen kunnen niet worden gezegend. Alleen wettig gesloten huwelijken tussen man en vrouw worden in een kerkdienst ingezegend.

Visie op ongehuwd samenwonen
Deze levenswijze van man en vrouw, die geen naaste bloedverwanten zijn, als alternatief voor het huwelijk, wordt door de kerkenraad afgewezen, als in strijd met het Bijbels Getuigenis. Daarbij wordt het volgende overwogen:
• Het verbond tussen man en vrouw behoort een afspiegeling te zijn van Gods Verbondsverhouding met Zijn Gemeente. Die verhouding is gegrond op duurzame liefde en trouw, zonder voorbehoud te maken; kortom: "tot de dood ons scheidt". Dit is ook de weg, waarin God man en vrouw aan elkaar schenkt en voor elkaar bewaart.
• Niemand leeft voor zichzelf. Men heeft verantwoordelijkheid naar buiten toe, zowel naar de kerkelijke als naar de burgerlijke gemeente en samenleving. Naar het voorbeeld van de Heilige Schrift dient deze tot uiting te komen in een officiële huwelijkssluiting, zoals die in onze tijd plaats vindt op het gemeentehuis. Reeds samenwonende stellen, die om kerkelijke inzegening van het huwelijk vragen zal, gelet op bovenvermelde overwegingen, dan ook gevraagd worden om hun samenwonen te beëindigen, zolang men niet gehuwd is.

Visie op crematie
De kerkenraad van Wijkgemeente West wijst crematie op grond van Gods Woord af. Begraven is het zaaien van het lichaam in de aarde, in de verwachting van de opstanding van een nieuw lichaam, gelijk ook Christus lichamelijk is opgestaan. Vanuit dat gezichtspunt verleent de kerkenraad en zijn voorganger geen medewerking aan een rouwdienst bij een crematie.

Bezinning op Israël.
Israël neemt bij ons een bijzondere plaats in. De kerkenraad vindt het van belang dat de gemeente zich bewust gaat worden van de wortel Israël, die haar draagt (Rom. 11:18).

Hervormingsavond
Eind oktober wordt samen met de Christelijke Gereformeerde Kerk de Reformatie herdacht met een samenkomst. Een spreker van buitenaf geeft inhoudelijk invulling aan de avond; ook verleent een koor haar medewerking.

'Oog voor elkaar'
is een soort hulpdienst die onder verantwoordelijkheid van de diaconie is opgezet en waarop gemeenteleden een beroep kunnen doen. De vrijwilligers willen een aanvulling geven en geen vervanging zijn van de hulp die reeds door de familieleden (mantelzorgers) verleend wordt. De praktische zorg moet gezien worden als tijdelijk, totdat een officiële instantie, zoals de Herberg of gezinsverzorging deze zorg overneemt.
Verder is ook het bezoeken van oudere gemeenteleden (voorheen Commissie ‘Helpende Handen’) binnen deze ‘hulpdienst’ ondergebracht. Verschillende vrijwilligsters bezoeken ouderen die veel alleen zijn en/of behoefte hebben aan wat meer contact.
 

Gewenst beeld: wat willen we bereiken?

Wijk West wil zich de komende jaren graag richten op enkele actuele onderwerpen, die in de regel niet gemakkelijk bespreekbaar zijn binnen de gemeente.
1. Hoe kijken we aan tegen seksualiteit en homoseksualiteit?
2. Hoe willen we binnen onze gemeente omgaan met verslavingsproblematiek?
3. Welke visie hebben we rondom het dopen in onze gemeente?
 

Hoe bereiken we dit gewenste beeld?

De kerkenraad bespreekt regelmatig de hierboven genoemde punten


 


 

terug