Samenvatting gebruiksplan van Wijk Oost Kerkgebouwen in de 1,50m kerk. Samenvatting gebruiksplan van Wijk Oost Kerkgebouwen in de 1,50m kerk.
Samenvatting gebruiksplan Kerkgebouwen in de 1,50m kerk.
Versie voor website wijk Oost. Bijgewerkt op 19 juni 2020.
 
STELREGEL 1. : HET CVK IS VERANTWOORDELIJK VOOR HET ZORGVULDIG VERLOOP VAN DE UITVOERING VAN HET GEBRUIKSPLAN.

Algemeen: de RIVM normen.
 
 • I­­ngeval u een huisgenoot bent van een patiënt met COVID-19, kunt u tot en met 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek worden en daarom moet u thuis in quarantaine blijven. U kunt klachten krijgen zoals verkoudheid, hoesten en koorts.
 • Heeft u verkoudheidsklachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest of verhoging tot 38 graden Celsius? Blijf dan thuis!
 • Heeft u koorts (boven 38) en/of benauwdheid? Dan blijven ook huisgenoten thuis.
Als u 24 uur lang geen klachten heeft en niemand in uw gezin heeft koorts dan mag u weer naar buiten.
 • Houd binnen, maar ook buiten de kerk, 1,50m afstand (dus geef geen handen).
 • Nies en hoest in uw elleboog.
 • Bent u 70 jaar of ouder of heeft u een kwetsbare gezondheid, wees dan extra voorzichtig!
 
 1. Reservering voor de dienst.
 
 • Om, indien nodig, achteraf te kunnen achterhalen wie er in een dienst aanwezig waren en bovendien de 100 bezoekers niet te overschrijden, zullen mensen die een dienst willen bijwonen zich vooraf moeten aanmelden.
In geval van een bijzondere dienst (bv. doopdienst) kunnen minder dan 100 gemeenteleden reserveren zodat familie aanwezig kan zijn.
 • Gezinnen met kinderen (voor de kindernevendienst) komen in de morgendienst.
We beschouwen het Kerkheem of de grote zaal van de Ichthuskerk als een apart gebouw. Er mogen maar 100 personen in één gebouw zitten.
 • De consistorie is in beide gebouwen een ruimte die we rekenen bij de kerkzaal. Dienstdoenden gaan de consistorie in/uit via de directe deur naar de kerk.
 • In vakantietijd kunnen er enkele gasten zijn. Ook zij moeten zich houden aan de aanwijzingen.
 • Om een “marge” te hebben voor enkele gasten (ook bijvoorbeeld voor gemeenteleden die zonder opgave vooraf toch komen, of mensen die per abuis ’s morgens komen als ze ’s avonds aan de beurt waren) zullen we de “inschrijving” stoppen bij ongeveer 90-95 kerkgangers; let op: de leden van de kerkenraad, de koster, de organist, de predikant: zij allen tellen hierbij niet mee.
 • We houden in wijk Oost voorlopig een morgendienst én een avonddienst. Deze diensten zijn (afgezien van een KND-gedeelte waarbij de predikant kort naar de zaal van de kinderen gaat, en de gemeente naar muziek luistert)qua liturgie gelijk, de predikant houdt dezelfde preek. De avonddienst wordt niet met beeld uitgezonden.
 • Als in juli blijkt dat veel gemeenteleden niet naar de kerk durven te komen, en het totaal kerkgangers in wijk Oost, voor ochtend+avond aanmerkelijk kleiner is dan 100 personen, kan besloten worden alleen een morgendienst te houden.
 • De scriba heeft uit de ledenlijst twee groepen geselecteerd, geschat ongeveer even groot; Groep A van A tot en met K; Groep B van L tot en met Z.
 • De ene week komen de gezinnen met kinderen + groep A in de morgendienst en groep B in de avonddienst.
De andere week komen de gezinnen met kinderen + groep B in de morgendienst en groep A in de avonddienst.
 • We vragen u en jou vroegtijdig de kerkenraad mee te delen of u/jij naar de kerk wilt komen en dit dan uiterlijk op vrijdag te melden:
  • f via het speciale e-mail adres
aanmelden-wijk-oost@hervormd-bennekom.nl
 • f per telefoon rechtstreeks bij Le van de Berg, tot uiterlijk vrijdags  21.00 uur via tel. 06 22 66 25 25
 • Daarbij ook melden of u/jij kinderen meeneemt (voor de planning van de Kindernevendienst), en of u/jij als echtpaar komt of alleen. En, waar van toepassing, of het gaat om de morgen- of de avonddienst.
 • Kort vóór de desbetreffende zondag schatten we in of we met het aantal kerkgangers uitkomen. De personen die niet mogen komen krijgen vooraf bericht.
 • Aan ouders wordt met klem gevraagd hun kinderen eerst thuis naar de WC te laten gaan (er wordt maar één toilet opengesteld!).   
 • De kinderen en ouders gaan direct door de Kerkheemdeur aan de zuidzijde naar hun ruimten, de ouders verlaten het Kerkheem door de deuren aan de Noordzijde en gaan buiten om naar de ingang(en) van de kerk..
In de Ichthuskerk gaan ouders en kinderen naar binnen door de zijdeur en verlaten de zaal door de andere deur naar de gang.
 • Als u toch niet naar de kerk zou kunnen komen, wordt u verzocht tijdig uw reservering via de link in de bevestigingsmail te annuleren zodat een ander zich nog kan aanmelden.
 
