Diaconale zondag

Diaconale zondag
Wij geloven dat ieder mens uniek is.
Wij geloven dat iedereen nieuwe kansen verdient.
Wij geloven dat mensen eigen keuzes kunnen maken.
Wij geloven dat het leven in vrijheid bepaald wordt door grenzen.
Wij zijn Choice 4 Life: (l)earn 2 be parent.
 
Wij geloven dat jonge moeders extra steun in de rug nodig hebben en dat zowel de jonge vrouw die onbedoeld zwanger is, als het nieuwe leven, op deze manier een (nieuwe) kans krijgt.
 
Uitgangspunten
Uit deze visie op mens zijn komen een aantal uitgangspunten voort die de basis vormen voor de manier waarop we de begeleiding willen doen.
            –          Ten eerste: mensen kunnen eigen keuzes maken. Dit uitgangspunt maakt dat we                                  coachend begeleiden en uitgaan van de eigen kracht en mogelijkheden van de                         jongere.
            –          Een tweede uitgangspunt is dat we relationeel willen werken. Ieder mens komt                                    het meest tot zijn recht in veilige relaties met de mensen om zich heen. Dit geldt                                 zowel voor de jonge moeder en eventueel vader, als ook voor de baby die op komst                is. Onze inzet is dan ook om relatieondersteunend en herstelgericht te werken.
            –          Een derde uitgangspunt is het werken aan zelfstandigheid en autonomie . Waar we                  in de eerste fase van de begeleiding nog naast hen staan en meekijken,                                              meedenken, houden we het einddoel in het oog: een moeder die het zelf kan. Die                   in staat is een veilige gezinssituatie te bieden voor haarzelf en het kind en die                               zelfstandig haar plek inneemt in deze samenleving. Daar doen we het voor!
 
Ondersteuning gastgezinnen
Vanuit stichting Choice 4 Life werken we met christelijke gastgezinnen die zich vrijwillig en uit eigen beweging bij ons melden. Na een screening en opbouw van een dossier van aanbeveling, kunnen gezinnen op de lijst van gastgezinnen. In de gezinnen woont de jonge moeder tijdelijk, krijgt gelegenheid om naar school te gaan of te werken. De combinatie van de verschillende verantwoordelijkheden maken het soms best ingewikkeld voor de jonge moeders. Daarbij ondersteunt het gastgezin. De gastgezinnen worden op hun beurt ondersteund door een ambulant begeleider die eens per week tot eens per twee weken met zowel het gezin als met de jonge moeder praat, dingen onderneemt, samen dingen uitzoekt enzovoorts.
 
De gastgezinnen ontvangen een vergoeding voor dit werk. Soms is deze vergoeding te betalen door de jonge moeder zelf, in geval van studiefinanciering, werk of een uitkering. We komen echter vaak in een situatie waarin de jonge moeders helemaal niets hebben en alles nog opgestart moet worden. In een enkel geval betreft het jonge moeders die de rekening van hun vrije leventje gepresenteerd krijgen. Verslaafd geweest, op straat geleefd of uitgebuit door anderen. Veelal zijn die jonge moeders uit buitenland afkomstig of hebben ze grote moeite om zich weer te melden in hun eigen netwerk. Ook voor die jonge moeder willen we graag starten, zonder ons zorgen te maken over hoe het allemaal nu eigenlijk betaald moet worden.
Uiteraard werken we ook met de gemeente, jeugdhulp en jeugdzorg samen. Daarin kijken we naar een optimale ondersteuning vanuit de maatschappelijke voorzieningen.
 
Begeleiding
De gastgezinnen ontvangen ondersteuning door middel van ambulante gesprekken, thema avonden met instructies en richtlijnen, een gastouder informatiemap met actuele informatie en een opleiding voor jeugd EHBO. Hierin ondersteunen we vanuit professioneel opzicht de vrijwilligers. De ontwikkeling van materiaal doen we in eigen beheer, maar sommige trainingen worden extern ingekocht.
Ook de jonge vaders krijgen aandacht. Natuurlijk verandert er ook voor hen het nodige, al ondervinden ze dat niet aan hun eigen lijf. De begeleiding van hen richt zich ook p verantwoord vaderschap, leren bouwen aan een evenwichtige relatie.
Vanaf de nieuwe locatie die de stichting in december 2016 mocht betrekken, kunnen verschillende activiteiten worden opgezet om al werkende weg ook met de vaders een goed contact op te bouwen. De ervaring leert dat ze daar grote behoefte aan hebben, maar zich eigenlijk een beetje schamen voor hun vragen en onzekerheid.
 
Euro’s of gebed?
We zijn blij met een achterban die zich inspant door vrijwilligers werk in huis en rond de prachtige nieuwe locatie. We zijn ook blij met de vrijwillige gastgezinnen. Die krijgen in relationeel opzicht een behoorlijke uitdaging samen met zichzelf als partners of gezin met kinderen.
We voelen ons gezegend met de kleine en grote gevers die al sinds 2012 trouw geven.
We zien ook dat het een geestelijk werk is. De belevingswereld van de jonge moeders en de achtergrond van de gastgezinnen botst weleens. Je gedrag is niet altijd in overeenstemming met je overtuigingen. Je loopt tegen confrontaties aan met de pubers.
Daarom vinden we het belangrijk om in de eerste plaats te vragen om gebed om door te gaan, volt e houden, wijsheid te ontvangen hoe met de jonge moeder, het nieuwe leven en de achterban van hen om te gaan.
Daarnaast is er een concreet aantal zaken die we in 2017-2019 willen ontwikkelen en waarvoor financiële middelen nodig zijn.
  • de gastouder informatiemap en het werkboek van de jonge moeders verder verfijnen en uitdiepen
  • realiseren van extra woonruimte nabij de gastouderwoning, omdat betaalbare woonruimte voor jonge moeders schaars is
  • begeleidingstrajecten kunnen starten zonder voorwaarde van financiering, waarna gezocht wordt naar optimale bekostingsmogelijkheden
terug