Identiteit wijk 3 Identiteit wijk 3

 
Wijkgemeente 3 plaatst zich als een open (wijk) gemeente in de Protestantse Gemeente i.w. te Bennekom: vierend, lerend, pastoraal, diaconaal en oecumenisch In het Bennekomse wordt zij getypeerd als liturgisch-oecumenisch. In al het werk streven wij er naar de bijbelse boodschap te vertalen naar onze tijd zodat zij mensen inspireert en vooral ondersteunt. Hierbij is er ruimte voor de traditie van eeuwen en de inspiratie door nieuwe theologische inzichten. Dit gebeurt in catechese, vorming&toerusting, in vieringen (met aandacht voor liturgie) en persoonlijke gesprekken. De pluriformiteit van geloofsopvattingen beschouwen wij als een rijkdom! Samen een gemeenschap vormen betekent ook: omzien naar elkaar, open ogen en oren hebben voor elkaars zorgen. Meeleven op momenten van vreugde maar vooral in dagen van verdriet. De gemeente verklaart zich in navolging van Christus solidair met de zwakkeren in de samenleving. Het is Christus' opdracht aan de gemeente in het algemeen en aan de gemeenteleden in het bijzonder zich te bekommeren om en op te komen voor hen in de samenleving die tussen wal en schip dreigen te vallen. De bijbelse begrippen van liefde en bewogenheid staan hierbij centraal. Wijk 3 staat positief t.a.v. zegening van zowel huwelijks- als andere relaties. Wijkgemeente 3 ondersteunt samenwerking en ontmoeting met andere kerken ter plaatse en elders. In het verlengde hiervan staat zij open om een dialoog aan te gaan met andere geloofsgmeenschappen. Wij voelen ons betrokken bij de samenleving en cultuur. De wijkgemeente gaat de zorg voor de heelheid van de schepping ter harte. Juist vanuit het geloof voelen wij ons aangesproken om rentmeesters te zijn van wat God ter bewerking van zijn aarde ons in handen heeft gegeven. Kortom: als geloofsgemeenschap voelen wij ons open en vrij en willen wij een zinnige bijdrage geven aan leven in kerk en samenleving.
terug