 1. Regelingen vóór en na de dienst.
 
 • Kom uiterlijk om 9.20 uur naar de kerk omdat er naar uw gezondheid wordt gevraagd, u uw handen moet ontsmetten en omdat u naar uw plaats begeleid wordt (dat neemt meer tijd dan u gewend bent).
 • Bij het binnenkomen van de kerk is alleen de hoofdingang open.
 • De garderobe is gesloten: jas kan in de bank gelegd worden. Natte paraplu’s in de paraplubak.
 • Het toilet van de kerk (niet van de gebouwen) kan alleen bij uitzondering worden gebruikt.
 • Bij de ingang van de kerk worden de bezoekers welkom geheten, men kan naar de gezondheid vragen; de welkomvrijwilligers dragen zorg voor gedoseerd naar binnen gaan en vragen de handen te ontsmetten. Er wordt een coördinator aangewezen, die u/jou naar een zitplaats brengt.
 • Er zijn 3 coördinatoren (één voor ieder vak) in de kerk aanwezig om bezoekers te placeren en na afloop van de dienst (in omgekeerde volgorde) de kerk uit te leiden.
 • De hoofdcoördinator (kerkrentmeester die dienst heeft) is bij de ingang aanwezig voor observatie en om in te springen daar waar nodig.
 • Voor aanvang van de dienst verzamelt de zeer beperkte kerkenraad en de predikant zich via de kerk in de consistorie.
 • Zalen zijn uitsluitend voor kindernevendienst en worden via aparte ingang bereikt.
 • Bij het verlaten van de kerk kunnen we niemand de hand drukken, zeker de predikant niet! Koffiedrinken na de dienst kan voorlopig ook niet.
 • We kunnen niet op een “vaste plaats ”zitten. Plaatsen worden toegewezen, van voor naar achter; eerst komt het midden van de bank en daarna de plaatsen aan het gangpad.
 • We zullen vakken voor echtparen en voor gezinnen aangeven, met twee plaatsen naast elkaar en dan weer 1,50m.
 • Bij het verlaten van de kerk zijn in de Oude kerk ook de zijuitgangen geopend.
 • Het verlaten van de kerk gaat in dezelfde volgorde, eerst achter in de kerk dan zo naar voren, rij voor rij, begeleid door de coördinatoren.
 1. Tijdens de dienst.
 • Alle diensten zijn te volgen op Kerkdienstgemist,
https://kerkdienstgemist.nl/stations/313/events(Oude kerk)
https://kerkdienstgemist.nl/stations/314/events(Ichthuskerk).
 • En er zal een video opname zijn voor de morgendienst:
https://www.youtube.com/channel/UCpqfJyzcoEAJeYTiQRcN2Yw
 • Liedboeken zelf van thuis meenemen. We moeten eigenlijk niets aanraken in de kerk.
 • Collecteren met doorgeefzakjes kan niet. Het CvK zal zorgen voor dozen of id. voor de diverse collecten.De collecten, zowel bonnen als geld gaat direct in de zakken voor afstorten. Het geld wordt geteld in de volgende week, met handschoenen!Digitaal collecteren (Givt app, zie voor download en instructie https://www.givtapp.net/downloads/Begeleiding%20gebruik%20Givt-app.pdf) is waar mogelijk de beste methode. De QR-code voor een Givt-collecte voor onze wijk staat op onze site https://bennekom.protestantsekerk.net/oostonder “collecteren”.
 
 1. Bijzondere diensten.
 
 • Rouwdiensten (en trouwdiensten) gaan zoals een normale dienst, dus met mensen  op uitnodiging. 
 • Doop-, belijdenis, bevestiging ambtsdragers: bij het aanmelden kunt u ook familieleden opgeven. Het totaal aantal personen blijft maximaal 100.
 • Avondmaal met 1,50 m regel en 100 personen in de kerk, kan voorlopig niet.
 
 1. Schoonmaken na de dienst.
 
 • Na de dienst wordt de kerk geventileerd en schoongemaakt volgens afspraken die het CvK met de kosters heeft gemaakt.
   

 
terug