Kerkbrieven van Wijk Oost Kerkbrieven van Wijk Oost
                               
                 Liturgie

                                           Stille Zaterdag


Voorganger: ds. Anne Verbaan – van den Heuvel
Organist & pianist: Dik Sipma
Jongeren van de eethuiscatechese

Uitleg bij deze dienst:
Het begin van de dienst is een voortzetting van gisteravond.
De kerk is schaars verlicht, de kaars blijft gedoofd.
Het orgel zwijgt.
Wij gedenken dat de Heer in het dodenrijk is neergedaald

In de dienst vieren we het begin van Pasen.
Het orgel klinkt
De kaars wordt aangestoken.


Geen orgelspel voor de dienst

Stille Zaterdag
De wereld draait nog steeds door,
maar toch is alles anders.
Eerst stonden we daar met palmtakken te juichen,
nu staan we hier met lege handen,
nu houdt de wereld haar adem in
en trekt verdriet, sprakeloosheid en leegte
een mantel om ons heen.
Misschien is het af en toe wel nodig:
om stil te staan,
om toe te geven:
dat ‘er geen woorden voor zijn’,
dat ook wij ons ‘on-machtig’ voelen.
En als we de stilte,
in ons stille aanwezig en waakzaam zijn,
écht stilte laten zijn,
kan het misschien gebeuren
dat die stilte als een vruchtbare bodem wordt
waaruit nieuwe hoop, een nieuw begin kan bloeien.
Dan loert de hoop al stilletjes om de hoek,
ook al is ze nog niet volledig te (be)grijpen…

Stil gebed

Gebed voor de Stille Zaterdag 

We luisteren naar Stef Bos 'Door de wind'

Ik zie je voor me
Met m'n ogen dicht
Ik kan je voelen
Met m'n hart op slot
Ik hoor je praten
Maar je bent er niet
Je bent er niet

Ik voel me verloren
Als ik jou moet verliezen
En ik blijf van je dromen
Want ik kan je niet missen
Ik kan je niet missen

Door de wind
Door de regen
Dwars door alles heen
Door de storm
Al zit alles me tegen
Door jou
Ben ik nooit alleen

Ik voel je naast me
Als ik 's nachts op straat
Wil vergeten
Wat in mijn ogen staat
Geschreven
Je moest eens weten

En ik wil me verliezen
In de roes van een winnaar
En ik zou willen schreeuwen
Maar ik kan alleen zingen

Door de wind
Door de regen
Dwars door alles heen
Door de storm
Al zit alles me tegen
Door jou
Ben ik nooit alleen

Door een zee van afstand
Door een muur van leegte
Door een land van stilte
Door een muur van leegte
Door de wind

https://muzikum.eu/nl/123-179-2869/stef-bos/door-de-wind-songtekst.html#ixzz6qb39DqEg


Voorganger:
Waarom is deze nacht anders dan alle andere nachten?

Gemeente:
Om niet te vergeten wie wij zijn, om te geloven dat wij mensen van God zijn,
geroepen uit de duisternis in het licht.

Voorganger:              
Waarom is deze nacht anders dan alle andere nachten?

Gemeente:
Dit is de nacht waarin God de boeien van de dood heeft verbroken door Jezus de Messias uit de doden op te wekken.


Het orgel klinkt

Zingen: Lied 601: 1 en 3

Het Licht wordt binnengedragen

Het licht van Christus
die in heerlijkheid verrezen is,
moge de duisternis
uit ons leven verdrijven.

De nacht is voorbijgegaan,
de dag is aangebroken:
de zon der gerechtigheid
gaat over ons op.

we luisteren naar Lied 598


Lezing: Genesis 1: 1- 5    (Floris)

Zingen: Lied 600: 1 en 2

Lezing: Exodus 15: 1-6 en 21  (Floris)

Zingen: Lied 600: 3 en 4


Enkele gedachte bij deze nacht

“Omdat het voor de Joden voorbereidingsdag was en het graf dichtbij was, legden ze Jezus daarin.”Johannes 19: 42


Gebeden en Onze Vader

Doop gedachtenis
        wisseling van antependia

Allen gaan staan

Voorganger:
“Weet gij niet dat wij allen
die in Christus gedoopt zijn
in zijn dood gedoopt zijn?
Met Hem zijn wij begraven
door de doop in de dood
opdat, gelijk Christus
uit de doden is opgewekt,
door de majesteit des Vaders,
zo ook wij in nieuwheid des levens
zouden wandelen.”
Laat ons dan,
tezamen met de kerk van alle tijden en plaatsen
met alle heiligen die ons in geloof zijn voorgegaan
en met heel de schepping die zucht in barensnood,
roepen tot de levende God
om zijn ontferming en genade.

Water wordt in het doopvont geschonken
en jongeren lopen er langs.......

Zingen: Hemelhoog 202: 3 en 4
In het rijk van de dood is Hij neer gedaald
Ja, uit liefde voor ons heeft Hij dit gedaan
maar de steen van het graf is nu weg gehaald
Jezus leeft! Hij is opgestaan!

Ja, ik dank U voor uw genade, o Heer
Dat U het kruis voor mij droeg
U bewijst uw genade aan ons telkens weer
Uw genade is mij genoeg

En nu kom ik tot U met vrijmoedigheid
Met ontzag en respect kniel ik voor U neer
U bent Koning en God tot in eeuwigheid
U bent Jezus de hoogste Heer

Ja, ik dank U voor uw genade, o Heer
Dat U het kruis voor mij droeg.
U bewijst uw genade aan ons telkens weer
Uw genade is mij genoeg.Paasevangelie
Lezen: Johannes 20: 1-8

De gemeente gaat staan

Paasgroet klinkt....
De Heer is waarlijk opgestaan.
De Heer is waarlijk opgestaan.
De Heer is waarlijk opgestaan.

Zingen: Lied 630: 1 en 4

Zegen, 
gezamenlijk uitgesproken Amen

Orgelspel 

We lopen de kerk uit als u wilt langs het doopvont en we nemen het licht mee naar huis...

 
terug