PKN welkomstbrief PKN welkomstbrief

HERVORMDE GEMEENTE BENNEKOM
 
 
                      Aan: De nieuw ingekomene(n) in de
                                                 Hervormde gemeente te Bennekom
 
Geacht(e) mevrouw/heer/familie,
 
De Algemene Kerkenraad van de Hervormde Gemeente heet u hartelijk welkom in Bennekom en hoopt dat u hier snel zult inburgeren. Wij spreken de hoop uit, dat u zich ook kerkelijk bij één van onze wijkgemeenten zult thuisvoelen en dat u op één of andere manier wilt meewerken aan de opbouw van onze gemeente.
 
De kerkdiensten worden gehouden in de Oude of Sint Alexanderkerk (Dorpsstraat) en in de Ichthuskerk (Korenlaan); de morgendiensten beginnen om 9.30 uur en de avonddiensten beginnen om 18.30 uur.
Zie ook google maps Oude kerk of Ichthuskerk
De actuele aanvangstijden vind u bij https://bennekom.protestantsekerk.net/kerkdiensten en ook worden deze gepubliceerd in het kerkblad Bij-Eén.

Onze gemeente is onderverdeeld in twee wijkgemeenten - elk met een eigen wijkkerkenraad. Hierover kunnen wij u het volgende vertellen.
 
Onze Hervormde Gemeente kent verschillende modaliteiten (richtingen). Daarin is zij een weerspiegeling van het geheel van de Nederlands Hervormde Kerk.
De twee wijkgemeenten ervaren het als een positief gegeven, dat deze modaliteiten met elkaar in gesprek zijn via de vergaderingen van de Algemene Kerkenraad. Hervormd Bennekom kent, geen zgn.  "deelgemeenten" en heeft daar ook geen behoefte aan.
Enerzijds liggen de verschillen op het gebied van liturgische vormgeving, anderzijds betreffen zij de theologische benadering.  Elke wijkgemeente tracht gestalte te geven aan de opdracht, die haar van Godswege vanuit Zijn Woord wordt voorgehouden.
 
Wijkgemeente West legt in de prediking de nadruk op de normering voor leer en leven aan Schrift en Belijdenis.
Wijkgemeente Oost wil als gemeente van Jezus Christus in verkondiging en leven het gezag van de Bijbel als Gods Woord centraal stellen. Zij voelt zich in onderlinge gemeenschap verbonden met de gestorven en opgestane Heer. Van daaruit zoekt de gemeente naar antwoorden op vragen en noden van deze tijd. De gemeente heeft een confessionele inslag.
 
Mocht u zich in de wijk waarin u woont, kerkelijk niet thuisvoelen, dan is het mogelijk zich voor de pastorale verzorging te laten overschrijven naar een andere wijkgemeente. U dient hiervoor een formulier te halen bij het Kerkelijk Bureau en dit getekend in te dienen bij de scriba van de kerkenraad van de wijk waarbij u wenst ingeschreven te zijn.

 
WIJKGEMEENTE West-  predikant: ds. A. van Zetten, Callunalaan 12, 6721 HA Bennekom. Telefoon 0318-701884, avanzetten@solcon.nl
                                             scriba: dhr. J.D.C Laurens, Acacialaan 8, tel. 416396
                                                  e-mail: scribawijk-wijk-west@hervormd-bennekom.nl
WIJKGEMEENTE Oost- predikant:  mw. ds. A.M. Verbaan-van den Heuvel, Beatrixplein 10 6713 PW Ede  0318 2251 87 am@verbania.nl
                                           scriba: dhr. M. van der Leeuw, Fluitakker 21, tel. 418478
                                                  e-mail: scriba-wijk-oost@hervormd-bennekom.nl  
ALGEMENE KERKENRAAD- scriba: dhr.Guido Tabor   Dikkenbergweg 5a  6721 AC Bennekom Tel: 0318 - 300699
                                                  e-mail: akscriba@hervormd-bennekom.nl
 
 
 
Verder willen wij u voor de dagelijkse activiteiten in onze gemeente wijzen op:
* Het kerkblad 'Bij-Eén' dat vrijdags om de 14 dagen verschijnt; een abonnement kost  € 17,50 per jaar.
Het kerkblad is een gezamenlijke uitgave van de Hervormde Gemeente en de Gereformeerde Kerk te Bennekom. Voor opgave abonnement kunt u terecht bij het Kerkelijk Bureau, 't Kerkheem, Kerkhoflaan 34, tel 413400.
* De gemeentegids van onze Hervormde Gemeente, waarvan u een exemplaar zal worden aangereikt door leden van de commissie van welkom.
* In 't Kerkheem achter de Oude of Sint Alexanderkerk Kerk (Dorpsstraat) vinden de meeste kerkelijke activiteiten plaats.
* Onze website: www.hervormd-bennekom.nl
 
Meer informatie zult u vinden in de gemeentegids, terwijl predikanten, scriba's en het Kerkelijk Bureau u gaarne verder willen inlichten.
 
ADMINISTRATIE:             Kerkelijk Bureau, 't Kerkheem, Kerkhoflaan 34, 6721 EZ, tel. 413400
                      postadres:        Postbus 185, 6720 AD Bennekom.

                        e-mail: kerkelijkbureau@hervormd-bennekom.nl
Wij wensen u een goede tijd in Bennekom toe!
De Algemene Kerkenraad.
 
 
 
 

 
terug