kerkenraad kerkenraad
KERKENRAAD
De kerkenraad bestaat uit een predikant, ouderlingen en diakenen en een 1e en 2e scriba en wordt bijgestaan door een notulist.

Zij komt als volgt bij elkaar (zie vergaderooster):
-4 keer per jaar op woensdag: “Grote Kerkenraad”, dat is de gehele kerkenraad
-8 keer per jaar op woensdag: “Kleine Kerkenraad”, waarin van elke geleding 1 persoon afgevaardigd is
-tussenliggende woensdag: “Moderamen”, predikant, voorzitters en scriba’s


PREDIKANT
verkondiging en pastoraat
De predikant heeft als belangrijkste taken de verkondiging van het Woord van God, het pastoraat en het verzorgen van de catechisaties en het leiden van kringen.

Het pastoraat krijgt vorm in bezoeken bij geboorte, huwelijksjubileum, ziekte, overlijden, levens-en gezinsmoeilijkheden alsook andere vreugden en zorgen die zich kunnen voordoen. Het bezoekwerk onder ouderen wordt naast de predikant ook gedaan door de sectieouderling en de ouderling voor het bejaardenpastoraat (hun adres staat vermeld onder de pastorale werkers). In alle gevallen kan er dus een beroep op ons gedaan worden. Gemeenteleden mogen lief en leed doorgeven aan de predikant of scriba. In overleg wordt dan ook bepaald of er voorbede in de eredienst gedaan zal worden en of er een vermelding komt in nieuwsbrief en kerkblad.  

geboorte
….

begrafenis
….

huwelijk
….

OUDERLINGEN
Ouderlingen bezoeken periodiek alle gemeenteleden in hun wijk. Over het algemeen komt de wijkouderling alleen of samen met een andere ouderling of bezoekbroeder op bezoek. Een huisbezoek is bedoeld om het onderlinge contact te versterken. Tijdens een huisbezoek wordt van gedachten gewisseld over geestelijke zaken. Ook andere onderwerpen in relatie tot kerk, geloof of persoonlijke omstandigheden komen ter sprake.

DIACONIE
Onze diakenen zetten zich in voor hen die extra ondersteuning nodig hebben, binnen en buiten onze gemeente. Ook bij financiële problemen kunt een beroep op hen doen.
De diakenen worden bijgestaan door diaconaal medewerkers. Op verschillende manieren wordt het diaconaat binnen en buiten de gemeenten vormgegeven: financiële ondersteuning, ‘Oog voor elkaar’, ondersteuning mantelzorgers, ziekenzondag, ondersteuning voedselbank, vervoersdienst, paas- en kerstattenties. Waar mogelijk en nodig wordt samengewerkt met wijkgemeente Oost, de Brinkstraatkerk, interkerkelijk noodfonds Ede en diaconaal platform Ede.
Ouderlingen met bijzondere opdracht
We kennen de volgende bijzondere ouderlingen:
-ouderling scriba
-ouderling voorzitter
-ouderling vieringen
-ouderling gemeenteopbouw
-ouderling pastoraat
-ouderling kerkrentmeester
Bovenstaande functies kunnen ook door één van de pastorale ouderlingen worden vervuld.
Zij vormen samen met de predikant en de voorzitter(s) en één van de diakenen de kleine kerkenraad.

 
 
DIACONIE DIACONIE
Onze diakenen zetten zich in voor hen die extra ondersteuning nodig hebben, binnen en buiten onze gemeente. Ook bij financiële problemen kunt een beroep op hen doen.
De diakenen worden bijgestaan door diaconaal medewerkers. Op verschillende manieren wordt het diaconaat binnen en buiten de gemeenten vormgegeven: financiële ondersteuning, ‘Oog voor elkaar’, ondersteuning mantelzorgers, ziekenzondag, ondersteuning voedselbank, vervoersdienst, paas- en kerstattenties. Waar mogelijk en nodig wordt samengewerkt met wijkgemeente West, de Brinkstraatkerk, interkerkelijk noodfonds Ede en diaconaal platform Ede.
De diaconie is ook betrokken bij initiatieven als “Duurzaam Bennekom” en “Groene Kerken”.